Jou kind:

­Doen­sóaan­soek­vir­stu­dies­

Kuier - - Die span - DEUR JAYDEY SASS

Die dae is lank ver­by van jou­self dood be­kom­mer oor waar die geld van­daan gaan kom om te gaan stu­deer. Dees­dae is daar so baie op­sies vir fi­nan­sie­ring dat die ge­brek aan geld nie in jou pad hoef te staan nie. Maak eer­der se­ker jy weet wat jy wil swot, waar en of jou aan­soe­ke reg en be­tyds in­ge­stuur is.

Maar voor­dat jy e­ni­ge aan­soe­ke in­stuur, moet jy be­sluit waar jy wil gaan stu­deer. U­ni­ver­si­tei­te is goed vir stu­den­te wat meer a­ka­de­mies en te­o­re­ties te wer­ke wil gaan ter­wyl kol­le­ges meer ge­skik is vir men­se wat prak­ties wil wees. Die een in­stan­sie is nie nood­wen­dig be­ter as die an­der nie. Jy moet net die bes­te een vir jou be­hoef­tes kies.

Die mees­te Suid-Afrikaanse staat­s­u­ni­ver­si­tei­te se slui­tings­da­tums vir aan­soe­ke is ein­de Sep­tem­ber van­jaar. Die mees­te kol­le­ges se slui­tings­da­tums is tus­sen ein­de Sep­tem­ber van­jaar en Fe­bru­a­rie vol­gen­de jaar. Som­mi­ge in­stan­sies het spe­si­fie­ke slui­tings­da­tums vir spe­si­fie­ke rig­tings, ver­al as dit ’ n pro­gram is waar­voor jy nog keu­ring no­dig het. So die bes­te is om by die be­trok­ke in­stan­sie se­ker te maak van die sper­tyd vir aan­soe­ke vir jou spe­si­fie­ke pro­gram. Maar moet tog nie wag tot op nom­mer 99 om jou aan­soek in te stuur nie!

AAN­SOE­KE

Una Fin­nu­ca­ne, waar­ne­men­de be­mar­king­be­stuur­der by North­link Col­le­ge, waar­sku voor­ne­men­de stu­den­te om nie in die strik te val van net vir ’n kur­sus aan­soek doen om­dat jy een­vou­dig móét stu­deer nie.

Die mees­te plek­ke vra dat jy min­stens twee kur­sus­se kies as jy aan­soek doen. Die bes­te is daar­om om al­bei op­sies só te kies dat jou al­ter­na­tie­we op­sie ook iets is wat jy reg­tig wil gaan stu­deer. “Ek sien dik­wels stu­den­te wat vir twee of drie kur­sus­se aan­soek doen wat niks met me­kaar te doen het nie. Dit s­kep die in­druk dat die stu­dent nie reg­tig weet wat hul­le wil doen nie en dit lyk nie goed nie,” sê Una.

Sy raai voor­ne­men­de stu­den­te aan om eers na­vor­sing te doen oor pro­gram­me waar­in hul­le be­lang­stel voor­dat jy op­ein­dig met ’n kur­sus wat jy nie reg­tig wil doen nie en op­skop. Die mees­te in­stan­sies het kan­to­re vir stu­den­te­voor­lig­ting

waar­na­toe jy kan bel of gaan be­soek oor al­les van stu­dies tot ver­blyf. Al­le in­stan­sies het ook boe­ke en selfs aan­lyn­weer­ga­wes van kur­sus­se wat hul­le aan­bied.

Om se­ker te maak dat jy nie jou tyd mors nie, moet jy se­ker maak jy vol­doen aan die in­stan­sie se toe­la­ting­ver­eis­tes en daar­na die spe­si­fie­ke kur­sus, sê Una. In­dien nie, sal jy nie toe­la­ting kry nie, so maak se­ker jy het die reg­te ko­des en vak­ke vir waar en wat jy wil stu­deer.

