WERKPLEK: Bes­te tips vir werk­soe­kers

Om ’n werk te kry, móét jy jou­self kan ver­koop. En dit be­gin als by jou CV en on­der­houd. Dit kan die ver­skil be­te­ken tus­sen ’n sa­la­ris ver­dien en by die huis sit.

Kuier - - Inhoud - DEUR mar­te­li b­re­wis

Dit kan baie har­de werk wees om werk te soek en vir on­der­hou­de te gaan. ’n Mens is nooit se­ker of jy die reg­te ding sê of doen nie en die mees­te men­se is nie ge­mak­lik daar­mee om hul­self te“ver­koop”nie.

Glo dit of nie, jy kan aan­leer om jou­self reg te be­mark, al die reg­te vrae te vra en ’n bly­wen­de in­druk by ’n voor­nem­de baas te maak. Maar voor jy by die on­der­houd kom, moet jy eers weet hoe om ’n reg­te CV (cur­ri­cu­lum vi­tae) op te stel wat al die nood­saak­li­ke in­lig­ting be­vat oor jou op­lei­ding en werk­ge­skie­de­nis.

Tips vir jou CV

El­ma­ret So­net van die Paarl het haar CV op­ge­stel soos haar u­ni­ver­si­teits­do­sent aan­be­veel het, maar soek al vir lan­ger as ’n jaar werk en is nog nie vir ’n on­der­houd ge­nooi nie. Sy ver­moed dis om­dat haar CV nie op stan­daard is nie.“Ek is al op moed­ver­loor se vlak­te. Ek moet ’n werk kry!” sê sy.

Om ge­nooi te word vir ’n on­der­houd, word 100% be­paal deur jou CV. Daar­om is dit be­lang­rik om dit so pro­fes­si­o­neel en in­druk­wek­kend moont­lik te maak.

Jackie Co­ry, di­rek­teur van Jackie Co­ry Re­cruit­ment in Port E­li­za­beth, se raad is om jou CV so u­niek moont­lik te maak. Sy ver­dui­de­lik CV’s moet vi­su­eel goed lyk om ’n po­si­tie­we re­ak­sie te ont­lok by jou po­ten­si­ë­le toe­koms­ti­ge baas.

“Ont­hou, hul­le moet soms in ’n baie kort tyd­jie deur hon­der­de CV’s gaan, so maak jou­ne so on­ver­geet­lik as moont­lik,”meen sy. Vol­gens Jackie is ’n pro­fes­si­o­ne­le ko­pen-skou­er­fo­to ’n goeie i­dee om­dat dit jou CV meer per­soon­lik maak en ’n ge­sig by jou naam sit.

Jou CV moet ’n op­som­ming van jou er­va­ring en pres­ta­sies wees – hoe kor­ter hoe be­ter. Drie blad­sye is meer as ge­noeg. Be­gin by jou mees on­lang­se po­si­sie en werk te­rug.

Sy stel ver­der voor dat jy jou CV be­gin deur vin­nig en dui­de­lik (on­ge­veer drie tot vyf sin­ne) te sê hoe­kom jy die reg­te en bes­te kan­di­daat vir die werk is. Jy moet ook be­klem­toon hoe­kom jy voel jou vaar­dig­he­de en er­va­ring die rol sal kom­ple­men­teer en wat­ter waar­de jy tot hul span sal by­dra.

Jackie meen ook dit is baie be­lang­rik om jou CV te twe­ak vir die werk waar­voor jy aan­soek doen.“Jy hoef nie die he­le ding oor te doen nie. Pro­beer net meer fo­kus op jou pres­ta­sies en kwa­li­fi­ka­sies wat jou u­niek en ge­skik maak vir die pos,”ver­dui­de­lik sy.

Vyf groot­ste CV-fou­te Vol­gens Jackie is daar ’n paar groot fou­te wat men­se maak. Dit sluit in:

• On­aan­trek­li­ke for­maat

• S­pel­fou­te en swak taal­ge­bruik

• Geen ver­wy­sings en kon­tak­be­son­der­he­de nie

• O­neer­lik­heid, ver­al oor kwa­li­fi­ka­sies en hoe­kom jy jou vo­ri­ge wer­ke ver­laat het

• Lang en ver­ve­li­ge in­houd

Is jy reg vir die on­der­houd?

Die eer­ste ding wat jy moet ont­hou, is kennis is mag! Be­rei jou­self voor vir die on­der­houd. Maak se­ker jy weet wat die pos­be­skry­wing, kul­tuur van die or­ga­ni­sa­sie en die rol­ver­wag­tin­ge is. Jackie ver­tel baie keer daag men­se by on­der­hou­de op son­der dat hul­le werk­lik weet wat die pos is of die or­ga­ni­sa­sie na­ge­vors het. Dit maak ’n baie sleg­te in­druk en sal jou ook meer ge­span­ne maak.

Jackie her­in­ner dat jy pro­fes­si­o­neel moet aan­trek.“Pro­beer om uit te werk wat die dress co­de is voor die on­der­houd so­dat jy die reg­te uit­rus­ting kan kies. Span­deer ge­noeg tyd aan jou voor­koms so­dat jy ’n po­si­tie­we en pro­fes­si­o­ne­le eer­ste in­druk kan maak.”

