Die Bokke: Gaan die oor­win­nings aan­hou?

Din­ge lyk weer goed vir die S­pring­bok­ke, maar of dit só gaan aan­hou, sal ons moet wag en kyk.

Kuier - - Inhoud - DEUR JODY HENDRICKS

Die laas­te paar jaar was nie mak­lik vir S­pring­bok­on­der­steu­ners nie. Toe dit op die sleg­ste ge­gaan het, het som­mi­ge hul Bok­truie weg­ge­bê­re en diep ge­sug el­ke keer wan­neer die man­ne in Groen-en-Goud op­ge­draf het. En dit was met die­self­de kop­on­der­ste­bo-hou­ding dat fans van­jaar se in­ter­na­si­o­na­le wed­stry­de in­ge­wag het.

Ge­du­ren­de Al­lis­ter Coet­zee se era as S­pring­bok­af­rig­ter kon die Bokke slegs 44% van hul wed­str­dye wen en ne­der­lae teen span­ne soos I­ta­lië het nie juis ver­troue by on­der­steu­ners aan­ge­wak­ker nie. Maar dit lyk as­of die nu­we af­rig­ter, Ras­sie Eras­mus, be­sig is om S­pring­bok­rug­by ’n twee­de a­sem te gee.

En hier ie­wers in Sep­tem­ber, het die kop­pe weer be­gin lig . . .

Aan die be­gin van die 2018 Rug­by­kam­pi­oen­skap­reeks was me­ni­ge on­der­steu­ner steeds baie be­kom­merd oor die stand van sa­ke by die S­pring­bok­span. Ras­sie se man­ne moes hard werk om Ar­gen­ti­nië in Dur­ban te klop en in hul vol­gen­de twee weg­wed­stry­de het die span teen Ar­gen­ti­nië en Aus­tra­lië vas­ge­val. Op 15 Sep­tem­ber het hul­le teen die aarts­vy­and, die All Blacks, in Wel­ling­ton, Ni­euSee­land ge­speel.

On­der­steu­ners en ken­ners was hoop­vol, maar nie­mand het die S­pring­bok­ke ’n kans in die wed­stryd ge­gee nie. Die Bokke het po­wer ver­to­nings in hul vo­ri­ge twee wed­stry­de ge­le­wer en moes dan boon­op die wê­reld­kam­pi­oe­ne, die All Blacks, op eie bo­dem aan­durf.

On­der­steu­ners en rug­by-en­toe­si­as­te het al­mal op he­te ko­le ge­sit. Die S­pring­bok­ke het eg­ter vriend en vy­and ver­ras, en het die All Blacks on­der druk ge­plaas met aan­val­len­de hard­loop­rug­by en se­ker­lik met een van die in­druk­wek­kend­ste ver­de­di­gings­ver­to­nings nóg deur ’n S­pring­bok­span vo­ren­dag ge­kom. Ná 80 mi­nu­te van klip­har­de toets­rug­by het die Bokke met ’n eind­tel­ling van 36 pun­te teen­oor 34 ge­se­ë­vier – hul eer­ste se­ge oor die All Blacks in Nieu-See­land se­dert 2009.

Dié oor­win­ning het pas­sie­vol­le S­pring­bok­on­der­steu­ners weer hoop ge­gee.

“Rug­by bly vir baie ’n ge­loof. Deel van hul i­den­ti­teit is daar­in op­ge­sluit. Al­mal glo die Bokke kan goed doen en is daar­om werk­lik­waar toe­ge­wyd tot hul­le. Daar­om die vreug­de en die te­leur­stel­ling. Son­der lo­ja­li­teit voel jy nie sul­ke sterk e­mo­sies nie,” meen die gees­tes­brei­er Giel­lie Hoff­mann, wat met van die land se voor­ste sport­ster­re werk.

Voor­ma­li­ge S­pring­bok-hulp­af­rig­ter, Ri­car­do Loub­scher, wat ty­dens 2012 en 2015 by die Bok­span be­trok­ke was, sê: “Die wed­stryd in Wel­ling­ton was ’n om­keer­punt vir die S­pring­bok­ke. Jy moet in ge­dag­te hou dat die All Blacks nie baie wed­stry­de ver­loor nie, en ver­al nie op eie bo­dem nie. Ras­sie en die span het daar iets reg­ge­kry wat nie net vraag­te­kens oor die All Blacks se spel laat on­staan het nie, maar ook die Bokke weer in hul­self laat glo het.”

TEKENS VAN LE­WE

Ná die wed­stryd het Ras­sie ge­sê die Bokke was ge­luk­kig om die wed­stryd te wen. Ri­car­do meen eg­ter jy moet werk vir jou ge­luk en soms in ’n groot wed­stryd soos hier­die is ge­luk die ver­skil tus­sen wen en ver­loor. “As jy dink aan C­hes­lyn Kol­be se on­der­skep-drie as­ook die vin­ni­ge lyn­staan­in­gooi wat ook tot ’n drie ge­lei het, dit is die ti­pe goed wat jy tot jou voor­deel moet ge­bruik as dit in ’n rug­by­wed­stryd jou kant toe kom.”

