Byna dood:

Kuier - - Die span - DEUR MARTELI BREWIS

­Ma­ oor­leef ­48 ­mes­ste­ke ­deu r­eks

Haar kin­ders moes hul­pe­loos na haar angs­be­van­ge kre­te om God se hulp luis­ter . . . Sy het die He­re ge­vra om haar uit die kloue van ’n mon­ster te red wat haar aan­hou­dend steek, want hy wou nie hê sy moet ooit weer a­sem­haal nie. Sy het eg­ter oor­leef om haar eie s­to­rie te kan ver­tel.

Lor­rai­ne­Pe­ter­son­(39)­van­Bark lyWes­in­die­Noor d-Kaap­was­in­’ na­bu­si­ve­ver­hou­ding­en­het­al­les­moont­lik­pro­beer­om­haar­self­t e­be­skerm­teen­die­man­vir­wie­sy­eens­soi­n­nig­lief­was­en­wat­’ n­pa-fi­guur­vir­haar­drie­k in­ders­was.­Vir­al­mal­wat­w ou­luis­ter,­het­sy­v er­tel­hoe­angs­be­van­ge­sy­was;­sy­was­po­li­sie­t oe,­kerk­t oe­–­o­ral­waar­sy­ge­dink­het­sy­hulp­k an­k ry.

Maar­op­die­ou­ein­de­was­al­haar­po­gings­ver­niet,­want­op­26­S ep­tem­ber2015­het­sy­op­die­koue­slaapk a­mer­vloe­rin­’n­plas­van­haar­eie­bloed­ge­lê .­Sy­was­be­sig­om­dood­t e­bloei.­I n­die­agt er­grond­het­sy­ge­hoor­hoe­haar­k in­ders­bit­ter­lik­en­vr ees­be­van­ge­huil,­want­hul­le­het­ge­sien­hoe­haar­eks­hul­ma­48­keer­met­’n­mes­st eek.­Nie­hul­le­of­L or­rai­ne­het­ge­weet­of­sy­dit­sou­maak­nie­.­.­.

Maar­sy­het­w on­der­baar­lik­en­ge­na­dig­lik­oor­leef­en­is­van­dag­nog­hier­om­haar­s­to­rie­self­t e­ver­tel.­Haar­st o­rie­is­ook’n­wa­ke -up­call­aan­vr oue­wat­hul­self­in­a­bu­si­ve­ver­hou­dings­be­vind­en­dink­“din­ge­gaan­r eg­kom”­en­dat­die­man­op­wie­hul­le­ver­lief­ge­raak­het,­maar­t oe­in­’ na­bu­si­ve­mon­ster­ver­an­der­het,­w eer­na­sy“ou,­lief­li­ke­self ”­sal­t e­rug­keer.

Al­bert*­(47),­L or­rai­ne­se­eks ,­is­op24­Au­gus­tus­van­jaar­op­par ool­vr y­ge­laat.(Op­Lor­rai­ne­se­v er­soek­word­sy­r eg­te­naam­nie­ge­bruik­nie .)­Hy­het­’ n­sk a­me­let­wee­jaar­en­agt­maan­de­van­sy­10­jaar­von­nis­uit­ge­dien­vir­’ n­daad­wat­am­per­haar­le­we­ge­kos­het.­M aar­Lor­rai­ne­het­be­sluit­om­op­t e­staan­uit­die­bloe­de­ri­ge­ge­mors­van­haar­v er­le­de,­te­ver­ge­we­en­vol­uit­ver­der­te­le­we.­

EENS DOL­VER­LIEF

Ja­re­ge­le­de­het­L or­rai­ne­in­Jo­han­nes­bur gas­kom­buis­skoon­ma­ker­gew erk.­Sy­en­Al­bert­het­mek aar­in­’ n­ta­vern­raak­ge­kui­e­ren­was­van­die­eerst e­oog­op­slag­af­dol­ver­lief.

“Ek­het­pr o­ble­me­by­die­w erk­ge­ha­dom­dat­ek­t e­veel­ge­drink­het­en­h y­he­taan­ge­bied­dat­ek­b y­hom­in­tr ek.­Ek­was’n­war­me­kop­as­ek­ge­drink­het, ”­er­ken­sy .

