Wen­ke

Hier is wen­ke vir jou vuil e­arp­ho­nes, hoe om ont­slae te raak van koors­bla­re, ’n ver­stop­te drein reg te maak en wat jy al­les met Sta-soft kan doen.

Kuier - - Die span -

Die­spoed­waar­mee­k in­ders­’n­ka­mer­ka­nom­krap,­laat­som­mi­ge­ma ’s­met­hul­han­de­in­hul­har e.­Maak­dit­só­vir­jou­self­en­jou­kroos­maklik­om­or de­te­hou:

• ­Maak­dit­pr et.­Laat­jou­k ind­hou­ers­uit­kies­waar­in­al­les­ge­bêr e­word,­ver­kies­li­kiets­wat­b y­die­k a­mer­se­de­kor­pas . ­Maak­la­bels­vir­die­hou­ers ,­so­dat­jou­k ind­mak­lik­k an­sien­wat­kom­waar ,­by­voor­beeld,plak­’n­prent­jie­van­’ n­kous­op­die­hou­er­vir­al­die­kou­se .

• ­’n­S­peel­goedk is­werk­al­tyd­goed­–­dis­vin­nig­en­mak lik­om­al­les­daar­in­t e­gooi.Kies­een­in­jou­k ind­se­gunst e­ling­kleur­of­met­’n­prent­jie­van­haar­gunst e­ling-ka­rak­ter­so­dat­sy­dit­g raag­sal­wil­ge­bruik .

• Pak­al­les­w eg­wat­nie­no­dig­is­nie ,­soos­dik­jas­se­in­die­so­mer­en­speel­goed­waar­mee­sy­nie­meer­speel­nie .

• ­Al­les­moet­’ n­plek­hê­–­t ot­die­laast e­sok­kie.­Kyk­rond­in­die­k a­mer­en­be­paal­die­ba­sie­se­ar eas­wat­ge­or ga­ni­seer­moet­word,­by­voor­beeld­kle­re­gaan­in­die­k as,speel­goed­in­die­k is,­boe­ke­op­die­boek ­rak­en­so­voorts. B Bron:­www. wi­ki­how.com

VRAAG V

Ek­het­’ E n­pro­bleem­en­w eet­nie­meer­watom­te­ge­bruik­nie om .­My­on­der­arms­bly­nat, ­ ek­het­nou­al­baie­goed­ge­bruik ek .­Dit­maak­dat­ek­so­moe­de­loos­v ma oel.­Gee­as­se­blief­raad. seb AN ANONIEM

AN ANT­WOORD­GE­GEE:

Be­hal­we­dat­dit­on­ge­mak Be lik­is,­k an­oor­ma­ti­ge­sweet­jou­lew ma e­ver­suur.­Voor­da­tjy­die­dokt jy d er­gaan­sien­of­na­me­dik a­sie­gryp,­pro­beer­dié­na­tuur­li­ke­rat gry e: • ­Ap­pela­syn:­Ge­bruik­’ A n­wat­te­bal­le­tjie­om­die­ap­pela­syn­aan­jou­arm­holt om es­te­smeer­v te oor­dat­jy­gaan­slaap .­Los­di­toor­nag­aan­en­was­dit­die­v oo ol­gen­de­og­gend­af­met­wat og er.­Doen­dit­el­ke­aand.­As­jy­e­ni­ge­ir­ri­ta­sie­er aan vaar,­ver­dun­die­a­syn­met­wat du er.•­Koek­so­da:­M • K eng­ge­ly­ke­de­le­koek­so­da­en­mie­lie­blom­(M sod ai­ze­na).­Maak­jou­arm­hol­tes­skoon­en­smeer­die­ jou meng­sel­aan.­L me os­dit­aan­vir­’ n­half­uur­en­was­af­met­wat uu er. Bro Bron:­www. ho­me­re­me­dies­for­li­fe.com­ li­fe