Oor die Bokke se ver­to­ning op in­ter­na­si­o­na­le vlak het die S­pring­bok­kap­tein, Siya Ko­li­si, by ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie be­klem­toon dat die pro­ses nog in die be-

gin­fa­se­is.­“Die­Bok ke­is­op­die­r eg­te­pad.Ons­weet­wat­ons­wil­en­k an­doen.­Ons­wil­die­se­ge­t een­die­All­Blacks­ge­brui­kom­in­die­t oe­koms­be­ter­te­speel­en­weer­in­ter­na­si­o­na­le­rug­by­oor­heers.”

Gie­lie­voeg­by:­“Iets­moet­aan­die­ge­beur­wees.­Ek­hoor­hoe­die­spe­lers­vanRas­sie­praat.­Daar­is­baie­ag­ting­en­r es­pek.­Hul­le­v ertrou­hom.­Dit­is­net­moont­lik­as­hul­le­glo­in­wat­h y­sê.­S o­dit­blyk­dat­hy­’n­man­met­’ n­plan­is ,­ie­mand­wat­weet­hoe­om­daai­plan­t e­laat­r e­a­li­seer,en­sy­spe­lers­k an­oor tuig­om­in­t e­koop.”

Ri­car­do­sê­ook­die­spel­pa­tr oon,­be­sluit­ne­ming­en­int en­si­teit­van­die­Bok ke­het­hom­van­jaar­be­ïn­druk .­“Die­Bok ke­het­nie­vir­een­oom­blik­vir­die­All­Black­ste­rug­ge­staan­nie­en­het­ook­se­ker e­as­pek­te­van­die­w ed­stryd­oor­heers.”­Hy­voeg­by:­“Die­spe­lers­se­be­sluit­ne­ming­i­sook­be­ter­as­wat­dit­in­die­v er­le­de­was.Ek­sien­baie­van­die­spe­lers­het­ook­die­vry­heid­om­hul­na­tuur­li­ke­spel­t e­speel.”

Ná­hul­se­ge­oor­die­All­Blacks­in­W el­ling­ton­het­die­Bok ke­dit­op­gev olg­met’n­do­mi­nan­te­ver­to­ning­teen­Aus­tra­lië­in­Port­E­li­za­beth,­waar­hul­le­met­23­punt e­teen­oor­12­ko­ning­gek raai­het.­I n­hul­laas­te­wed­stryd­in­die­2018­Rugb y­kam­pi­oen­skap­reeks­het­die­Bok ke­op­6­Okt o- ber­in­P re­to­ria­teen­die­All­Blacks­uit­ge­draf­en­na­elsk raaps­in­dielaas­te­mi­nuut­met­32-30­v er­loor.Die­mo­raal­van­S­pring­bok­on­der­steun­ders­het­t y­dens­die­2018Rug­by­kam­pi­oen­skap­reeks­ook­bai­e­ver­an­der.­In­die­Bok ke­se­eerst e­wed­stryd­van­die­r eeks­op­18­A u­gus­tus­teen­Ar­gen­ti­nië­in­Dur­ban­het­’n­sk a­me­le­25­000­t oes­kou­ers­die­toets­by­ge­woon,­dit­in­’ n­sta­di­on­wat­45­000­k an­huis­ves. ­Maar­vi­r­die­Bokke­se­laast e­twee­wed­stry­de, ­ teen­die­A us­sies­in­P ort­E­li­za­beth­en­die­k rag­me­ting­teen­die­All­Black­sop­Lof­tus­Vers­feld,­was­k aar­tjies­vi­r­bei­de­wed­stry­de­uit­ver­koop,­on­der­steu­ners­het­ook­w eer­hul­Gr oen-enGoud­met­tr ots­ge­dra. ­ ON­DER­STEU­NERS Ru­dy­Oc­to­ber­van­die­K aap­meen:­“R as­si­een­sy­Bok ke­toon­’n­merk­ba­re­ver­be­te­ring­en­die­he­le­span­(spe­lers ,­af­rig­ters­en­be­stuur)­het­in­ge­koop­in­ge­sa­ment­li­ke­lang­ter­myn­doel­wit­te­wat­t ot­voor­deel­van­Bok-rug­by­is­en­na­sie­tr ots­mee­bring.”

Win­ston­Ja­cobs­van­die­S­trand­is­egt er­be­kom­merd­oor­van­R as­sie­se­kom­bi­na­sies­en­sê:­“M is­kien­moet­se­ker e­spe­ler­smeer­speelsk ans­k ry­so­dat­die­hui­di­ge­kom­bi­na­sies­k an­sta­bi­li­seer.”

Bes­sie­de­Kock­meen­daar teen­oor:­“Hy(Ras­sie)­moet­kop­hou­oor­wie­80­mi­nut e­kan­speel.­’n­Mens­stuur­nie­jou­vars ,­on­er­va­re­spe­lers­die­laast e­10­mi­nut e­op­die­veld­om­dat­jy­dink­ons­het­k laar­ge­wen­nie.­Hy­moet­dit­in­sy­br ein­in­gra­veer­dat­die­Aus­sies­en­All­Blacks­alt yd­drieë­in­dielaas­te­10­mi­nut e­druk .”