Haar­werk­ge­wer­het­haar­w eg­ge­jaa­gen­sy­is­sak­en­pak­na­Al­ber t­toe.

“Ek­k an­dees­dae­er­ken­ek­was­’ n­al­ko­ho­lis.­Ek­het­t ot­die­hor­ries­gek ry­so­er ghet­ek­ge­drink ,”­ont­hou­sy .

“Al­bert­was­alt yd­ver­stan­dig,­maar­ek­ het­gesoek­vir­’ n­pak­slae .Om­eer­lik­t e­wees,­ek­het­hom­ge­dr yf­tot­baie­ding­e­ter­wil­le­van­drank .”

Dit­het­van­die­beg in­af­vir­Lor­rai­ne­ge­voel­as­of­Al­bert­tot­bin­ne -in­haar­diep­ste­we­se­k an­sien,­dathy­ge­weet­het­wie­s­y­werk­lik­was,­ten­spy­te­van­haar­pro­ble­me­met­drank .

“Hy­het­alt yd­die­gees­te­li­ke­k ant­van­m y­ge­sien­wat­ek­nie­eens­self­kon­sien­nie,”­meen­sy .­Dit­was­’n­goeie,­stand­vas­ti­ge­ver­hou­ding­vol­gens­haar,­tot­dat­sy­ná­t wee­jaar­uit­ge­vind­het­h y­ge­bruik­tik .­Sy­het­haar­sak­ke­ge­pak,­te­rug­ge­trek­Bark ly-Wes­toe­en­werk­as­’ n­be­stuur­der­by­die­slag­huis­gek ry.

“Ek­het­fi­naal­be­slui­tek­is­k laar­met­hom,”ont­hou­sy.­Maar­die­lief­de­het­nog­hoog­gel­oop.­Ná­’ n­e­mo­si­o­ne­le­op­roep­van­Al­ber t,­het­sy­in­ge­st e­mom­hom­’ n­laas­te­k ans­te­gee­en­kor tvoor­lank­het­h y­na­haar­t oe­ge­trek­e­nook­by­die­slag­huis­beg in­werk.

Maar­toe­sy­die­Her e­aan­ge­neem­het­drie­jaar­na­dat­hul­le­mek aar­leer­ken­het,het­din­ge­beg in­skeef­loop.

Die­pro­bleem­was­dat­L or­rai­ne­eint­lik­met­’n­an­der­man­ge­tr oud­was­(al­het­hul­le­vir­jar e­geen­kon­tak­ge­had­nie­en­hy­in­W el­kom­ge­bly­het)­en­sy­was­al­hoe­meer­oor tuig­dat­haar­v er­hou­ding­me­tAl­bert­ver­keerd­was­in­die­oë­van­die­He­re.­Sy­het­ook­in­hier die­tyd­heel­te­ma­lop­hou­drink.

Lor­rai­ne­het­sta­dig­maar­se­ker­emo ­si­o­neel­be­gin­los­breek­van­die­v er­hou­ding,­maar­el­ke­keer­as­sy­Al­ber t­pro­beer­los­het,­het­h y­haar­ge­dr eig­en­ge­sê­h y­gaan­haar­dood­maak­as­sy­hom­v er­laat,want­hy­word­nie­ge­los­nie .­Vir­nog­’ n­jaar­na­dat­sy­haar­lew e­om­ge­keer­het,het­sy­haar­v er­hou­ding­pro­beer­maak­werk.­Ver­al­toe­Al­ber t­ook­t ot­be­ke­ring­kom.­Van­dag­voel­sy­dit­was­nie­opr eg­nie,­maar­net­sy­plan­om­haar­t e­ver­hoe­dom­hom­t e­los.­

