Ver­hou­dings:

­Ver­lies ­van­ou­ lief­de­ is­ moei­lik

Kuier - - Die span - DEUR ELMARINE ELMARIN ANTHONY

Die uit­no­dings was reeds uit­ge­stuur vir wat een van die ge­luk­kig­ste dae van Ne Ne­vil­le Kol­bee (73) van Eer­ste­ri­vi Eer­ste­ri­vier bui­te Kaap­stad se le­we sou wees: sy 50ste 5 hu­we­liks­her­den­king. Maar toe sterf sy vrou en Ne­vil­le was heel­te­mal plat­ges plat­ge­slaan. Want toe hy in 1968 met Wil­he­mi­na (Min­nie, 77) ge­trou het, het hy nie ge­dink ge­di hy sal ooit weer son­der haar hoef te le­we l nie. “Ek het ’n ver­skrik­li­ke goeie go vrou ge­had. Ek was baie ge­se­ënd. My vrien­de het daai ja­re vir my ge­sê ek e het die jack­pot ge­wen,” ver­tel Ne­vil­le i in die huis waar hy pas in­ge­trek het met Wil­he­mi­na W se naam voor­op. Sy her­in­ne­rin­ge her­in­ne­ri van hoe hul­le by­me­kaar uit­ge­kom h het, laat jou aan ’ n Hol­ly­wood-fliek dink oor twee men­se se tyd­lo­se lief­de vir me­kaar. Die twee het aan­vank­lik saam­ge­werk by ’n fa­briek in Ken­sing­ton, Ken­sing­ton Kaap­stad. “Ek het al­tyd so ’ n ge­vaar­li­ke mooi m mei­sie ge­sien. Sy het al­tyd my aandag aan­da ge­trek.” Toe Ne­vil­le die og­gend ná ’ n vriend se 21ste ver­jaar­dag­par­ty­tjie, ver­jaar­dag­par waar Min­nie ook was, wak­ker wa word, het hy nie sy val­stan­de in sy mond, sy ring of sy hor­lo­sie ge­had geh nie. Sy vriend het vir hom ge­sê ge hy kan dit by Min­nie gaan haal. Daar­die og­gend h het sy vir hom ont­byt ge­maak. “Ek w was nie hon­ger nie, maar ek het ge­voel gev dis kos­ba­re tyd wat ek met haar kan span­deer. Daar was e­lek­tri­si­teit tus­sen ons.” Toe Ne­vil­le sy goed v vra, het sy ge­sê sy gaan sy tan­de gee, gee maar gaan sy hor­lo­sie en ring ’ n ruk­kie lan­ger hou. “Sy het dit be­no­dig ben vir be­wy­se, want haar vriend vrien­de het vir haar ge­sê sy staan nie ’ n kans met my

nie,”­ver­tel­Ne­vil­le­met­v er­lan­ge­in­sy­oë .Hul­le­het­vrien­de­gew ord­en­Ne­vil­le­he­tMin­nie­’n­paar­keer­uit ge­neem.

“Sy­was­’ n­ex­ci­ting­mens.­Be­hal­we­dat­sy­mooi­was ,­was­ek­baie­op­ge­maak­o­min­haar­ge­selsk ap­te­wees,­dat­an­der­men­se­kon­sien­as­ek­met­haar­in­die­pad­ge­loop­het­of­as­ons­saam­in­’ n­bus­was .”

Aan­die­beg in­was­M in­nie­eg­ter­ver­sig­tig­vir­Ne­vil­le­al­het­hul­le­uit ge­gaan.Na­dat­hy­vir­’ n­paar­maan­de­w eg­was­om­sy­prak­ties­vir­sy­e­lek­tri­si­ën-k wa­li­fi­ka­sie­te­doen,­het­h y­haar­ge­vra­om­t e­trou.

“Toe­sê­sy­‘ nee’­om­dat­sy­nie­die­tr ou­ti­pe­is­nie .­Sy­het­v oor­heen­’n­sleg­te­ver­hou­ding­ge­had.­Ek­het­ge­sê­al­le­mans­is­nie­die­self­de­nie.”­Ne­vil­le­het­egt er­nie­op­ge­gee­nie­en­uit ein­de­lik­ná­drie­pr o­beer­slae­die­ja woord­gek ry.­

LE­WE VIR ME­KAAR

Hul­le­het­in­Black he­ath­bui­te­K aap­stad­ge­bly­waar­hul­le­’ n­le­we­en­ge­sin­beg in­het.­Hul­le­het­ses­k in­ders)­en­sew e­k lein­kin­ders.

