WAAR ’N ROKIE TREK . . . NUWE VOORGESTELDE WET WIL ROKERS VASVAT

Kuier - - Front page -

maak­om­si­gar et­te­in­die­han­de­t e­k ry.Met­sy­nuw e­wet­wil­die­mi­nist er­poog­om­rook­ge­woon­tes­in­die­k iem­te­smoor.

In­ge­vol­ge­die­v oor­ge­stel­de­Wets­ont­werp­op­die­Be­heer­van­T a­bak­pro­duk­teen­E­lek­tro­nie­se­Le­we­ring­stel­sels­(e -si­ga­ret­te)­–­ook­be­kend­as­die­t o­bac­co­bill­–­gaan­baie­str en­ger­maat­re­ëls­geld­as­met­die­vo­ri­ge­rook­wet­te.

In ’n neu­te­dop word die vol­gen­de voor­ge­stel:

• Geen­rook­meer­in­bin­nens­hui­se­o­pen­ba­re­plek ke­nie.­Dit­sluit­r es­tau­ran­te­in.(Dit­be­te­ken­selfs­die­25%­gaan­mee­weg­ge­doen­word.)

• Wan­neer­jy­buit e­rook,­moet­dit­t en­min­ste­10­met er­weg­van­o­pen­bar ein­gan­ge­wees.

• Si­ga­ret­pak­kies­mag­v oorts­net­die­naam­en­waar­sku­wing­op­’ n­wit­agt er­grond­hê.Daar­is­ook­spra­ke­daar van­om,­soos­in­an­der­lan­de,­gra­fie­se­beel­de­t e­hê­van­by­voor­beeld­siek­lon­ge­of­vr ot­tan­de­om­men­se­af­t e­sk rik.

• Si­ga­ret­te­mag­nie­meer­in­die­o­pen­baar­deur­win­kels­v ertoon­word­nie.

• E-si­ga­ret­te­en­ok ka­py­pe­word­by­die­wet­ge­wing­in­ge­sluit­en­si­gar et­te-ou­to­ma­tie­se­ver­koop­ma­sjie­ne­(ven­ding­ma­chi­nes)­sal­ook­iets­van­die­v er­le­de­raak .

• Nuwe­voorgestelde­straf­maat­re­ëls­sluiton­der­meer­in­swaar der­boe­tes­en­self stronk­straf.

Mot­so­a­le­di­voer­aan­die­str en­ger­rook­wet­te­is­no­dig ,­want­Suid-A fri­ka­het­van­die­mees­te­rokers­op­die­vast e­land­en­daar­word­voor­spel­dié­syf er­gaan­net­toe­neem­oor­die­v ol­gen­de­15­jaar .

Suid-A­fri­ka­ners­is­egt er­baie­v er­deeldoor­die­k wes­sie.

“Dis­om­trent­hoog­tyd.­Ek­k an­nie­vi­r­jou­sê­hoe­ek­r ook­haat­nie .­Dis­walg­lik ,”meen­Ben­du­P i­sa­ni*­(50)­van­Bloemf on­tein.­Hy­het­hom­self­som­mer­aan­ge­st e­las­die­r ook-po­li­sie­en­sê­die­r e­ge­ring­k a­ne­ni­ge­tyd­aan­sy­deur­kom­k lop­vir­hul­pen­raad.­“Nee­k yk,­as­ie­mand­een­van­daai­walg­li­ke­k an­ker­stok­kies­na­by­my­op­steek,­maak­ek­m y­stem­dik .­Ver­al­as­di­tin­’n­o­pen­ba­re­plek­is ,­of­nab y­k in­ders.­Ek­sal­sk reeu­en­bak lei­tot­dat­hul­le­som­me­ral­le­ta­bak­pro­duk­te­heel­te­mal­on­wettig­maak­en­men­se­wat­dit­ge­bruik­of­v er­koop,­toe­ge­sluit­word.­Jy­is­net­een­vant­wee­din­ge­as­jy­r ook­–­sim­pel­of­on­no­sel!”­

Ja­mes­A­bra­hams­(42)­van­M it­chell­sPlain­op­die­K aap­se­Vlak­te,­voel­eg­ter­heel­te­mal­an­ders­oor­die­saak­en­dink­di­tis­’n­skelm­streek­van­die­r e­ge­ring­om­meer­be­heer­op­Suid-A fri­ka­ners­uit­t e­oe­fen.

“Nou­wil­hul­le­ons­tr onk­toe­stuur­om­dat­ons­r ook?­Nooit­ge­sien­nie!­Hul­le­pr o­beer­ons­net­bang maak­so­dat­ons­al­les­doen­wat­hul­le­sê .­Wat­het­dit­met­die­r ge­ring­te­doen­wat­ons­men­se­met­hul­lon­ge­en­geld­aan vang?”­won­der­hy.

Nog­ie­mand­wat­on­ge­luk kig­is­oor­die­voor­ge­stel­de­wet­ge­wing,­is­F ran­ci­ne­Se­ry­ne­(58)­van­C en­tu­ri­on,­maar­sy­glo­nie­dit­sal­e­ni­ge­v er­skil­aan­haar­maak­nie .