Al­lis­tor­de­Lan­ge­sê:­“R as­sie­moet­sy­mond­oop­maak­oor­r e­ser­wes.­Hy­moet­hul­le­be­skerm­t een­ge­niep­si­ge­me­di­a­dek­king­ty­dens­ver­loor­wed­stry­de.­Ras­sie­moet­ook­v er­dui­de­lik­hoe­kom­h y­na­be­seer­de­spe­lers­vr y­en­self s­uit-vorm-spe­lers­na­der­hark­t er­ver­ster­king.­Het­h y­so­min­ge­loof­in­sy­r e­ser­wes?”

Gie­lie­sê­vir­hom­was­die­laast e­drie­toet­se­waar­in­die­Bok ke­ge­speel­het­eg­ter­be­moe­di­gend.­“Dit­w ys­we­sen­li­ke­ver­be­te­rings.­Daar­is­op win­den­de­ta­lent­wat­ nou­hul­st em­pel­af­druk. ­Die­ein­de­van­die­jaar­se­t oer­na­E u­ro­pa­sal­’ n­k ans­wees­om­dit­t e­kon­so­li­deer. ­As­ons­die­jaar­goed­ein­dig ,­be­gin­din­ge­net­so veel­be­ter­in­2019.”

Die­Bokke­sal­in­No vem­ber­na­E u­ro­pa­toer­waar­hul­le­in­w ed­stry­de­teen­En­ge­land,­S­kot­land, ­Frank­ryk­en­W al­lis­te­staan­gaan­kom.­R as­sie­en­die­Bok ke­sal­op­die­suk­ses­van­die­Rugb y­kam­pi­oen­skaps­reeks­moet­v oort­bou­in­dien­hul­le­die­v ertroue­van­on­derst eu­ners­wil­be­hou .

Weg­van­die­huis­gaan­dit­be­slis­nie­mak­lik­wees­nie,­maar­R i­car­do­het­die­vol­gen­de­te­sê­oor­die­op­ko­men­de­t oer:“Toets­rug­by­is­moei­lik .­As­die­Bok ke­weer­een­van­die­t op­span­ne­in­die­w ê­reld­wil­word,­moet­hul­le­e­ni­ge­span, ­e­ni­ge­plek­kan­k lop.­In­die­noor de­li­ke­half­rond­is­die­om­stan­dig­he­de­an­ders­en­die­ti­pe­rugb y­wat­ge­speel­w ord,­is­meer­tak­ties­– ­so­die­span­sal­moet­aan­pas .”

Oor­die­W ê­reld­be­ker­toer­nooi­wat­oor­min­der­as­’ n­jaar­in­Ja­pan­beg in,­sê­R i­car­do:­“Ek­glo­die­Bok ke­k an­wel­’ n­fak­tor­by­die­Wê­reld­be­ker­wees,­daar­is­egt er­as­pek­te­van­hul­spel­waar op­hul­le­sal­moet­ver­be­ter­voor­hul­eerst e­wed­stryd­teen­die­All­Blacks .­Ek­glo­egt er­dat­die­span­op­die­r eg­te­pad­is .­Die­on­derst eu­ners­moet­net­ge­dul­dig­w ees­en­v ertroue­in­Ras­sie­en­die­span­hê .”

So­hoe­wel­daar­flik ke­rin­ge­van­hoop­i­s­on­der­Bo­kon­der­steu­ners,­gaan­dit­no­g­lank­neem­v oor­hul­le­k an­heel­te­mal­ver­troue­in­die­span­sal­hê­en­br e­ë­bors­kan­rond­loop­as­w ê­reld­kam­pi­oe­ne­van­ouds .

Die­Bok ke­se­eerst e­wed­stryd­in­E u­ro­pa­is­op­3­No vem­ber­teen­Ed­die­Jo­nes­se­En­ge­land.

Ho­pe­lik­sal­die­Bok ke­die­t oer­op­’ nwen­noot­kan­af­skop­en­on­der­steu­ner­sweer­op­ge­won­de­kan­maak­oor­S­pring­bok­rug­by­en­v ol­gen­de­jaar­se­W ê­reld­be­ker.­Net­die­t yd­sal­leer­. ­. ­. ­

Iets moet aan die ge­beur wees. Ek hoor hoe die spe­lers van Ras­sie praat. Daar is baie ag­ting en re­spek. Hul­le ver­trou hom. GIEL­LIE HOFF­MANN

C­hes­lyn Kol­be vier die Bokke se ge­skied­kun­di­ge oor­win­ning oor die All Blacks in Wel­ling­ton, Nieu-See­land, in die Rug­by­kam­pi­oen­skap­reeks. BO: Aphi­we Dy­an­tyi druk ’ n drie ty­dens dié wed­stryd. LINKS: Die Bokke vier ’n drie teen die Ki­wi’s op Lof­tus Vers­feld. HOOFFOTO:

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.