Ne­vil­le­se­ge­sigs­uit druk­king­ver­an­der­on­mid­del­lik­wan­neer­h y­praat­oor­die­dae­voor­sy­vr ou­se­st erf­te­in­F e­bru­a­rie­van­jaar.­Hy­het­gew eet­iets­is­f out­toe­sy­vir­hom­een­W oens­dag­og­gend­sê­sy­v oel­siek,­want­sy­het­nooit­gek la­as­sy­sie­kwas­nie.­Toe­sy­ná­’ n­half­uur­nog­nie­be­ter­voel­nie,­het­h y­’n­am­bu­lans­ge­bel­wat­haar­na­Eerst e­ri­vier-hos­pi­taal­ge­neem­het.­S y­is­in­die­int en­sie­we­sorg­een­heid­ge­plaas­waar­sy­v er­swak­het.­“Haar­lon­ge­het­in­ge­gee ,”­sê­Ne­vil­le­har tseer.

Ne­vil­le,­wat­ook­k ro­nie­se­long­pro­ble­me­het,­se­ge­sond­heid­het­oor­die­v ol­gen­de­paar­dae­beg in­ag­ter­uit­gaan,­wanthy­kon­dit­nie­v er­dra­om­sy­vr ou­te­siens­terf­nie.­I n­die­hos­pi­taal­het­h y­nooit­haar­sy­v er­laat­nie,­be­hal­we­om­in­die­wag-a­rea­te­slaap.­Hy­het­nooit­huis­t oe­ge­gaan­nie.­Hy­het­ook­self­sy­vr ou­ge­voer­en­ge­was­in­die­hos­pi­taal .­H y­sê­die­dok­ters­wat­hom­goed­ken­om­dat­h y­daar­vir­sy­long pro­ble­me­be­han­del­is ,­het­ vir­hom­ge­sê­h y­moet­nie­v oor­haar­huil­nie.­“Sy­het­ge­sien­hoe­v ee­ek­m y­oë­uit,dan­vra­sy­wat­f out­is.­Ek­het­ge­sê ,­‘dis­niks,­daar­is­net­iets­in­m y­oog’.­Ek­is­’ ns­leg­te­leu­e­naar.­Sy­het­alt yd­vir­m y­ge­sê‘moe­nie­up­set­w ees­nie,­ek­is­al­rig­ht ’.”Min­nie­wou­ook­nie­hê­Ne­vil­le­moes­haar­sy­ver­laat­nie.­“Ek­het­alt yd­vir­haar­ge­sê­ek­voel­hon­ger,­ek­wil­huis­t oe­gaan.­Dan­het­sy­ge­sê ,­‘jy­bly­net­hier ’.”

Die­dag­t oe­sy­st erf,­het­M in­nie­vir­Ne­vil­le­ge­sê­h y­mag­huis­t oe­gaan­vir­’ n­uur.Met­tra­ne­in­sy­oë­v er­tel­Ne­vil­le­sy­w ou­nie­hê­h y­moes­sien­hoe­sy­st erf­nie.­“Ek­het­dit­ge­sien­aan­kom.­Dit­was­die­swaar­ste­deel­vir­m y­om­t e­han­teer.”­Tog­het­h y­vir­’n­won­der­werk­ge­hoop.­“Ek­het­ge­weet­toe­daai­call­kom.­M aar­ek­het­nog­al­tyd­vrae­ge­vra,­want­ek­het­v er­wag­om­te­hoor­sy­w ord­ge­sond.­Ek­het­ge­bid .­Ek­het­ge­dink­die­Her e­gaan­kom­met­’ n­mi­ra­cle­en­haar­help ,”­ver­tel­Ne­vil­le­be­dr oef.

Daar­die­dag­het­hom­plat ge­slaan.­Hy­was­nooit­w eer­die­self­de­nie.­Bei­de­gees­te­lik­en­fi­siek .­Hy­het­meer­as­13­kg­v er­loor­se­der t­Min­nie­se­dood .­Nou­moet­h y­boon­op­son­der­haar­in­die­huis­bly­wat­vir­hul­le­ge­bou­is .­“Sy­was­m y­wê­reld­en­sy­het­die­w ê­reld­vir­m y­per fek­ge­maak­net­om­dat­sy­daar­in­was .­Sy­was­al­les .”

Ne­vil­le­ont­vang­be­ra­ding­b y­on­der­meer­Eer­ste­ri­vier-hos­pi­taal.­Hy­sê­daar­is’n­span­van­v yf­dok­ters­wat­met­hom­werk.­“Ek­slaap­swaar .­Ek­het­nog­nie­r eg­tig­ge­slaap­se­der t­sy­ge­st erf­het­nie .”­Hyis­dank baar­dat­die­dokt ers­ge­dul­dig­is­met­hom,­maar­sê­die­be­ra­ding­maak­hom­baie­seer .­“Ek­het­elke­keer­’ n­bre­ak­do­wn.­Ek­het­niks­be­heer­daar oor­nie.”