Sy sê dis be­lang­rik om ’n ferm hand­druk te gee en te glim­lag wan­neer jy ie­mand ont­moet. Jy moet al­tyd be­tyds wees of selfs ’n paar mi­nu­te vroeg. Jy moet jou foon voor die on­der­houd af­sit en moet nooit eet, rook of kou­gom kou ty­dens die on­der­houd nie.

Ver­der raai sy jou aan om iets te drin­ke te aan­vaar as ie­mand dit aan­bied om­dat jou mond vin­nig droog raak as die se­nu­wees be­gin pla. Neem ook ’n har­de ko­pie van jou CV, ver­wy­sings, kwa­li­fi­ka­sies, i­den­ti­teits­do­ku­ment en be­stuurs­li­sen­sie saam met jou. Dit wys jy is ’n ge­or­ga­ni­seer­de per­soon wat moei­te ge­doen het.

As die se­nu­wees pla

Pro­beer om die aand voor die tyd ’n goeie nag­rus te kry so­dat jy vars kan wees vir die on­der­houd. Gaan stap of doen ’n paar jo­ga-strek­ke om jou te help ont­span. Jackie moe­dig haar kan­di­da­te aan om al­tyd eer­lik te wees. Sê som­mer vir die on­der­houd­voer­der as jy nie ge­woond is on­der­hou­de voer nie of as jy baie op jou se­nu­wees is. Ont­span, haal diep a­sem en ont­hou, hul­le wíl jou aan­stel, hul­le wil net se­ker maak of jy die bes­te spe­ler vir hul span is.

Die reg­te lyf­taal

Vol­gens Jackie is lyf­taal ’n baie sub­tie­le, maar be­lang­ri­ke fak­tor in ’n on­der­houd. “Wan­neer jy in ’n on­der­houd is, moet jy ’n klein bie­tjie vo­ren­toe leun, die on­der­houd­voer­der in die oë kyk en mooi luis­ter om se­ker te maak jy ver­staan die vraag kor­rek en gee die reg­te ant­woor­de. Pro­beer om nie te vroe­tel nie. Sit reg­op, moe­nie te­rug­lê in jou stoel nie. Pro­beer om nie jou be­ne of arms te kruis nie – dit kan ver­de­di­gend en ge­slo­te voor­kom. Par­ty men­se praat met hul han­de – as jy só ie­mand is, pro­beer om dit in toom te hou.”

Moe­nie oor­dryf nie

Jackie se raad is om jou­self op ’n po­si­tie­we ma­nier en vol self­ver­troue oor te dra. Sy waar­sku eg­ter dat jy nie moet oor­dryf oor vaar­dig­he­de nie (nie in jou CV of on­der­houd nie). Dis be­lang­rik om prak­tie­se voor­beel­de te ge­bruik wan­neer jy vrae be­ant­woord. Pro­beer om nie te vaag te wees nie. Her­roep sce­na­rio’s van jou loopbaan en ge­bruik daar­die ge­val­le om jou pro­bleem­op­los­sing­vaar­dig­he­de en pres­ta­sies te staaf.

Moe­nie on­kant ge­vang word nie

Gra­ham For­tuin (24) van die Paarl sê dit help hom as hy voor­af moont­li­ke vrae en ant­woor­de oe­fen.“Mens is ge­neig om vin­nig die vrae te be­ant­woord wan­neer jy eers in die si­tu­a­sie is,”er­ken hy. Sy raad is om diep a­sem te haal voor­dat jy ant­woor­de gee.

OE­FEN dié vrae: Wat is jou sterk- en swak­pun­te?

Jackie se raad is om men­se wat jy ver­trou te vra wat hul­le van jou as werk­ne­mer waar­deer. Jy be­hoort ook te weet, vol­gens jou per­for­man­ce re­view wat jou goeie pun­te is en waar­mee jy suk­kel.

Hoe­kom moet ons jou aan­stel?

“Jy sal hul span moet ver­be­ter, so pro­beer om ’n op­los­sing te vind vir hul be­hoef­tes,” meen Jackie.“By­voor­beeld, die or­ga­ni­sa­sie soek ’n kan­di­daat wat goeie wer­ke­tiek, ’n sta­bie­le loop­baan­ge­skie­de­nis en goeie ver­wy­sings het. ’n Goeie ant­woord sal dus wees,‘Ek hou nie die hor­lo­sie dop nie, is trots en werk al­tyd hard om de­ad­li­nes te be­reik. Ek voel ek is ge­reed vir ’n nu­we uit­da­ging in my loopbaan. My vo­ri­ge werk­ge­wer voel ek is ’n aan­wins en sal my son­der twy­fel aan­be­veel’.”

Waar sien jy jou­self oor vyf jaar?

Vol­gens Jackie wil po­ten­si­ë­le werk­ge­wers sien jy is lo­jaal en dat jy vir jou­self ’n toe­koms by daar­die on­der­ne­ming be­plan. Jy kan ook sê dat groei en ont­wik­ke­ling baie be­lang­rik is vir jou.

Het jy e­ni­ge vrae vir ons?

Jackie raai jou aan om ten min­ste vyf vrae te hê wat jou sal help be­paal of die po­si­sie reg is vir jou. Jy kan by­voor­beeld vra hoe­kom die pos be­skik­baar is, wat­ter op­lei­ding jy sal ont­vang, wat die kan­toor­kul­tuur be­hels en wat­ter ont­wik­ke­lings­ge­leent­he­de daar is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.