ÓF GOD ÓF OU

Na­der­hand,­as­h y­net­aan­haar­ge­vat­het, ­ het­dit­haar­ge­walg­en­uit ein­de­lik­het­sy­geen­meer­keu­se­ge­had­as­om­t e­k ie­stus­sen­haar­v er­hou­ding­met­Al­ber t­en­haar­ver­hou­ding­met­God­nie .­“Dit­kon­net­nie­gew erk­het­nie ,­want­ek­was­gees­te­lik­en­Al­ber t­was­vleest e­lik,”­ver­dui­de­lik­sy­erns­tig .­Sy­was­bang­vir­hom, ­ maar­het­gev oel­sy­moes­op­God­v ertrou­om­haar­t e­be­skerm. ­Al­ber t­kon­dit­maar­net­nie­aan vaar­nie­en­het­haar­be­skul­dig­daar­van­dat­sy­met­haar­e­van­ge­lis­vr y.­En­selfs­ter­wyl­hy­be­sig­was­om­haar­t esteek,­kon­sy­nie­vir­hom­die­bev es­ti­ging­van­’n­af­fair­gee­wat­h y­wou­ge­had­het­nie,­want­dit­was­’ n­in­fa­me­leu­en.

Dít­ter­wyl­hy­vir­L or­rai­ne­ver­neuk­het­ty­dens­hul­v er­hou­ding.­Sy­het­nooit­’ nwoord­ge­sê­oor­sy­sk an­des­nie, ­maar­Al­bert­het­gew eet­sy­w eet­en­dit­het­aan­hom­ge­vreet.­Hy­het­haar­stilt e­aan­vaar­as­er­ken­ning­dat­sy­ook­skul­dig­was .­

Van vo­ri­ge blad­sy

Hoe­wel Al­bert nooit ’ n dronk­lap was nie, was hy in ’ n sta­di­um aan tik ver­slaaf. En hoe­wel hy skyn­baar ge­re­ha­bi­li­teer was, glo Lor­rai­ne vas in die we­ke voor die aan­val op haar het hy weer in sy ou ge­woon­tes ver­val. Twee we­ke voor­dat sy ge­steek is, het Lor­rai­ne on­vei­lig be­gin voel en ’ n in­ter­dik teen Al­bert ge­kry. Dit het niks ge­help nie. Sy het dag en nag ge­wag vir Al­bert om sy drei­ge­ment uit te voer, ter­wyl hy haar 24 uur van die dag dop­ge­hou en ge­dreig het.

Soos ’ n ska­du­wee het hy haar ge­volg – al­tyd daar. Lor­rai­ne raak be­woë wan­neer sy oor hier­die tyd van haar le­we praat. Al is dit oor en ver­by, is die e­mo­si­o­ne­le ska­de nog nie on­ge­daan nie. Sy het po­li­sie toe ge­gaan vir hulp, maar hul­le het ge­sê hul­le kan niks doen net om­dat hy haar “vuil ky­ke gee nie”. Wat is kyk dan nou?

Sy het haar fa­mi­lie ge­na­der, die kerk ge­raad­pleeg. Vir al­mal wat wou luis­ter het sy ge­sê sy is bang, maar nie­mand het haar erns­tig op­ge­neem nie. “En toe hul­le hul oë uit­vee, toe lê ek in my bloed,” sê sy pein­send en af­ge­trok­ke.

Sy bly vir ’n oom­blik stil – as­of sy te­rug­ge­voer word na daar­die am­per-nood­lot­ti­ge dag, 26 Sep­tem­ber 2015, wat die koers van haar le­we ver­an­der het.

Van vroeg­og­gend af daar­die dag het Lor­rai­ne ge­voel iets is ver­keerd. Haar sus­ter het vir haar ’n bood­skap ge­stuur om te sê Al­bert het haar fa­mi­lie ge­waar­sku hoe hul­le gaan huil en dat hul­le vir Lor­rai­ne moet “good bye” sê. In plaas van werk toe gaan, is sy weer po­li­sie toe om vir hulp en be­sker­ming te gaan soek.

Sy het la­ter ge­hoor Al­bert het haar by die slag­huis gaan soek – o­ën­skyn­lik om sy drei­ge­men­te ’n re­a­li­teit te maak. Hy het deur die ge­bou ge­bul­der, die baas een­kant toe ge­gooi en van voor tot ag­ter vir Lor­rai­ne gesoek.

