Krip­to­geld: Die ba­si­cs om “nu­we geld” te maak

Die wê­reld is op hol oor krip­to­geld, ’n nu­we ti­pe geld, en men­se maak pit­te soos bos­sies. Hier is die ba­si­cs van al­les wat jy moet weet.

Kuier - - Inhoud - DEUR MARETHA BOTES

De es dae­ is­ dit­ nie­ meer­ on­ge­woon­ om­ geen­ kontant­ in­ jou­beur­sie­ te­ hê­ nie ,­ want­ dank­sy­teg­no­lo­gie­se­ voor­uit­gang­ ver­kies­ baie­ men­se­ om­hul­ tran­sak­sies­ e­lek­tro­nies­ of­ oor­ die­ in­ter­net­ op­ hul­ sel­foon­of­ re­ke­naar­ te­ doen .

En­ dan­ praat­ ons­ nog­ nie­ eens­ van­kript o geld ­( c ryp­to cur­ren­cy),­ die­n u­wegons­woord­ in­ die­ geld­wê­reld ,­ nie! Maar wat pre­sies ís dié “geld” wat jy nie eens in jou hand kan vas­hou nie en sal jy een­dag jou in­ko­pies daar­mee kan doen? Di t­is­ geld ,­ maar­ tog­ nie­ geld­ soos­ jy­ dit­nog­ al­tyd­ ge­ken­ het­ nie .­ Al­les­ werk­e lek­tro­nies­ of­ dig i­taal.

Da­wie­ Roodt ,­ hoof e­ko­noom­ van­ dieEf­fi­cient groep ,­ sê­ kript o geld­ is­ aan­vank­lik­ge­maak­ as­ op­los­sing­ vir­ die­ hui­di­ge­ fi­nan­si­ë­le­ stel­sel­ en­ al­s y­ pro­ble­me.

Sasha­Plan­ting, ­ad­junk­re­da­teur­vanMo­ne­y­web,­sê­die­hui­di­ge­fi­nan­si­ë­le­st el­sel­is­ge­sen­tra­li­seer­en­on­eff ek­tief­met­baie­tus­sen­gan­gers­en­tran­sak­sie­kost es.“Die­doel­met­k rip­to-een­he­de­was­om­’ ne­lek­tro­nie­se­peer-to-peer-geld­stel­sel­te­ont­werp­wat­al­hier die­on­ef­fek­tie­we­ele- men­te­van­’ n­ge­sen­tra­li­seer­de­stel­sel­ver­wy­der­en­jou­geld­een­he­de­be­skerm­t een­die­ne­ga­tie­we­ef­fek­van­in­fla­sie .”

Die­groot­ste­k rip­to-een­he­de­(daar­is­meer­as­2­000!)­sluit­in­Bit coin,­Et­he­reum,Li­te­coin,­Mo­ne­ro­en­R ip­ple­waar­in­jy­ook­kan­be­lê.­El­ke­k rip­to-een­heid­het­sy­ei­e­ge­bruik­(die­r ede­waar­om­daar­die­een­heid­ont­staan­het).­Die­langt er­myn­groei­van­e­ni­ge­k rip­to-een­heid­word­deur­sy­bruik­baar­heid­be­paal,­ver­dui­de­lik­Sasha.“As­Bit­coin­aan­hou­om­w yd­aan­vaar­te­word­as­’ n­geld­een­heid­of­die­Et­her eum­net­werk­’n­ge­ves­tig­de­stan­daard­word­waar­mee­re­ke­naar­teg­no­lo­gie­ver­sprei­word,­sal­hul­le­waar de­aan­hou­g roei.”Waar be­gin ek? Daar­is­’ n­paar­k rip­to-“wal­lets”­(plat­form­swaar­jy­k an­koop­en­v er­koop),­maar­dieeer­ste­van­hier die­is­L uno.com.­Wees­ver­sig­tig,­want­hier die­ti­pe­platf orms­word­nie­ge­re­gu­leer­deur­Suid-A fri­ka­se­fi­nan­si­ë­le­diens­te­raad­nie.

Sasha­sê:­“As­jy­via­L uno­geld­in­ge­sit­het­en­Bit coin­of­Et­her eum­ge­koop­het,kan­jy­hier die­een­he­de­v er­ruil­vir­an­der­een­he­de­op­w ê­reld­mark­te.”­Nóg­be­tr ou­ba­re­wal­lets­is­Ex o­dus­en­X apo.­Jy­het­ ook­nie­dui­sen­de­of­mil­joe­ne­ran­de­no­dig­om­t e­be­lê­nie ,­jy­k an­k lein­be­gin. ­

Vol­gens­Mar­le­se­van­Wyk ,­’ n­pro­ku­reur­van­die­P aarl­en­k rip­to­my­ner,­be­te­ken­jou­krip­to­geld­meer­as­jy­’ n­bie­tjie­van­al­les­daar­mee­doen.­Dus ,­jy­koop­en­hou ,­en­jy­myn­en­jy­v er­koop­van­dit. ­ Is dit vei­lig? Dit­is­’ n­voort­du­rend­groei­en­de­lys­van­re­kords­ge­noem­blok ke­( blocks),­wat­met­me­kaar­ge­link­is­en­bev ei­lig­is­deur­ge­bruik­te­maak­van­k rip­to­gra­fie.­El­ke­blok­be­vat­’n­k rip­to­gra­fie­se­“hash”­van­die­v o­ri­ge­blok ,­’ n­tyd­stem­pel­en­tran­sak­sie ­da­ta.­Da­wie­ver­dui­de­lik: ­“Sê­nou­maar­jystuur­vir­jou­vriend­Bit coin­deur­die­Bit­coi­n­net­werk,­dan­w erk­ver­skeie­re­ke­naars­reg­oor­die­w ê­reld­saam­om­hier die­trans­ak­sie­gel­dig­t e­ver­klaar. ­Al­le­tran­sak­sies­word­in­blok ke­ge­pak­om­’ n­ket­ting­t e­vorm.­Dit­k an­nie­v er­nie­tig­of­v e­ran­der­word­nie­en­is­’ n­di­gi­ta­le­lê­er­van­daar die­tran­sak­sie.­E­nig­ie­mand­kan­daar­na­gaan­kyk­en­dít­is­wat­dit­tran­sak­sies­v ei­lig­maak.”­Maar­pas­op, ­daar­be­staan­bai­es­cams,­so­doen­be­hoor­li­ke­na vor­sing,maan­Sasha.­K rip­to-een­he­de­ver­skaf­ge­leent­he­de­en­g roei­kan­vin­nig­w ees,maar­nie­as­tr on­o­mies­nie. ­’ n­Get­ri­chquick-ske­ma­kan­jou­met­’ n­coin­los­wat­nie­mand­by­jou­wil­koop­nie .Kry hiér nog in­lig­ting www.lu­no.com of e-pos Mar­le­se by mar­le­se53@gmail.com

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.