My le­we: ­Kaap­se­mu­si­kant­ver­tel­van­trau­ma

Vir ja­re het sy haar sek­su­e­le aan­ran­ding weg­ge­steek tot­dat dit haar tot dwelms ge­dryf en haar le­we hel ge­maak het . . . Nou wil sy an­der help.

Kuier - - Inhoud - DEUR ANDREW KOOPMAN

Ver­krag­ting, dwelm­ver­sla­wing en ’n stryd met jou eie sek­su­a­li­teit is ’n wre­de, drie­dub­be­le dwars­klap van die le­we wat erg ge­noeg is om e­ni­ge mens te knak.

Maar Clai­re P­hil­lips (36), South A­fri­can Mu­sic A­wards (Sa­ma)-wen­ner en een van die land se ta­lent­vol­ste mu­si­kan­te, het daai nag­mer­rie oor­leef en is ge­reed om haar sto­rie te ver­tel. Nie om die men­se wat haar le­we hel ge­maak het, te­rug te kry nie, maar om an­der wat deur die­self­de trau­ma as sy gaan of ge­gaan het, aan te moe­dig om ook op te staan en daar­oor te praat.

Clai­re sing nie net nie, maar be­speel ook ’ n he­le paar in­stru­men­te en skryf en ver­vaar­dig mu­siek. Sy is ’ n sterk vrou. Maar ag­ter daar­die sterk per­soon­lik­heid is ’n diep in­spi­re­ren­de en roe­ren­de sto­rie – een van sek­su­e­le uit­bui­ting van ses­ja­ri­ge ou­der­dom af en hoe dit tot dwelm­ver­sla­wing ge­lei het.

Clai­re het ook on­langs haar de­buut as ak­teur ge­maak in die tref­fer­fliek El­len, Die

El­len Pak­kies Sto­rie, wat han­del oor ’n ma van die Kaap­se Vlak­te wat so ge­ter­ro­ri­seer word deur haar tik­kop­seun, A­bie, dat sy hom la­ter ver­moor.

“Ek het El­len Pak­kies (die rol­prent) ge­kyk en dit het my pit ge­ruk, want ek was A­bie. En ek sê dit son­der om ’ n grein­tjie trots te voel. Ek het tik en ko­ka­ïen ge­bruik. Ek het e­nig­iets ge­bruik wat die seer kon dood­maak en my kon laat op­hou dink. Ek het my­self soort van ver­gif­tig. As jy seer­ge­maak en ge­bro­ke is, sa­bo­teer jy jou­self son­der dat jy eens be­sef jy doen dit. Maar nou is ek dank­baar teen­oor God dat ek d­rugs kon los op my eie, son­der om re­hab toe te gaan.”

Clai­re is nou al 14 jaar skoon.

Clai­re­sê­haar­jeug­is­van­haar­w eg­ge­vat­en­wat­sy­vir­b yna­30­jaar­moes­deur­maak,­was­nie­mak lik­nie,­maar­sy­is­steeds­staan­de.

“Toe­ek­jon­ger­was ,­het­m y­ma­’ no­pen­har­ti­ge­ge­sprek­met­m y­ge­had­oor­wat­ek­moes­doen­as­ie­mand­m y­on­be­taam­lik­aan­raak­of­be­tas .­Sy­het­ge­sê­ek­moet­haar­da­de­lik­kom­v er­tel,­maar­as­jyin­daai­po­si­sie­is ,­voel­jy­jy­moet­stil­bly .

“Jy­ wil­ nie­mand­ seer­maak­ nie­ en­ jy­ wil­nie­ moei­lik­heid­ in­ die­ fa­mi­lie­ ver­oor­saa­k­nie .­ Daar­ is­ so­veel­ ver­ant­woor­de­lik­heid ,maar­ een­dag­ het­e k­ net­ die­p lot­ ver­loor .Ek­ het­ haar­ ver­tel­ en­s y­ was­ ge­bro­ke ,want­ my­ ma­ is­ al­tyd­ daar­ vir­ haar­ kin­der­sen­ jy­ mors­ nie­ met­ hul­le­ nie .”