“Hy was so sterk vier poe­lies­man­ne kon hom nie in die po­li­sie-van kry daai dag nie,” ver­tel sy sag­gies. Hy is toe op­ge­sluit vir 18 dae, waar­na hy vry­ge­laat is op borg­tog.

VREESBEVANGE

In­tus­sen het Lor­rai­ne geld by die werk ge­leen en die po­li­sie ge­smeek om dit te ge­bruik vir taxi-geld en vir Al­bert ver weg te gaan af­laai.

“Ek was bang vir waar hy gaan bly as hy uit die tronk uit­kom. Maar hy het die geld voor die po­li­sie vir my te­rug­ge­gee,” ont­hou sy.

Die dag wat Al­bert vry­ge­laat is, het Lor­rai­ne vreesbevange na een van haar an­ties wat in Kimberley bly, so­wat 35 km daar­van­daan, ge­vlug. Haar hart was per­ma­nent in haar keel, haar lig­gaam aan die be­we. Sy kon nie meer hel­der dink nie en het gaan vre­de soek in ’n kerk waar sy nie­mand ge­ken het nie.

“Ty­dens die diens staan ’n ou moe­der op wat ek van geen kant af ken nie, maak die kerk stil en sê, ‘ek weet nie wat is dit nie, maar as ek jou sien, sien ek my dog­ter wat 10 ga­te ge­steek is . . .’” Net daar het die he­le kerk vir haar ge­bid en na af­loop van die diens het die pas­toor vir haar ge­sê: “Hy sal kom met ’n mes, maar hy sal niks maak nie.”

In daar­die sta­di­um het die woor­de niks vir haar be­te­ken nie en sy het dit am­per da­de­lik ver­geet. Maar ’n paar dae la­ter in die hos­pi­taal, na­dat sy by die dood om­ge­draai het, het dit na haar toe

te­rug­ge­kom­en­al­les­het­beg in­sin­maak .

Ná­die­na week­in­K im­ber­ley­het­L or­rai­ne­te­rug­ge­keer­na­Bark ly-Wes­om­dat­sy­weer­moes­gaan­w erk.­Haar­bin­nest e­was­nog­on­stui­mig ,­maar­sy­moes­st erk­wees­vir­haar­k in­ders.­Ge­vul­met­’ n­angs­ti­ge­vrees­het­sy­’ n­paar­dae­lat er­vi­r­haar­fa­mi­lie­ge­sê­sy­is­lief­vir­hul­le­en­sy­weet­nie­of­sy­hul­le­w eer­gaan­sien­nie .

Daar­die­nag­het­haar­sust er­by­haar­oor­ge­slaap.­Haar­k in­ders­(toe­11,­12­en16),­kon­maar­net­nie­t ot­rus­te­kom­nieen­het­uit ein­de­lik­in­an­der­bed­dens­as­hul­ge­wo­ne­bed­dens­aan­die­slaap­ge­raak.

“Voor­bed­tyd­het­ek­op­m y­knieë­dieOn­se­Va­der­ge­bid,”­ont­hou­sy ,­“maar­ek­het­dit­so­vin­nig­ge­bid ,­want­ek­w ouslaap.­En­op­daai­oom­blik ,­toe­kom­die­moor­de­naar­daar­aan.­Ek­het­net­op­m y­knieë­ge­bly­en­beg in­bid­as­of­dit­m y­laas­te­is.­Toe­ek­sê­‘ a­men’,­toe­hoor­ek­m y­s­us­ter­sk ree.”

Dit­was­’ n­bloed­stol­len­de­gil­van­vr ee­s­en­Lor­rai­ne­het­be­sef­dit­waar voor­sy­so­bang­was,­het­uit ein­de­lik­aan­ge­breek.

Al­bert­het­b y­die­huis­in­ge­st orm­en­reg­uit­na­haar­k in­ders­se­k a­mer­ge­gaan.Hy­het­v er­woed­die­eerst e­bed­beg in­steek,­want­h y­was­gew oond­dis­waar­haar­oud­ste­dog­ter­slaap,­maar­ge­luk kig­ was­daar­net­kom­ber­se­op­die­bed­–­die­kin­ders­in­’ n­an­der­bed .­“Hy­wou­haar­eer­ste­dood­ge­maak­het,”­snik­L or­rai­ne.Was­dit­dalk­nog­’ n­ma­nier­waar op­hy­haar­wou­laat­ly­v oor­dat­hy­haar­lew e­ook­ge­neem­het?

