Dr.­Ge­ni­ne­

Soek­jy­raad­oor­’ n­me­die­se­pro­bleem?

Kuier - - Die span -

BE­NE PLA Vraag

HELP MET BE­NE Dok­ter,­ek­soek­as­se­blief­raad­vir­rust e­lo­se­be­ne. ­RUSTELOOS

Ant­woord

BES­TE RUSTELOOS Rus­te­lo­se­be­ne -sin­droom­(RBS)­is­’ n­neu­ro­lo­gie­se­wan­or­de­(’n­toe­stand­wat­die­se­nu­wee­stel­sel­aan­tas)­wat­op­v er­skil­len­de­ma­nie­re­voor­kom.­Baie­men­se­sê­dis­moei­lik­om­die­simpt ome­te­be ­skryf.Jou­be­ne­k an­“on­ge­mak­lik”­voel­wan­neer­jy­sit­of­lê .­Dit­k an­ook­net­in­een­been­voor­kom­en­aff ek­teer­sek­de­die­arm(s),bors­kas­of­kop .Dit­k an­voor­kom­as­’ n­k lop­ping,­trek­king,­k rui­pen­de­of­bran­den­de­ge ­voel,kram­pe­soos­’ n­e­lek­trie­se­skok­of­self s­soos­in­sek­te­wat­br oei,­en­par­ty­men­se­besk ryf­di­tas­’n­“cree­py-cra­w­ly”ge­voel­in­hul­be­ne .Hier­die­sen­sa­sies­of­ge­voe­lens­in­die­be­neis­ir­ri­te­rend­en­k an­ook­baie­seer­w ees.DI­AG­NO­SE:­Daar­be ­staan­geen­spe­si­fie­ke­toets­vir­RBS­nie .­Vier­ba­sie­se­k ri­te­ria­word­ge­bruik­om­die­di­ag no­se­te­maak:1.­Simp­to­me­wat­er - ger­in­die­aand­is­en­sog­gens­ ver­dwyn­of­v er­min­der.2.­Sterk­en­on­be­heer­ba­re­drang­om­jou­be­ne­te­be­weeg.

3. ­Simp­to­me­word­aan­ge­bring­deur­rus ,ont­span­ning­of­slaap .­4.­Simp­to­me­word­ver­lig­deur­bew e­gin­gen­die­v er­lig­ting­duur­so­lank­as­wat­die­be­we­ging­aan­hou.BE­LANG­RIK:­Die­di­ag no­se­van­RBS­is­nie’n­aan­dui­ding­dat­’ n­an­der­neur olo­gie­se­siek­te,­by­voor­beeld­Par­kin­son­se­siekt e­be­gin­nie.

An­der­fak­to­re­wat­RBS­k an­mee­bring,is­as­jy­vir­t e­lank­nie­bew eeg­nie,­soos­wan­neer­jy­vir­lank­in­’ n­k ar­sit.

Baie­men­se­met­RBS­suk kel­om­aan­die­slaap­t e­raak­en­dit­k an­’n­mens­uit­put­en­sla­pe­rig­heid­in­die­dag­v er­oor­saak.­Dit­k an­ge­volg­lik­jou­pr o­duk­ti­wi­tei­tin­die­dag­ne­ga­tief­be­ïn­ vloed.­Jou­kon­sen­tra­sie­en­ge­heue­w ord­aan­ge­tas­en­kan­selfs­de­pres­sie­ver­oor­saak.

RBS­kan­op­e­ni­ge­ou­der dom­be­gin,selfs­in­k in­der­ja­re.­Daar­is­t wee­keer­so - veel­vroue­as­mans­wat­dit­het.­Dit­kom­meer­al­ge­meen­v oor­in­die­mid­del-­en­la­te­re­ja­re­en­die­simpt ome­hou­lan­ger­aan­soos­jy­ou­er­raak .­RBS­k an­ook­spon­taan­“ver­dwyn”­vir­’ n­paar­w eke­of­maan­de­(re­mis­sie)­en­dan­k an­die­simpt o­me­weer­te­rug­keer

OORSAKE: ­Die­oorsake­van­RBS­is­on­be­kend.­Dit­k an­oor­erf­lik­wees­en­k an­as­ge­volg­van­lae­y ster­vlak­ke­in­die­br ein,nier­ver­sa­king,­di­a­be­tes­en­’ n­te­kort­aan­vi­ta­mie­ne­ver­oor­saak­word.

Die­vol­gen­de­me­di­ka­sie­ver­er­ger­die­simp­to­me:­me­dik a­sies­vir­naar­heid ,­psi­go­se,­de­pres­sie­en­par ty­al­ler­gie-­en­v er­kou­e­me­di­ka­sies­wat­an­ti-his­ta­mie­ne­be­vat.­In­die­laast e­drie­maan­de­van­swan­ger­skap­kan­RBS­ook­v oor­kom,­maar­dit­ver­dwyn­ge­woon­lik­bin­ne­vier­w eke­ná­die­be­val­ling.­Al­ko­hol­en­min­slaap­k a­nook­RBS­v er­er­ger­of­aan­bring .

Jou­dok­ter­sal­’ n­deeg­li­ke­ge­sk ie­de­nis­moet­neem­(fa­mi­lie­siekt es,­me­dik a­sie­en­simp­to­me),­’n­fi­sie­se­en­neur o­lo­gie­se­on­der­soek­doen­en­bloedt oet­se­doen­om­se­ke­re­siek­tes­te­di­ag­no­seer.

By­k in­ders­is­dit­moei­lik­om­RBS­t e­di­ag­no­seer­om­dat­k in­ders­te­jonk­is­om­simp­to­me­te­i­den­ti­fi­seer.­Pe­di­a­trie­se­RBS­kan­ver­keer­de­lik­ge­di­ag­no­seer­word­as­groei­py­ne­of­ADHD .

BE­HAN­DE­LING: ­Die­doel­van­die­be­han­de­ling­van­RBS­is­om­die­simp ­to­me­te­ver­lig.

Die­be­han­de­ling­van­siekt es­wat­ge­paard­gaan­met­RBS­(b y­voor­beeld­di­a­be­tes)­kan­simp­to­me­be­heer.

Min­der­k af­fe­ïen,­al­ko­hol­en­ni­ko­tien(rook)­kan­ook­help­om­die­simpt ome­te­ver­lig.­Vi­ta­mien-,­mag­ne­si­um-­en­y ster­aan­vul­lings­word­ook­aan­bev eel.

Lig­te­oe­fe­ning,­mas­se­ring­van­die­be­ne,­’n­warm­bad­of­die­ge­bruik­van­’ nhe­at­pad­of­y s­sak­(ice­pack)­en­’ n­goei­e­slaap­roe­ti­ne­k an­ook­simpt ome­ver­lig.

Me­di­ka­sies­kan­van­hulp­w ees,­maar­daar­is­nie­net­een­spe­si­fie­ke­me­dik a­sie­wat­ge­bruik­w ord­nie.

Kom­bi­na­sies­van­me­dik a­sie­word­ge­bruik­en­jou­dokt er­sal­dit­van­t yd­tot­tyd­moet­ver­an­der­of­aan­pas .­Die­r ede­hier - voor­is­dat­me­dik a­sie­ná­die­lang­du­ri­ge­ge­bruik­­nie­meer­so­eff ek­tief­is­nie .­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.