Kort­ver­haal

Ma Lou­na sien uit daar­na om uit­ein­de­lik haar fa­mi­lie te sien. Sy het hard ge­werk om die nuwe rok­kie vir haar klein­kind klaar te maak. Met haar ag­ter tra­lies is hul le­wens nie meer die­self­de nie . . .

Kuier - - Die span - DEUR HEINDRICH WYNGAARD

Die tronk is nie ’ n vreem­de plek vir Ma Lou­na nie. Sy was voor nou nog nie aan­ge­hou nie, maar sy het al baie vir an­der men­se in die tronk gaan kui­er.

Haar eks­man, Dee-Yon, by­voor­beeld – en dis glad nie vir haar lek­ker om aan hom te dink nie.

Om aan hom te dink, bring klomp na­re her­in­ne­rings te­rug. Hoe hy haar met die mes ge­steek het, haar neus ge­breek het, haar vir dae in ’ n ka­mer toe­ge­sluit het en as ’n seks­slaaf aan­ge­hou het.

Dit was die dwelms wat hom só ge­maak het, die dag­ga en man­drax – as tik daai tyd al in was, was hy se­ker nog mal­ler, glo sy. As sy nie geld ge­had het om vir hom te gee nie, was dit nag.

Haar skoon­ma het haar ge­help om weg te hard­loop, maar Dee-Yon het haar by haar ma se huis kom uit­snuf­fel en haar weer pap ge­slaan.

Sy en haar ma-hul­le het ge­trek, maar hy het haar weer ge­kry. Toe vra hy om ver­sko­ning en soe­bat dat sy hom moet te­rug­vat, wat sy wel ge­doen het – al weet sy nou nog nie hoe­kom sy so ’n dom ding ge­doen het nie.

“Ek was ook maar net een­saam,” troos Ma Lou­na haar­self hard­op.

Maar dis net tot sy weer ont­hou hoe hy ag­ter­na haar ha­re af­ge­knip het as sy ge­slaap het en haar som­mer ge­skok het met le­wen­di­ge dra­de.

Sy dink aan daai keer toe sy Dee-Yon in Vic­tor Ver­ster gaan be­soek het. Dié tronk is nie ver van waar sy nou self aan­ge­hou word nie. Hy was in vir roof.

Hy het haar ge­soe­bat om te kom kui­er en ge­sê as sy daai dag kom, dan hoef sy nie weer te kom nie. Min het sy ge­weet ge­we wat hy daar­mee be­doel. ’n Man wat sy nie ken nie, het haar ge­roep.

“Moe­nie te na­by aan hom gaan nie,” het die man haar ge­waar­sku. “Hy het ’n bla­de tus­sen sy vin­gers waar­mee hy jou keel wil af­sny.” Ma Lou­na het die be­waar­ders daar­van ge­sê en ge­vlug.

Maar Dee-Yon het nie som­mer op­ge­gee nie. Selfs na­dat Ma Lou­na van hom ge­skei het en hy uit die tronk ge­kom het, het hy wéér vir ver­gif­nis kom pleit en ge­vra dat hul­le weer moet pro­beer.

Ma Lou­na het ge­sê hy moet sy kle­re vat en loop. En om te dink dat hy nog kin­ders by haar wou hê – dit het sy ook in die hof­stuk­ke ver­tel – en van al die mis­han­de­ling én sy rond­lo­pe­ry.

In die tyd toe sy saam met Dee-Yon was, het Ma Lou­na aan­ge­bied om na

haar­een­sust er­se­seun,­C e­dric,­te­k yk.

Sy­pa­w ou­hom­w eg­gee­son­der­dat­sy­ma­daar van­ge­weet­het.­Hul­le­het­r eed­st­wee­kin­ders­ge­had­en­kon­nie­be­kos­ti­gom­vir­nog­een­t e­sorg­nie.

Ma­Lou­na­het­nie­’ n­oom­blik­ge­huiw e­r­om­haar­sust er­se­k ind­as­haar­eie­aan­t e­neem­nie.

­En­só­het­M a­Lou­na­vir­die­hof­v er­tel,is­B­rid­get­te­ook­as­ba­ba­vir­haar­ge­geeen­het­sy­haar­as­haar­eie­g root­ge­maak.

La­ter­sou­B­rid­gett e­oor­haar­eie­v er­hou­ding­met­M a­Lou­na­aan­’ n­tyd­skrif­sê:“Ek­het­nog­nooit­ons­s­oor t­lief­de­tus­se­n­e­ni­ge­ma­en­dogt er­ge­sien­nie .­Ons­he­tiets­spe­si­aals.”

Ce­dric­het­ook­lat er­so­ge­heg­aan­M aLou­na­ge­raak­dat­sy­hom­alt yd­moes­her­in­ner­dat­sy­nie­sy­eie­ma­is­nie .­Dis­ook­Ce­dric­wat­die­k ar­tronk­toe­gaan­r y­so­dat­hul­le­vir­M a­Lou­na­k an­gaan­kui­er .