“Hul­le­k an­doen­wat­hul­le­wil ,­maar­rook­sal­ek­r ook.­Dis­m y­lek ker­te­in­die­le­we.­Dit­maak­nie­saak­of­hul­le­die­pak kies­vol­le­li­ke­pr ent­jies­maak­of­vir­m y­sê­waar­en­wan­neer­ek­’ n­ent­jie­mag­op­st eek­nie,rook­sal­ek­r ook.­Hoe­gaan­hul­le­dit­in­a­ny­way­po­li­ce?”­lag­sy .

Si­ga­ret­te­is­ook­g root­geld­en­die­nuwe­rook­wet­te­hou­ook­fi­nan­si­ë­le­im­plik a­sies­in.

DIT RAAK JOU SAK

Vol­gens­To­bac­co­At­las,­’n­or­ga­ni­sa­sie­wa­tal­le­is­su­es­r ondom­rook­na­vors,­was­die­ge­kom­bi­neer­de­in­kom­ste­van­die­w ê­reld­se­ses­g root­ste­ta­bak­maat­skap­pye­in2016­meer­as­$346­bil­joen­–­dit­is­20%meer­as­Suid-A fri­ka­se­he­le­brut o­na­si­o­na­le­in­kom­ste!

Maar­soos­die­si­gar et­maat­skap­pye­se­beur­sies­vol­ler­raak ,­so­raak­die­r o­ker­s’nle­ër.­I ndien­jy­10­si­gar et­te­per­dag­r ook,sal­dit­jou­om­tr ent­R6­388­per­jaar­uit­die­sak­jaag.­In­dien­jy­beg in­rook­het­op­16en­sterf­op­60,­is­dit­R101­348­oor­’ n­leef - tyd­(son­der­in­fla­sie).­En­as­dit­nie­skok - kend­ge­noeg­is­nie ,­is­meer­as­40%­daar van­son­de­be­las­ting,­met­an­der­w oor­de­as­jy­R35­per­pak kie­be­taal,­gaan­R14­r eg­uit­re­ge­ring­toe.

Dié­sty­gen­de­be­las­ting­is­ook­’ n­re­ak­sie­op­’ n­toe­na­me­in­nie -oor­draag­ba­re­siek­tes­soos­k an­ker,­har t­siek­tes­en­be­roer­tes.

Vol­gens­To­bac­co­At­las­is­die­e­ko­no­mie­se­las­van­r ook­in­Suid-A fri­ka­R59­128mil­joen.­Dit­sluit­dir ek­te­ge­sond­heids­org­kos­tes­en­in­dir ek­te­kos­tes­as­gev olg­van­ver­lo­re­pro­duk­ti­wi­teit­in­(w eens­vroe­ë­sterf­tes).

In­die­t wee­de­helf­te­van­die­20st e­eeu,is­daar­60­mil­joen­men­se­dood­aan­r ook­ver­wan­te­siek­tes.­Daar­w ord­voor­spel­dat­dit­teen­2025­10­mil­joen­men­se­per­jaar­se­dood­sal­v er­oor­saak.

Een­groep­men­se­wat­har d­ge­slaan­sal­word­deur­dié­nuw e­wet­ge­wing,­is­inf or­me­le­han­de­laars­soos­straat ver­ko­pers­en­spa­za-ei­e­naars.­Nie­net­sal­hul­le­nie­meer­los­si­ga­ret­te­k an­ver­koop­nie­( jy­k an­tot­vyf­jaar­tr on­k­straf­k ry­daar voor)­–­iets­wat’n­groot­deel­uit­maak­van­hul­in­komst e,maar­hul­le­sal­ook­nie­mag­ta­bak pro­duk­te­uit­stal­nie .

Die­South­A­fri­can­S­pa­za­and­T ucks­hopAs­so­ci­a­ti­on­(SASTA)­meen­dit­sal­’ n­k a­ta­stro­fie­se­im­pak­hê­op­k lein­be­sig­he­de.Daar­is­ook­die­vr ees­dat­han­dels­naam - vrye­ver­pak­king­on­wet­ti­ge­si­ga­ret­ver­ko­pe­en­v er­val­sing­sal­laat­t oe­neem.

Om­te­rook­k an­jou­lew e­met­25­jaar­kort­knip­–­en­dit­k an­’n­lang­sa­me,­pyn­li­ke­dood­wees.­In­dien­niks­an­ders­nie ,­be­hoort­dié­sta­tis­tiek­jou­dar em­twee­keer­te­laat­dink­v oor­dat­jy­jou­v ol­gen­de­ent­jie­op­steek.

Die­nuwe­wets­ont­werp­is­in­M ei­van­jaar­in­die­S­taats­koe­rant­aan­get e­ken,waar­na­die­pu­bliek­drie­maan­de­(t ot9­Au­gus­tus)­kans­ge­had­het­om­hul­sê­t esê.­Nou­wag­Suid-A fri­ka­op­het e­ko­le­omuit­te­vind­of­dit­deur­die­staat­bek rag­tig­gaan­word. *S­kuil­naam

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.