Daar­na­is­h y­na­haar­k a­mer­toe.­Toe­hy­by­die­deur­in­stap ,­bul­der­h y,­“ek­het­my­mind­op­ge­maak .­Ek­het­ge­kom­om­jou­dood­t e­maak ”,­en­t oe­gaan­sit­h y­op­haar­be­ne­en­beg in­haar­st eek­–­48­keer .

“Ek­sk ree,­my­k in­ders­sk ree.­Dit­ge­beu­rin­die­deur .­Die­k in­ders­k an­nie­uit­har dloop­nie.­Hy­sê­h y­gaan­ons­al­mal­vr ek­maak­van­aand.”

Lor­rai­ne­het­daar ,­in­haar­bloed ,­lê­ensmeek­dat­h y­tog­net­haar­k in­ders­moetspaar.­En­hul­le­moes­hul­pe­loos­staan­en­toe­kyk­hoe­hul­ma­her­haal­de­lik­ge­st eek­word­deur­’ n­ma­ni­ak­met­’ n­mes­–­’ n­man­wat­nie­t e­lank­t e­rug­nie­vir­hul­le­soos­’ npa­was.­Sy­sal­nooit­w eet­wat­ter­sk a­de­dié­nag­aan­hul­le­bin­nest es­aan­ge­rig­het­nie.­In­daar­die­oom­blik­het­sy­ook­be­se­fas­’n­man­’ n­ma­van­haar­k in­ders­af­wil­weg­neem,­kon­daar­t og­mos­nooit­r eg­tig­lief­de­ge­wees­het­nie .

DIE GRU-AAN­VAL

In­’n­sta­di­um­kon­sy­nie­meer­t e­rug­ba­klei­nie­en­het­sy­net­stil­ge­lê­en­ge­wag­dathy­moet­k laar­maak­op­sy­t yd,­hom­self­moet­uit­woed.­Lor­rai­ne­ont­hou­h y­het­haar­ge­vra­t er­wyl­hy­be­sig­was­om­haar­te­steek,­“bid­jy,­Sus­ter­tjie?­Waar­is­jouHe­re­nou?”.

Net­daar­het­sy­k rag­van­êr ens­gek ry­en­be­sef­sy­is­nie­al­leen­nie .­I n­haar­gees­tes­oog­het­sy­’ n­wit­duif­ge­sien.

Al­bert­het­haar­om­ge­draai­om­haar­keel­af­t e­sny­–­sy­bo­se­daad­t e­vol­tooi,maar­hy­kon­nie­en­ir on­ies­ge­noeg­was­dit­Al­ber t­self­wat­haar­v er­tel­het­hoe­kom­hy­nie­haar­keel­af ge­sny­het­nie .

Vol­gens­Lor­rai­ne­het­Al­ber t­haar­drie­maan­de­ná­die­v oor­val­ge­bel­en­ge­sê­sy­het­heel­tyd­ge­sk reeu,­“He­re­Je­sus,­help­my­net!”,­maar­t oe­hy­haar­om­draai­om­haar­keel­af­t e­sny,­toe­kom­daar­’ n­dik­stem­uit­haar­mond­wat­sê ,­“moe­nie!”­en­dit­het­hom­laat­sk rik.

Te­vre­de­dat­sy­nie­die­aan val­sou­oor­leef­nie,­het­Al­ber t­haar­nie­v er­der­ge­steek­nie.­Hy­het­uit­die­huis­uit ge­stap­deur­’n­sk are­bu­re­wat­die­ge­raas­ge­hoor­het­en­ge­sê ,­“Jul­le­k an­nou­maar­die­po­li-

­Ek­het­k laar­ge­doen­wat­ek­moes­doen,”­en­t oe­hard­loop­hy­weg.­Die­po­li­sie­het­hom­kor t­daar­na­ge­vind­waar­h y­weg­ge­kruip­het­in­’ n­bos­sie.