B­rid­get­te­suk­kel­nog­om­haar­ba­ba­dog­ter,­Fieya,­ge­reed­te­k ry­vir­die­t og,ter­wyl­hy­al­buit e­die­huis­op­hul­le­wag .

Hoe­baie­keer­het­sy­nie­al­gew ens­dat­haar­ma­b y­die­huis­was­om­haar­t e­hel­pom­haar­k ind­groot­te­maak­nie .

Pa­Ben­ja­min­pr o­beer­sy­bes ,­maar­sy­weet­Ma­Lou­na­weet­meer­van­k in­ders­groot­maak­as­sy­en­haar­pa­saam.­B­rid­get­te­is­bly­dat­h y­net­so­lief­vir­haar­ba­ba­is­as­wat­h y­al­die­jar e­vir­haar­is­–­al­het­hy­niks­gew eet­van­die­war e­sto­rie­ag­ter­hier­die­prag­ti­ge­mei­siek ind­van­hom­nie;­al­het­h y­nog­nooit­r ede­ge­ha­dom­te­glo­dat­dit­nie­sy­eie­k ind­is­nie .

Ben­ja­min­mis­ook­sy­vr ou.­Wat­ge­beur­het,­het­nie­sy­lief de­vir­haar­v e­ran­der­nie.­Hy­en­B­rid­gett e­lag­lek ker­as­hul­le­so­suk­kel­by­die­kos­pottt e­of­lánk­b y­die­k le­re­kas­talm­en­w on­der­wat­om­aan­t e­trek.­Sy­vrou­se­han­de­het­vir­niks­v er­keerd­ge­staan­nie:­kook , ­skoon­maak­en,na­tuur­lik,­naald­werk.

Wan­neer­hul­le­hon­ger­was ,­was­daar­bin­ne­oom­blik­ke­iets­op­die­st oof.­Wan­neer­hul­le­nie­iets­ge­pas­ge­had­het­o­maan­te­trek­nie,­het­sy­som­mer­gou­iets­uit­niks­ge­maak .

B­rid­get­te­hoef­net­haar­k as­oop­t e­maak­om­t e­sien­pr e­sies­hoeveel­uit­rus­tings­haar­ma­al­vir­haar­ge­maak­het.­J y­kan­eint­lik­elke­be­lang ri­ke­ge­beur te­nis­in­haar­le­we­op­die­han­gers­sien:­haar­doop­rok­kie,­haar­eerst e­skool­kon­ser t-rok­kie,­haar­ses­tien­de­v er­jaar­dag-rok.­As­dit­ kon ,­ sou­ jy­ ook­ haar­ ma­triek rok­in­dié­ver­sa­me­ling­ ge­sien­ het ,­ maar­ teen­ daai­tyd­ was­ Ma­ Lou na­r eed s­in­ die­ moei­li­keid.

Haar­ pa­rool voor­waar­des­ het­ be­paal­dat­ sy­ nie­ meer­ by­ die­ huis­ saam­ me­tB r id g et te­ kon­ bly­ nie .

Maar­ hul­le­ het­ tog­ vir­ haar ­’ n­fo­to­ge­stuur­ van­ B r id g et te­ op­ die­ aand­ van­ haar­ma­triek­af­skeid .­ Sy­ het ­’ n­lang­sal­mon­kleu­ri­ge­ rok­ aan­ge­had­ wat­ sy­e n­ haar­reg te­ma­ saam­ ge­kies­ het­e n­ wat­ meer­been­ wy s­as­ wat­ Ma­ Lou na­sou­ wou­ hê.

Ter­wyl­B­rid­get­te­nou­se­ker­maak­dat­sy­haar­ba­ba­se­w eg­gooi­doe­ke,­bot­tel­sen­ek­stra,­war­mer­k le­re­in­pak,­s­kep­Ben­ja­min­’n­Tup­per­wa­re-bak­vol­van­die­vleis­wat­hy­gis­ter­aand­ag­ter­in­die­jaar t­ge­braai­het­en­die­stuk kie­snoek­wat­h ys­om­mer­in­die­oond­ge­druk­het.­H y­het­dit­by­die­bak kie­ge­koop­wat­V ry­dag­mid­dae­in­die­strat e­r y­met­vars­vis .

Ce­dric­het­buit e­in­die­straat­v oor­die­huis­die­k ar­ge­was­en­po­lish­dit­som­mer­nou­meer­as­wat­no­dig­is .

Die­men­se­wat­v er­by­stap,­lyk­be­ïn­druk,­ver­al­die­jong­mei­sies­met­wie­h y­ge­reeld­ge­sel­sies­aank noop.

“Sê­groe­te­vi’­Lou­na,”­sê­die­buur vrou­vir­Ce­dric.

