Antie Val

Suk­kel­jy­met­jou­lief des­le­we? ­Hier­is­raad.

Kuier - - Inhoud -

Vraag BANG OU VER­TEL OOR

Hal­lo,­Antie­V al.­Ek­is­19­en­ek­ly­aan­’ n­siek­te­wat­nie­k an­ge­nees­k an­word­nie.Ek­het­’ n­boyf­riend­en­ons­gaan­nou­al­’ n­jaar­uit,­maar­ek­v oel­nie­meer­die­self de­nie.­Maar­nou­is­ek­t e­bang­om­hom­t e­los,­want­as­dit­ge­beur­dan­sal­h y­mak lik­vir­men­se­v er­tel­van­m y­siek­te.­Sê­my­as­se­blief­wat­moet­ek­maak .­BE­KOM­MERD

Ant­woord BES­TE BE­KOM­MERD

Dit­k link­vir­m y­as­of­die­ou­nie­die­r eg­te­ou­is­vir­jou­nie .­As­’n­ver­hou­ding­’n­ver­val­da­tum­be­reik,­moet­’ n­mens­dit­aan - vaar.­’n­Mens­k an­reg­tig­nie­met­ie­mand­bly­om­dat­jy­hoop­hul­le­sal­jou­ge­hei­me­hou­nie.

Jy­k an­raad­b y­’n­la­wy­er­k ry­oor­wat­jy­kan­doen­as­h y­jou­pri­vaat­heid­skend­en­jou­siek­te­uit­lap.­Jy­k an­ook­be­sluit­om­self­jou­siekt e­te­o­pen­baar­en­só­die­po - wer­uit­sy­han­de­t e­vat,­maar­jy­is­nie­v er­plig­om­dit­t e­doen­nie .­Jy­sal­st erk­moet­word­en­jou­selfv ertroue­op­een­of­an­der­ma­nier­op­bou.­Soos­jy­sê ,­k an­dit­nie­ge­nees­word­nie­en­jy­sal­daar­mee­moet­vre­de­maak.

Ie­wers­op­’ n­kol­kom­ge­hei­me­t og­uit.Wees­voor­be­reid­vir­daar die­dag.­Soek­men­se­uit­wie­die­self de­siek­te­het­so­da­tjy­’n­sup­por t­sy­stem­het.­Ek­dink­jy­moet­fo­kus­op­die­f eit­dat­jy­lew e­en­dat­jy­jou­le­we­so­mak lik­moont­lik­met­die­siekt e­moet­pro­beer­maak.­Bid­vir­hulp­en­w ys­heid­so­dat­jy­nie­so­v er­lo­re­hoef­t e­voel­nie.­Weet­ook­dat­daar­alt yd­ie­mand­daar­bui­te­is­wat­deur­die­self de­of­self s­er­ger­gaan­as­jy .

Aan­vaar­jou­self­soos­jy­nou­is­en­w ees­lief­vir­jou­self­so­dat­an­der­se­o­pi­nie­nie­so­seer­hoef­t e­maak­nie .­

Vraag OU SE EKS IS LASTIG

H i ,­ An­ti e .­ E k­is­ in ­’ n­ ver­hou­ding­e n­is­ nous­wan­ger .­ My­ kê­rel­s e­ eks­ stuur­ steeds­ vi­r­hom­p l e a se­c al l­ me­re que st s .­ Wat­ sê­ dit­van­ wat­ tus­sen­ hul­le­ twee­ aan­gaan ?AGTERDOGTIG

Ant­woord BES­TE AGTERDOGTIG

Dis­nou­’ n­jam­mer te­dat­jy­in­die­t yd­wat­ver­on­der­stel­is­om­str es­vry,­baie­meer­ge­fo­kus­en­k alm­te­wees,­nou­w or­ry­oor­dié­ti­pe­ding .

Bel­jou­ou­haar­ooit­t e­rug?­Want­dalk­steur­hy­hom­nie­daar­aan­nie­en­ig no­reer­hy­haar­net.­J y­sal­jou­ou­moet­uit vra,want­hy­moet­r e­ken­skap­gee.­Dit­is­jou­reg­om­t e­weet­wat­aan­die­gang­is .Maak­ net­ voor­ die­ tyd ­’ n­ be­sluit­ oor­ hoe­jy­ e­ni­ge­ moont­li­ke­ sleg­te­ nuus­ gaan­ han­teer ,­ wan t­jou­ ba­ba­ en­ jou­ ge­sond­heid­kom­ eer­ste .

Jou­ ba­ba­ kan­ jou­ stres­ aan­voel .­ A s­jouo u­nie­ die­ no­di­ge­ aan­dag­ en­ re­spek­ aan­jou­ en­ jou­ ba­ba­ toon­ nie ,­ is­ di t­jou­ ver­ant­woor­de­lik­heid­ om­ dit­ hoog­ op­ jou­ lys­van­ pri­o­ri­tei­te­ te­ stel .­ Ont­hou­ ook ,­ ver­troue­ is­ baie­ be­lang­rik­ in ­’ n­ ver­hou­din­ge n­ jy­ kan­nie­ spo­ke­ op­jaag­ as­ jy­ nie­ be­wy­se­ het­ dat­ hy­ met­ sy­ eks­ be­sig­ is­ nie .S­terk­te­met­al­les .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.