Lor­rai­ne­doen­dees­dae­ger eeld­praat­jies­waar­sy­haar­st o­rie­ver­tel.­Sy­het­on­langs­’n­ver­pleeg­ster­raak­ge­loop­wat­aan­diens­was­daar die­aand­t oe­sy­ge­st eek­was.­Die­v er­pleeg­ster­het­vir­L or­rai­ne­ver­tel­sy­het­daar die­aand­nog­die­Her e­aan­ge­neem,­want­sy­kon­nie­glo­dat­e­nig ie­mand­so­’ n­ge­weld­da­di­ge­aan­slag­op­hul­le­we­kon­oor­leef­nie­–­dat­dit­net­’ n­won­der­werk­kon­w ees.­Ver­al­om­dat­sy­net­vier­dae­in­die­hos­pi­taal­moes­lê .

In­die­hof saak­het­Al­ber t­met­al­ler­han­de­ver­re­gaan­de­sto­ries­vo­ren­dag­ge­kom,soos­dat­L or­rai­ne­sy­w et­ti­ge­vrou­is,­dathy­haar­in­die­bed­ge­vang­het­met­haar­pas­toor­en­dat­h y,­in­’ n­har tge­bro­ke­aan­val­van­ja­loe­sie­en­skok ,­haar­ge­st eek­het.Tog­het­die­waar­heid­ge­se­ë­vier­en­is­h y­s­kul­dig­be­vind­en­t ot­tien­jaar­tr on­k­straf­ge­von­nis.

Dit­het­haar­egt er­lank­ge­neem­om­vre­de­in­haar­siel­t e­k ry.­Vir­maan­de­daar­na­was­sy­st eeds­bang,­steeds­het­dit­ge­voel­as­of­h y­in­die­sk adu’s­vir­haar­loer ,­si­ten­wag­om­k laar­te­maak­wat­h y­daar­die­aand­be­gin­het.

“Men­se­kon­nie­agt er­my­ge­loop­het­nie,­ons­kon­nie­al­leen­t oi­let­toe­gaan­nie .Ek­en­m y­k in­ders­was­bang­vir­al­les­en­al­mal,”­pre­wel­sy.­Eers­’ n­jaar­lat er,­toe­sy­di­tin­haar­har t­kon­vind­om­hom­t e­ver­ge­we,­is­sy­be­vr y­en­kon­sy­beg in­om­die­stuk­ke­van­hul­lew e­op­t e­tel­en­w eer­aan­te­gaan.

Van­dag­er­ken­sy­sy­het­nie­’ n­goei­e­ver­le­de­nie.­Sy­het­f ou­te­ge­maak.­Sy­voel­die­nag­van­26­S ep­tem­ber­2015­is­sy ,­in­plaas­van­v er­moor,­gered.­An­ders­sou­sy­dalk­nou­nog­van­doel­lo­se­v er­hou­ding­tot­doel­lo­se­v er­hou­ding­ge­swerf­het.­S y­het­’n­twee­de­kans­ont­vang­om­bet er­te­pro­beer­wees,­’n­goeie­lew e­te­lei­en­an­der­te­in­spi­reer­om­dat­die­hand­van­dieHe­re­dees­dae­on­mis­baar­is­in­haar .* S­kuil­naam

Ek skree, my kin­ders skree. Dit ge­beur in die deur. Die kin­ders kan nie uit­hard­loop nie. Hy sê hy gaan ons al­mal vrek maak van­aand. LOR­RAI­NE PE­TER­SON HEEL LINKS: Lor­rai­ne en twee van haar kin­ders wat hul­pe­loos moes toe­kyk hoe die man wat eens soos ’n pa vir hul­le was, hul ma aan­hou steek. LINKS: Lor­rai­ne wys waar haar eks-ou haar aan­ge­val het en waar sy in haar bloed ge­lê het.

HOOFFOTO: Lor­rai­ne Pe­ter­son van Bark­ly-Wes her­roep die dag toe haar eks haar aan­ge­val het.

BO: Haar eks het haar 8 keer in die nek en 40 keer in die rug met ’n mes ge­steek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.