Die­tronk­is­’ n­uur­lank­uit­die­stad .Hul­le­r y­uit­die­sui­de­li­ke­v oor­ste­de,­waar­hul­le­bly,­na­die­M5­en­dan­sluit­hul­le­aan­by­die­N1­om­uit ein­de­lik­by­die­Hu­ge­no­te-ton­nel­te­kom.­Ben­ja­min­sit­v oor­langsCe­dric.­B­rid­get­te­hou­F ieya­vas­wat­op­haar­skoot­lê­en­slaap .

Hul­le­ het­ vroe­ër­ spot­ten­der­wys­ vas­ge­sit­ oor­ die­ mu­siek .­ Ter­wyl­ B en ja min­ naKfm­wil­luist er,­sy­en­M a­Lou­na­se­guns­te­ling sta­sie ,­ is­ die­ twee­ jong­men­se­ se­keu­se­ mu­siek­ van­ die­ rap per­ Y oungs­ta­CPT.

An­der­kant­ die­ ton­nel ,­ net­to e­ hul­le­be­gin­ op­ge­won­de­ raak­ om­dat­ hul­le­ nou­am­per­ daar­ is ,­ be­gin­ die­ kar­ se­ en­jin ­’ nvreem­de­ ge­luid­ te­ maak .­ C e dr i c­ st op­en­klim­ uit.

Hul­le­is­nou­al­mal­be­noud­en­bang­dat­hul­le­be­soekt yd­gaan­mis .­’n­Kar­kom­stop­langs­hul­le .­Dit­lyk­na­kerk men­se.Die­man­aan­die­be­stuur der­kant­k lim­uit.“Kan­ek­help?”­vra­h y.Ce­dric­het­die­k ar­se­bon­net­oop­ge­maak­en­vr oe­tel­daar­r ond.

“Ons­het­net­’ n­fun­ny­sound­ge­hoo ’,­”­ sê­hy­vir­die­man.

“Toe­maar,”­sê­die­man,­“ek­is­hier­b yBee’s­Au­to­Ser­vi­ces­op­pie­dorp .”

Gou-gou­is­die­man­k laar.­Toe­Ce­dri­cweer­die­k ar­star t,­is­die­vr eem­de­ge­luid­weg.

“Waar­gaan­kui­er­jul­le?” ­vra­die­ma­nen­be­duie­na­hul­le­K aap­se­nom­mer­plaat.

Ce­dric,­Ben­ja­min­en­B­rid­gett e­soe­knog­met­hul­oë­na­mek aar­vir­die­r eg­te­ant­woord­toe­die­man­’ n­sto­rie­be­gin­ver­tel.

“Ek­hoor­die­vr ou­wat­daai­t yd­daai­mei­sie­kind­uit­Gr oo­te­S­chuur­ge­steel­het,word­ook­nou­hier­aan­ge­hou .­Die­men­se­praat­om­trent­daar­oor.”­Ce­dric­vat­die­ga­ping­toe­die­man­’ n­se­kon­de­t e­lank­a­sem­skep.

“Maar­thanks,­Un­cle.­Ons­moet­w eg­kom.”

Ma­Lou­na­sit­al­en­wag­in­die­be­soek - ka­mer­toe­hul­le­in­stap .­Sy­groet­eers­vi­rBen­ja­min,­toe­vir­B­rid­gett e­en­k lein­Fieya,dan­vir­C e­dric.

Ben­ja­min­haal­die­bak­kos­uit­wat­deur­die­be­waar ders­by­die­in­gang­deur­me­kaar­gek rap­is­om­t e­sien­dat­daar­niks­ver­keerds­in­die­bak­is­nie .­B­rid­get­te­gee­vir­Fieya­aan­vir­haar­ma.

“Say­hi­t o­Gran­ny,­ba­by,”­sê­B­rid­gett e.Maar­Fieya­huil­t ot­dat­haar­ma­die­bott el­melk­in­haar­mond­druk .

“Gran­ny­ma­de­y ou­a­pr et­ty­dress,”­sê­Ma­Lou­na­en­gee­die­r ok­kie­oor­die­taf e­laan.

B­rid­get­te­trek­die­r ok­kie­som­mer­net­daar­oor­F ieya­se­kop .­Sy­glimlag­oor­diéeer­ste­uit­rus­ting­wat­w ys­dat­haar­ma­so­lief­is­vir­haar­k ind­soos­vir­haar­en­dat­sy­s­teeds­lief­is­vir­naaldw erk.­Dit­is­dalk­di­ee­nig­ste­ding­wat­haar­sal­help­om­haar­von­nis­te­oor­leef,­dink­B­rid­gett e.

’n­Stem­druis­oor­die­int er­kom­dat­be­soek­tyd­nou­v er­by­is.­Ma­Lou­na­groet­haar­fa­mi­lie­en­daar­is­’ n­har tseer­trek­in­al­mal­se­oë .

Uit­die­hoek­van­haar­oog­sien­M aLou­na­die­jon­ger­ge­van­ge­ne ,­K iet­sie,­wat­haar­so­get erg­het,­v er­by­loop­–­en­glimlag.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.