Doen aan­soek by meer as een in­stan­sie, so as jou aan­soek ê­rens af­ge­keur word, het jy ’n backup. “Klas­se kan net ’n se­ke­re aan­tal stu­den­te vat en dis ’n re­a­li­teit dat ons nie vir al­le aan­soe­kers kan plek gee nie,” ver­dui­de­lik Una.

Sy sê baie aan­soe­ke word ver­traag of af­ge­keur om­dat aan­soe­kers nie die aan­soek­vorm reg lees nie en nie ’n af­skrif van hul i­den­ti­teitdo­ku­ment en nuut­ste uit­slae aan­heg nie. “As aan­soe­kers hul vorms stuur son­der on­der­steu­nen­de do­ku­men­te kan hul aan­soek nie ver­der in die pro­ses gaan nie.”

Jou aan­soek moet vol­le­dig wees om oor­weeg te word. Jy moet daar­om se­ker maak of jy ’n por­te­feul­je van werk, mo­ti­ve­rings of e­ni­ge by­ko­men­de ver­eis­tes saam met die aan­soek moet in­han­dig. Dit is daar­om be­ter om die in­stan­sie se web­tuis­te dop te hou vir in­lig­ting of om die kan­to­re vir stu­den­te­voor­lig­ting te kon­tak.

Mar­lon Mor­ris (18), ’n stu­dent aan Kaap­se S­kier­ei­land U­ni­ver­si­teit van Teg­no­lo­gie (CPUT), het nie ge­weet as sy wis­kun­de­punt nie goed ge­noeg is nie, moet hy ’n mo­ti­ve­ring stuur nie. Sy aan­soek­vorm het niks daar­oor ge­sê nie en hy het eers la­ter uit­ge­vind hy moes dit doen. Son­der sy mo­ti­ve­rings­brief sou hy nie toe­la­ting ge­kry het nie.

Wat die aan­soek­pro­ses be­tref, kan jy aan­lyn aan­soek doen, dit pos of self gaan in­han­dig by die in­stan­sie se kan­toor.

Som­mi­ge in­stan­sies vra ’n k­lein ad­min­fooi hier­voor en dit sal nie ver­werk word as jy nie die geld be­taal nie. As jy ver­wy­sing­nom­mer (jou ID-nom­mer of nom­mer wat die in­stan­sie vir jou stuur) kry, moet jy dit op e­ni­ge kom­mu­ni­ka­sie met die in­stan­sie aan­bring. Hul­le sal dan son­der e­ni­ge ver­war­ring weet wie jy is en jou vrae gou­er kan be­ant­woord. Die an­der ding wat elke jaar ’ n groot kop­seer is, is bly­plek. As jou in­stan­sie ver­blyf bied en jy eer­der nie elke dag van die huis af wil tra­vel nie, moet jy so vroeg moont­lik aan­soek doen. Die mees­te plek­ke se ver­bly­f­aan­soe­ke sluit lank voor die pro­gram­me. As jy ver van jou u­ni­ver­si­teit of kol­le­ge bly, is die kan­se groot dat jy voor­keur vir ver­blyf gaan kry, sê Da­mi­an Sep­tem­ber, ’ n lid van North­link se wer­wing en be­mar­king­span. Earl Bas­son (25), ’ n mees­ter­stu­dent aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch, se te­leur­stel­ling was groot toe die u­ni­ver­si­teit hom laat weet dat hy nie aan die a­ka­de­mie­se ver­eis­tes vir kos­huis vol­doen nie. Hy moes toe skar­rel vir pri­vaat ver­blyf. “Dis maar die bes­te om se­ker te maak van jou ver­blyf­sta­tus an­ders kan jy op straat sit,” be­veel hy aan. As jy eer­der pri­vaat wil bly, moet jy self ver­blyf soek. Baie men­se ver­kies om saam met stu­den­te te huur, maar wees ver­sig­tig om nie in­ge­loop te word nie.

FI­NAN­SIE­RING

En dan is daar na­tuur­lik die geld­sa­ke. Oud­pres. Ja­cob Zu­ma het kort voor sy uit­tre­de as pre­si­dent in 2017 aan­ge­kon­dig dat ter­si­ê­re on­der­rig gra­tis is vir al­le ver­dien­ste­li­ke arm en wer­ken­de klas­stu­den­te deur die na­si­o­na­le fi­nan­si­ë­le hulp­ske­ma vir stu­den­te (NSFAS).