Hy­sê­h y­en­M in­nie­het­hul­pr o­ble­mesoos­elke­ge­tr ou­de­paar tjie­ge­had,­maar­dat­hul­le­nooit­k waad­gaan­slaap­het­vir­me­kaar­nie.­Nou­moet­h y­vir­die­r es­van­sy­le­we­son­der­haar­gaan­slaap .

Vol­gens­Be­ni­ta­S out­hga­te,­’n­siel­kun­di­ge­in­K aap­stad,­is­die­v er­lies­van­’ n­ge­lief­de­een­van­die­mees­ont­st el­len­de­er va­rings­van­men­se­se­lew ens.­Sy­sê­om­vir­ so­lank­ge­tr oud­te­ge­wees­het, ­im­pli­seer­dat­hul­le­af­hank lik­van­mek aar­was­of­’ nband,­voor­spel­ba­re, ­be­ken­de­en­kon­se­kwen­te­roe­ti­ne­en­struk­tuur­in­hul­daag­lik­se­le­wens­ge­had­het.­“Die­int en­si­teitvan­die­e­mo­si­o­ne­le­r e­ak­sie­op­die­v er­lies­hou­dus­alt yd­ver­band­met­die­om­stan­dig­he­de­van­die­dood­en­die­mat e­waar - toe­dit­deur­die­w e­we­naar­ver­wag­is, ­ selfs­al­het­die­ga­de­vir­’ n­lank­t yd­ge­ly.” ­

VERLANGE EN DE­PRES­SIE

Be­ni­ta­sê­die­v er­lies­van­hul­dr ome­(in­Ne­vil­le­se­ge­val­hul­lew e­in­hul­nuw e­huis),­on­ge­ag­hul­ou­der dom,­kan­by­dra­tot­die­w e­we­naar­se­int en­se­verlange­en­her­in­ne­rin­ge­aan­sy­vr ou.­Hy­k an­dit­nou­moei­lik­vind­om­sy­t oe­koms­te­sien.­“Dit­ver­hoog­die­ri­si­ko­vir­de­pr es­sie­en­angs­en­moont­lik­die­agt e­r­uit­gang­van­sy­gees­te­li­ke­en­fi­sie­ke­ge­sond­heid .”

Oor­hoe­om­so­’ n­ver­lies­te­han­teer,­sê­Be­ni­ta­dit­hang­af­van­be­lang ri­ke­fak­to­re­soos­die­besk ik­baar­heid­van­on­derst eu­ning­en­deel­na­me­in­so­si­a­le­ak­ti­wit ei­te­soos­dié­wat­dik wels­deur­gods­diens­ti­ge­of­spor tor­ga­ni­sa­sies­aan­ge­bied­w ord.­Dit­hang­ook­af­van­die­t een­woor­dig­heid­van­vrien­de­en­fa­mi­lie ,­toe­gang­tot­be­ra­ding­of­on­derst eu­nings­groe­pe­vir­men­se­wat­treur­waar­in­hul­le­hul­v er­lies­k an­ver­werk­en­om­die­r e­ak­sies­tot­hul­v er­lies,by­voor­beeld­die­gev oel­van­een­saam­heid,­te­k an­nor­ma­li­seer.­“Die­v er­moë­om­te­k an­co­pe,­hang­ook­af­van­die­w e­we­naar­se­fi­sie­ke­en­geest e­li­ke­ge­sond­hei­den­of­h y­hulp,­soos­die­be­stuur­van­sy­huis,­het.

“As­siel­kun­di­ges­is­ons­alt yd­be­wus­van­die­ri­si­ko­van­‘ com­pli­ca­ted­grief’­waar­die­simp­to­me­van­v er­lies,­soos­b y­voor­beeld­de­pres­sie,­’n­slaap­steu­ring­en­v e­ran­de­ring­in­eet­lus ,­lang­du­rig­en­t oe­ne­mend­erns­tig­w ord.”­

Kry hier hulp: Sa­dag-hulp­lyn: 0800 12 13 14 Fa­mi­ly Li­fe Cen­t­re: 011 788 4784

HOOFFOTO: Ne­vil­le Kol­bee sit met ’n al­bum ter her­in­ne­ring aan sy oor­le’ vrou, Wil­he­mi­na (Min­nie).

HEEL LINKS: Ne­vil­le en Min­nie op hul trou­dag in 1968. LINKS: Ne­vil­le en Min­nie toe hul­le jon­ger was.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.