Kan­ker­stryd: Man le­we vir 29 jaar met siek­te

Dok­ters het ge­sê sy siek­te gaan hom in vyf jaar dood­maak, maar 29 jaar la­ter is hy steeds hier . . .

Kuier - - Inhoud - DEUR CLYDE ADAMS-VISTER

Op die oog af lyk T­re­vor S­teyn (59) van Pa­row in die Kaap soos ’n nor­ma­le mid­del­ja­ri­ge man; ge­sond en ge­luk­kig. Die paar kol­le op sy gesig vang wel jou oog en dit is wan­neer jy met hom be­gin praat dat jy uit­vind dit is as ge­volg van die ne­we-ef­fek­te van me­di­ka­sie wat hy nou al vir 14 jaar moet vat. T­re­vor voer al vir die af­ge­lo­pe 29 jaar ’ n stryd teen chro­nie­se my­e­loid leu­ke­mia (CML) – ’ n soort bloed­kan­ker wat al ja­re ge­le­de sy le­we moes ge­ëis het. Maar T­re­vor is weer­eens ’n be­wys dat die dood in God se han­de is en nie mak­lik voor­spel kan word nie.

T­re­vor, ’ n ge­sins­man, ont­hou die dag soos gis­ter wat hy die “doods­ty­ding” ge­kry het. Hy was in Ok­to­ber 1989 dok­ter toe vir ’ n ge­swel­de maag­spier en toet­se is ge­doen. Te­rug by die huis het hy ’ n te­le­gram ont­vang dat hy on­mid­del­lik Groo­te S­chuur-hos­pi­taal toe moet gaan. Met sy aan­koms daar het die dok­ter vir hom ge­sê hy het leu­ke­mie en hom na die he­ma­to­lo­gie-af­de­ling ge­stuur vir ver­de­re toet­se. Daar­die tyd was daar nie sel­fo­ne of iets soos Google nie en T­re­vor het nie ’n be­nul ge­had wat die siek­te was of wat om te ver­wag nie.

SIEK­TE SKOK

“Ek was al­leen by die hos­pi­taal toe ek die ty­ding kry. Daai og­gend was so trau­ma­ties om­dat ek ab­so­luut niks ge­weet het van die di­se­a­se nie en dit glad nie ver­wag het nie. Toe ek my vrou, Delphe­ne, bel en die nuus aan haar gee, het sy on­mid­del­lik deur­ge­kom, dit was ’n har­de slag vir haar. My dog­ter was toe nog nie ’n jaar oud nie.”

Die feit dat die siek­te on­ge­nees­lik is en die le­wens­ver­wag­ting ses maan­de tot vyf jaar is, het die jong­ge­trou­de paar­tjie hard ge­tref. Die Son­dag ná die di­ag­no­se het T­re­vor die breë fa­mi­lie by­me­kaar­ge­kry en al­mal was ge­skok om­dat daar nie voor­heen ie­mand in die fa­mi­lie was met leu­ke­mie nie. Daar was ge­soek na ’n ge­skik­te sken­ker vir ’n been­murg­oor­plan­ting en T­re­vor se sib­be is ge­toets, maar was nie ’n ma­tch nie. T­re­vor moes toe daar­mee vre­de maak dat hy nie ’n been­murg­oor­plan­ting sou kry nie en hy is op ’n kli­nie­se proef­pro­gram ge­plaas.

T­re­vor en Delphe­ne het in Ja­nu­a­rie 1987 ge­trou en T­re­vor sê hy raak net

meer­ont­set­tend­lief­vir­haar .­H y­glo­sy­i­seen­van­die­r e­des­dat­h y­al­die­jar e­so­’ nsterk­veg­gees­het.­M et­sy­di­ag no­se­washy­be­sig­met­sy­hon­neursg raad­aan­dieU­ni­ver­si­teit­van­W es-Kaap­land­( UWK ).­Dit­was­’n­moei­li­ke­t yd,­want­h y­moes­ge­du­rig­op­en­af­hos­pi­taal­t oe­vir­t oet­se­– ­t og­het­hy­sy­stu­dies­suk­sesv ol­vol­tooi. ­

Hy­besk ryf­dit­as­’ n­on­ge­mak li­ke­tyd; ­ die­we­te­dat­h y­nie­w eet­wan­neer­sy­t yd­gaan­kom­nie ,­het­hom­op­ge­vr eet.­“Jy­weet­nie­wan­neer­jy­jou­oë­gaan­t oe­maak­nie,­die­fa­mi­lie­het­nie­alt yd­ge­weet­hoe­om­dit­t e­han­teer­nie­en­dit­was­bai­e­hart­seer­vir­m y.­Ek­kon­sien­m y­vrou­suk - kel­daar­mee­en­ek­w ou­sterk­wees­vir­m y­vrou­en­dogt ert­jie.”