Ge­bruik­P­restik­om­jou­e­arp­ho­nes­skoon­te­maak .­Druk­dit­in­die­deel­wat­in­jou­o­re­gaan­en­tr ek­dit­uit. ­Her­haal­t ot­dat­dit­skoon­is. DALE FOU­RIE, WYNBERG Wan­neer­jy­nie­ou­br ood­het­om­f­rik ka­del­le­mee­t e­maak­nie ,­to­ast­’n­paar­sn y­e­brood.­Ras­per­dit­in­die­meng­sel .DEE, HER­MA­NUS

Maak­’n­rub­ber­hand­skoen­nat­en­v ee­met­sir­kel­be­we­gings­oor­ban­koor trek­sel­som­troe­tel­dier­ha­re­af­t e­k ry.JEANETTE DE BEER, VREDENDAL

As­jou­bad­of­dr ein­ver­stop­is,­meng­’ nkop­pie­a­syn­en­’ n­kop­pie­sout­t ot­dat­die­sout­op­los.­Gooi­al­les­b y­die­dr ein­af.­Sit­die­prop­in.­Laat­staan­vir­15­t ot­20­mi­nu­te.­Volg­met­’ n­ke­tel­kook wa­ter.CANDICE FOU­RIE, WYNBERG As­’ n­mens­soms­’ n­k ant­gor­dyn­in­die­bad­was,­sit­jy­met­vr ees­lik­baie­seep­skuim.­Neem­’ n­koek­g roen­Sun­lig­ht­see­pen­vr yf­dit­in­die­baie­skuim­r ond­na­dat­die­gor­dyn­uit­is .­Al­die­skuim­sal­v er­dwyn. INA GRO­BLER, POT­GIE­TERS­RUS Is­jy­moeg­vir­eent on­i­ge­vla­b y­jou­poe­ding?­Gooi­ge­rus­’ n­bie­tjie­k a­kao­e­na­man­del-es­sens­by­jou­vla-poei­er­v oor­da­tjy­dit­met­’ n­bie­tjie­melk­meng­om­’ npas­ta­te­maak .­As­jy­jou­vla­’ n­lek ker­glad­de­teks­tuur­wil­gee ,­haal­die­melk­van­die­st oof­af­v oor­dat­jy­jou­pas­ta­vin­nig­in­roer­met­’ n­whisk .­Sit­t e­rug­op­’ nbaie­sta­di­ge­st oof­plaat­en­moe­nie­oor­kook­nie.­Een­mi­nuut­is­ge­noeg .­Ge­bruik­die­whisk­t er­wyl­jy­r oer.­Dis­’ n­wen­ner!V. PAPA, OUDTS­HOORN As­jy­vars­gem­mer­gou­wil­skoon­maak ,ge­bruik­’n­tee­le­pel­en­k rap­die­sk il­bin­ne­se­kon­des­af.­Dit­spaar­jou­baie­moeit e.VUMINIA PETERSEN, FRANSCH­HOEK Om­ont­slae­t e­raak­van­koors­blar e­op­jou­neus­en­e­ni­ge­seer­pui­sies ,­smeer­ne­toog­drup­pels­of­oog room­aan.­Dit­sal­vin­nig­uit­droog­en­v er­dwyn.­MIKAYLA VAN DER HEYDE, RAVENSMEAD Om­plooi­vr y­te­wees, ­neem­een­eet­le­pel­heu­ning­en­meng­dit­met­een­eet­le­pel­klei­poei­er.­Maak­’ n­k nof­fel­hui­sie­fyn­en­meng­al­les­saam.­Smeer­aan­jou­ge­sig .Vir­be­ter­re­sul­ta­te,­slaap­met­die­meng­se­l­aan. VA­NES­SA FIELIES, ELSIESRIVIER Ek­het­ger eeld­kram­pe­in­m y­be­ne­gek ry,maar­’n­doe­pa­on­dek­wat­m y­kram­pe­ver­lig.­Meng­’ n­glas­wat er,­’ n­hal­we­tee­le­pel­sout­en­een­t ee­le­pel­sui­ker. ­Roer­t o­dat­al­les­op­ge­los­het.­M y­kram­pe­het­on­mid­de­lik­ver­dwyn.HILDA SCHWARTZ, EERSTERUST

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.