Kui­er- co­ach

Al is die wil daar om jou le­we te ver­an­der, moet jy steeds tot ak­sie oor­gaan en dís soms die moei­lik­ste . . .

Kuier - - Inhoud - DEUR MICHELLE BLOEM

Is jou nu­we­jaars­voor­ne­me om hier­die jaar (soos so­veel an­der van­te­vo­re) ’n nu­we rig­ting in te slaan, maar jy het al klaar weer ver­val jy in die groef van daag­lik­se oor­le­wing?

Voel jy as­of jy stag­neer in jou werk – as­of jy vas­ge­vang is en nie jou vol­le po­ten­si­aal kan be­reik in jou loopbaan nie? Is jy by ’n kruis­pad en wil in ’n nu­we rig­ting gaan stu­deer, van werk ver­an­der of die groot stap neem om on­af­hank­lik van ’n werk­ge­wer te wees en jou eie be­sig­heid be­gin?

As jy jou­self in een van dié ka­te­go­rieë be­vind, het ek goeie nuus vir jou! Die feit dat jy hier­die ge­voe­lens aan jou­self kan er­ken, be­wys dat jy ge­reed is om ’n po­si­tie­we ver­an­de­ring in jou le­we te maak.

Tog be­ge­we jou moed jou dalk om daar­die groot sprong te maak. Jou lo­gie­se den­ke waar­sku jou om eer­der die“vei­li­ge” op­sie te kies en maar voort te gaan soos al­tyd. Werk is mos“skaars”en jy moet jou ge­sin aan die le­we hou.

On­ge­luk­kig is dit ’n re­a­li­teit dat jy sal be­gin stag­neer wan­neer jou wa­re be­geer­te on­der­druk wat vir jou groei en goeie ver­an­de­ring wil te­weeg­bring. As jy by­voor­beeld daar­van droom om par­ty­tjies te be­plan, maar te bang is om jou werk as ad­min­stra­tie­we be­amp­te te los, sal jy nooit werk­lik ge­luk­kig wees nie. Só ’n si­tu­a­sie kan so on­uit­houd­baar raak dat jy op ’n e­mo­si­o­ne­le, gees­te­li­ke en selfs fi­sie­se vlak uit­brand. Dik­wels ma­ni­fes­teer dit dan as de­pres­sie of jy wend jou na drank of dwelms om die pyn te on­der­druk.

Na­tuur­lik moet jy ver­ant­woor­de­lik op­tree en nie­mand kan som­mer net ’n werk los om­dat dit nie hul pas­sie is nie. Daar is eg­ter ma­nie­re waar­op jy stel­sel­ma­tig ver- an­de­rings in jou le­we kan im­ple­men­teer.

In li­fe co­a­ching glo ons e­ni­ge ver­an­de­ring be­gin by den­ke. Jy moet eg­ter jou­self die reg­te vrae af­vra, want dit be­ïn­vloed jou den­ke, e­mo­sies en uit­ein­de­lik jou da­de. Diep, in­drin­gen­de, goed­deur­dag­te vrae, sal tot po­si­tie­we ak­sie lei.

Voor­beel­de van sul­ke vrae (met jou loopbaan in ge­dag­te) is by­voor­beeld:

Wat­ter sterk­pun­te het jy deur le­wens­er­va­ring ont­wik­kel? •

Wat sal jy doen as jy on­be­perk­te tyd en geld het? •

As jy ’n nu­we vaar­dig­heid kon aan­leer, wat sal dit wees? •

Wat­ter ak­ti­wi­tei­te ge­niet jy so baie dat jy van tyd en al­les rond­om jou ver­geet? • Waar­oor praat jy graag? • Wat is jou droom­werk? • Wat wil jy hê moet men­se een­dag by jou rou­diens van jou ont­hou?

JOU VOL­LE PO­TEN­SI­AAL

Jy kan slegs jou vol­le po­ten­si­aal uit­leef wan­neer jy pre­sies kan de­fi­ni­eer wat dit is. Om dit te be­reik, moet jy vir jou­self ’n baie spe­si­fie­ke en dui­de­li­ke doel­wit stel met myl­pa­le. Myl­pa­le is klei­ner doel­wit­te in die groot doel wat aan­dui hoe ver jy al ge­vor­der het na jou doel­wit. Jy het ook daag­lik­se ak­sie­stap­pe no­dig wat jy moet uit­voer om jou doel te be­reik. As dit dus by­voor­beeld jou groot doel­wit is om een­dag ’n boek te skryf, kan van jou myl­pa­le wees om ’n kort­ver­haal vir ’n tyd­skrif te skryf of ’n skryf­kur­sus te doen, daag­lik­se skryf­doel­wit­te kan by­voor­beeld ’n uur se skryf­werk in ’n dag­boek of blog be­hels. Dui­de­li­ke ant­woor­de op die vrae wat jy vra om te be­paal wat jou doel is, sal jou lei om ’n goeie doel­wit te stel. Ver­der moet jou doel­wit ’n sper­da­tum het. Ons on­der­be­wus­syn kan nie on­der­skei tus­sen droom en re­a­li­teit nie en dis dus raad­saam om jou doel­wit neer te skryf as­of jy dit reeds be­reik het. Jou doel moet ook só ge­skryf word dat slegs jý ver­ant­woor­de­lik is vir die ver­we­sen­li­king daar­van. Jy kan wel an­der men­se of din­ge as hulp­bron­ne ge­bruik om jou doel­wit te be­reik.

Die be­ken­de A­me­ri­kaan­se le­wens- en be­sig­heids­af­rig­ter To­ny Rob­bins be­weer men­se wat hul doel dui­de­lik de­fi­ni­eer en neer­skryf en dit ge­reeld lees, is meer suk­ses­vol as men­se wat net doel­loos voort­le­we.

As dit vir jou te oor­wel­di­gend is om ver­an­de­ring op jou eie te maak, kan ’n goeie le­wens­af­rig­ter jou help om ’n goeie doel te skep en jou mo­ti­veer om jou ak­sie­stap­pe te neem en jou myl­pa­le te haal.

A go­al is a dre­am with a de­ad­li­ne. Na­po­le­on Hill Michelle Bloem, oor­spronk­lik van Pretoria, het haar mees­ters­graad aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch ver­werf. Sy het ’n paar kan­se in die le­we ge­waag en het on­der meer haar eie spy­se­nie­rings­maat­skap­py be­gin. In 2009 het sy as en­kel­ma met haar kin­ders van Swellendam af Kaap toe ge­trek en as ’n HR-be­stuur­der ge­werk. Michelle het nog al­tyd ’n die­pe em­pa­tie vir men­se ge­had en ’n be­hoef­te om te help. In haar soe­ke om meer te doen, het li­fe co­a­ching haar dié ge­leent­heid ge­bied. Van­dag be­sit sy haar eie li­fe co­ach-prak­tyk, U­ni­que Pur­po­se Li­fe Co­a­ching, in Kaap­stad. Vir meer in­lig­ting, be­soek www.mi­chel­le­bloem.co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.