Sy­vrou­het­t wee­jaar­ná­sy­di­ag no­se­weer­swan­ger­gew ord­en­hoew el­hul­le­dit­nie­be­plan­het­nie ,­glo­T re­vor­dis­deur­die­ge­na­de­van­God .­ BLY HOOP­VOL T­re­vor­het­ook­’ n­di­plo­ma­in­t e­o­lo­gie.­Hyis­reeds­in­1984­in­ge­se­ën­as­pr e­di­kant­by­die­Ang­li­kaan­se­Kerk­en­staan­van­dag­steeds­in­die­be­die­ning .­Deur­al­les­glo­h y­dis­God­wat­hom­29­jaar­lat er­steeds­help­stry­teen­sy­k an­ker.

Men­se­se­r e­ak­sies­as­hul­le­hoor­h y­het’n­on­ge­nees­li­ke­siekt e­het­ook­soms­die­pon­der­T­re­vor­se­v el­gaan­sit.­“M en­se­wa­to­nin­ge­lig­was,­het­ge­dink­dis­’ n­aan­steek­li­ke­siek­te,­an­der­het­nie­gew eet­hoe­om­met­my­saam­t e­werk­nie.­Hul­le­v oel­so­jam­mer­vir­jou;­dan­dink­hul­le­‘ ag­shame­dit­maak­nie­saak­h y­be­gin­nou­nie ,­want­kort­voor­lank­dan­is­h y­dood’,­”­ver­tel­hy.Die­re­ak­sies­het­soms­seer ge­maak,­maarT­re­vor­het­hom­self­be­lo we­hy­sal­so­nor­maal­moont­lik­lew e­in­sy­laast e­ja­re.­Hy­wou­net­st erk­wees­vir­sy­fa­mi­lie­en­h y­is­steeds.­Men­se­het­ge­mak lik­teen­oor­hom­ge­word­toe­hul­le­sien­h y­sit­en­be­jam­mer­nie­hom­self­nie ,­maar­h y­is­po­si­tief­en­v ol­hoop.

T­re­vor­is­’ n­man­van­ge­loof­en­gee­dieGod­wat­h y­aan­bid,­al­die­k re­diet.­Hy­sê­daar­was­moei­li­ke­t ye­waar­dit­ge­lyk­het­daar­gaan­nie­’ n­lig­aan­die­ein­de­van­die­ton­nel­wees­nie.­Ná­14­jaar­op­die­pr oef­pro­gram,­het­T re­vor­be­ter­ge­voel­en­die­paar­tjie­het­self s­be­sluit­om­’ n­seun­tjie­aan­te­neem.

Sy­twee­dog­ters,­nou­29­en­27,­he­took­vroeg­van­hul­pa­se­k an­ker­ge­weet­ en­het­net­meer­on­derst eu­nend­ge­word­soos­hul­le­g root­ge­word­het. ­Daar­was­dae­toe­dit­moei­lik­ge­gaan­het,­maar­saam­met­hul­pa­het­hul­le­’ n­po­si­tie­we­ge­sind­heid­bly­hou .

STRYD GAAN AAN

Toe­het­die­nood­lot­w eer­10­jaar­ge­le­de­toe­ge­slaan.­Dié­keer­was­dit­Delphe­ne­wat­met­borsk an­ker­ge­di­ag­no­seer­is­en­’ nmastek­to­mie­moes­on­der gaan.­Dit­was­’ ndon­ker­tyd­vir­die­ge­sin.­“M y­vrou­was­baie­har tseer­en­w ou­weet­wat­met­die­kin­ders­gaan­ge­beur­as­ons­al­bei­moes­sterf.­Ek­het­net­vir­haar­ge­sê­God­sal­deur­kom­vir­haar­soos­h y­vir­m y­deur­ge­kom­het.”­En­H y­het,­want­Delphe­ne­se­kan­ker­het­nie­w eer­te­rug­ge­kom­nie.