Vol­gens ’n ver­kla­ring deur die de­par­te­ment vir ho­ër on­der­wys en op­lei­ding, sluit die beur­se vir die arm stu­den­te kur­sus­kos­te, voor­ge­skre­we leer­ma­te­ri­aal, kos, ver­blyf (nie nood­wen­dig deur die in­stan­sie voor­sien nie) en/of ver­voer­kos­te in. Die voor­ne­men­de stu­den­te moet eg­ter aan ’n o­pen­ba­re Suid-Afrikaanse in­stan­sie stu­deer en hul huis­hou­de­li­ke in­kom­ste moet min­der as R350 000 per jaar wees. Dit moet die stu­dent se eer­ste kwa­li­fi­ka­sie wees waar­voor hul­le aan­soek doen.

Huis­hou­dings wat te ryk is om hulp van die re­ge­ring te kry, maar te arm is om dit self te kan be­kos­tig (die so­ge­naam­de mis­sing midd­le-klas), word ook tot ’ n ma­te ge­dek. Dit is huis­hou­dings met ’n ge­sa­ment­li­ke in­kom­ste van R600 000 per jaar – men­se soos on­der­wy­sers of ver­ple­ërs val in hier­die ka­te­go­rie. Die beurs dek kur­sus- en ver­blyf­kos­tes wat deur die in­stan­sie voor­sien word. Hier­die beurs dek, an­ders as die een vir ar­mes, ook na­graad­se stu­dies.

Voor­dat jy aan­soek doen by NSFAS moet jy ten min­ste voor­lo­pig aan­vaar wees by ’ n in­stan­sie. NSFAS-woord­voer­der, Ka­gis­ho Ma­ma­bo­lo, sê in 2017 moes NSFAS 147 000 uit 410 000 aan­soe­ke af­keur om­dat stu­den­te nog nie by ’ n u­ni­ver­si­teit of kol­le­ge aan­vaar is nie.

Be­hal­we vir fi­nan­si­ë­le steun deur die re­ge­ring, kan jy of jou ou­ers ook na­mens jou ’ n stu­die­le­ning maak.

Stu­die­le­nings het aan­sien­li­ke la­er ren­te­koer­se en jy be­gin eers reg­tig daar­aan te be­taal wan­neer jy be­gin werk. Doen deeg­li­ke na­vor­sing voor­af oor die ti­pe le­ning wat jy wil maak, oor die be­pa­lings en voor­waar­des en wat al­les ge­dek word. Jy kan aan­soek doen vir stu­die­le­nings by ban­ke en ’ n in­stan­sies soos Fun­di.

Matthys Pot­gie­ter, ’ n skuld­ken­ner by DebtSa­fe, sê die stu­die­le­ning kan op die stu­dent se naam uit­ge­neem word. As jy as stu­dent nie ’n in­kom­ste het nie of on­der ou­der­dom is, het jy ’ n borg no­dig om saam met jou te te­ken. Hier­die borg neem ver­ant­woor­de­lik­heid vir die skuld as jy nie die le­ning kan te­rug­be­taal nie.

Oor die te­rug­be­ta­ling van die le­ning, sê Matthys: “Die ren­te van die le­ning word be­taal ter­wyl die stu­dent nog stu­deer, maar so­dra hy of sy klaar ge­leer is, moet hul­le die res van die le­ning soos in die kon­trak oor­een­ge­kom is, af­be­taal.”

Die ge­leent­heid om te stu­deer en na­der aan jou dro­om­loop­baan te kom is daar, maar be­mag jou­self met in­lig­ting so­dat jy nie die stu­die­bus mis nie!

As aan­soe­kers hul vorms stuur son­der on­der­steu­nen­de do­ku­men­te kan hul aan­soek nie ver­der in die pro­ses gaan nie. UNA FIN­NU­CA­NE

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.