T­re­vor­se­str yd­duur­egt er­steeds­voort.­Deur­die­pr o­ses­van­die­v er­skil­len­de­me­di­ka­sies­en­be­han­de­ling­het­sy­nie­re­ver­swak­en­h y­was­al­t wee­keer­in­die­hos­pi­taal.­T­re­vor­het­nou­sta­ge­f our­k id­ney­fai­lu­re,­maar­dit­ont­st el­hom­glad­nie

Vol­gens­die­dokt ers­is­30­jaar­die­“af­sny­jaar”­vir­CML -pa­si­ën­te.­“Ek­w eet­die­kin­ders­praat­daar oor­en­suk kel­daar­mee,dis­as­of­ek­e­ni­ge­t yd­k an­gaan­al­lyk­din­ge­hoe­goed ,”­er­ken­T re­vor.

Vir­die­af ge­lo­pe­29­jaar­was­T re­vor­op­ver­skeie­proef­pro­gram­me­wat­ge­help­hetom­sy­lew e­te­ver­leng.­Hy­was­vir­14­jaar­op­’n­be­han­de­ling,­ge­naamd­Alpha­I nter­fe­ron­B,­waar­h y­hom­self­el­ke­dag­moe­sin­spuit.­T­re­vor­sê­sy­t oes­tand­het­nooit­ be­ter­ge­word­nie,­maar­ook­nie­slegt er­nie­en­h y­glo­dis­al­les­t e­dan­ke­aan­God .Vir­die­v ol­gen­de­14­jaar­is­T re­vor­op­nóg’n­k li­nie­se­proef­pro­gram­ge­plaas.­Ná­18maan­de­op­die­be­han­de­ling­t oe­hul­le­weer­’n­been­murg­bi­op­sie­doen,­kon­leu­ke­mie­toe­nie­in­sy­been­mur g­ge­kry­word­nie,­maar­net­in­die­bloed ,­ver­telT­re­vor.­Ver­le­de­jaar­het­sy­bloed­ook­goeie­vor­de­ring­ge­toon.

T­re­vor­werk­nou­vir­die­ge­sond­heids­de­par­te­ment­as­ad­vi­seur­oor­maatsk ap­li­ke­ont­wik­ke­lings­kwes­sies.­Hy­het­beg in­om­an­der­soos­h y­te­help­en­het­’ n­or­ga­ni­sa­sie,­Chro­nic­My­e­loid­Leu­ke­mia­Sup­port­and­A dvo­ca­cy­South­A­fri­ca,­be­gin.Hy­sê­CML­is­nie­meer­’ n­doods­von­nis­nieen­daar­is­nou­hoop­vir­al­die­men­se­met­die­siek­te.­Hy­le­wer­ge­reeld­mo­ti­ve­rings­praat­jies­en­is­die­raad­gew er­in­hul­kerk­vir­die­Bis­kop .

T­re­vor­se­spier e­en­han­de­tr ek­styf­en­sy­vel­is­be­sig­om­t e­ver­kleur­as­gev olg­van­die­me­dik a­sie,­maar­h y­is­dank baar­dat­God­hom­en­sy­vr ou­so­deur­k an­ker­ge­dra­het.­H y­en­sy­fa­mi­lie­r y­ge­reeld­uit,ver­kyk­hul­le­aan­blom­me­en­maak­die­bes­te­van­fa­mi­liet yd.­As­’n­CML-ly­er­en­sy­vrou­wat­ook­borsk an­ker­ge­had­het,­wilT­re­vor­an­der­met­k an­ker­be­moe­dig­dat­ver­troue­in­God ,­hoop­en­lief de­jou­deur­die­tyd­sal­bring .­Dit­is­T re­vor­se­on­blus­ba­re­lief­de­vir­sy­st erk­vrou­en­sy­ge­loof­in­God­wat­hom,­van­dag­29­jaar­lat er,nog­aan­die­lew e­en­v ol­hoop­hou .­

Hul­le­voel­so­jam­mer­vi­r­jou;­dan­dink­hul­le­‘ag­shame­dit­maak­nie­saak­h y­be­gin­nou­nie,­want­kort­voor­lank­dan­is­h y­dood’.­­­T­RE­VOR S­TEYN

HOOFFOTO: T­re­vor S­teyn le­we al vir baie ja­re met kanker.

REGS:­D ie­vlekk e­op­T re­vor­se­v el­i­sas­ge volg­v an­die­me­di­ ka­sie­w at­h y­ge­bruik­vir­sy­k an­ker.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.