WERK DEUR TRAU­MA

Clai­re­sien­nou­’ n­te­ra­peut­om­haar­deur­die­trau­ma­t e­help.­En­daar voor­be­dank­sy­haar­par t­ner,­Ta­sneem­Pa­tel,­wat­haar­oor­reed­het­om­pr o­fes­si­o­ne­le­hulp­t e­k ry.

“Ek­het­in­een­ge­st ort­en­sy­was­die­een­wat­my­ge­help­het­om­din­ge­b y­me­kaar­te­hou.­Sy­het­ge­sê ,­‘kom­ons­k ry­hulp­vi­r­jou.­Daar­is­hulp­vir­jou ,­jy­hoef­nie­da­thier­die­ding­jou­lew e­oor­heers­nie ’.”

Clai­re­en­T a­sneem­is­nou­t wee­jaar­saam­na­dat­hul­le­deur­ge­meensk ap­li­ke­vrien­de­ont­moet­het.­S y­sê­T a­sneem­is­haar­rots.­Sy­ver­oor­deel­haar­nie ,­sy­is­ge­dul­dig­met­haar­en­sy­dra­haar­wan­neer­sy­haar­self­nie­k an­dra­nie .

“Ek­is­ge­se­ënd .­Sy­is­m y­ge­skenk­vanGod­en­sy­het­net­op­die­r eg­te­oom­bli­kin­my­le­we­ge­kom.”

Clai­re­sê­sy­het­be­sef­’ n­mens­k an­nie­van­jou­self­en­jou­er va­rings­weg­hard­loop­nie,­hoe­p yn­lik­en­af­br e­kend­dit­ook­al­is .Sy­glo­sy­is­be­sig­om­t e­wen.­“Ja,­ek­het­my­af­dae­wan­neer­al­les­uit­mek aar­val,maar­ek­w en­in­die­sin­dat­as­ek­moetstil­bly,­dan­w en­die­men­se­wat­m y­seer­ge­maak­het.­Daar om­is­stil­bly­nie­meer­vir­my­’n­op­sie­nie .

“Ek­het­die­mo­lest e­ring­en­die­v er­krag­ting­en­al­die­slegt e­din­ge­w eg­ge­steek­.­.­.­Ek­het­dit­w eg­ge­steek,­maar­ek­het­nou­’ n­punt­in­m y­le­we­be­reik­waar­ ek­voel­God­het­m y­mu­siek­as­’ n­in­stru­ment­en­ga we­ge­gee­en­ek­moet­dit­ge­bruik­om­an­der­men­se­t e­be­mag­tig.­Hy­het­my­deur­dit­waar deur­ek­is ,­ge­sit­om­dat­Hy­glo­ek­k an­die­vrag­dra.

“Ek­voel­ook­’ n­mens­k an­em­pa­tie­het­met­ie­mand­wat­v er­krag­of­ge­mo­lest eeris,­maar­jy­k an­nie­r eg­tig­ver­staan­voor­da­tjy­nie­self­daar deur­is­nie .

Sy­sê­sy­is­dank baar­teen­oor­haar­ou­ers,­Mar­tin­en­Ber­na­dett e,­wie­se­on­der­steu­ning­haar­deur­die­trau­ma­tie­se­er va­ring­ge­dra­het.­“M y­fa­mi­lie­was­on­ge­loof­lik­on­der­steu­nend­deur­al­hier die­ge­beu­re.­Hul­le­was­a­ma­zing .

“So,­die­r ede­waar­om­ek­hier die­goed­nou­op­die­lap­pe­bring ,­is­om­dat­ek­as­kuns­te­naar­’n­ver­ant­woor­de­lik­heid­hetom­jong­mei­sies­en­seuns­t e­wys­dat­maak­nie­saak­wat­met­jou­ge­beur­nie ,­jy­moet­net­gef o­kus­bly.­Ek­het­so veel­din­ge­in­m y­le­we­be­reik­met­al­die­non­sens­wat­ek­moes­dra­en­nou­v oel­ek­net­ek­gaan­nie­meer­daai­last e­dra­nie .

“So­dis­nou­m y­vi­be.­Ek­is­op­die­punt­waar­ek­jong­mei­sies­wil­in­spir eer.­Daar­is­so­veel­ta­lent­op­die­K aap­se­Vlak­te­en­in­die­Kaap,­maar­ons­as­men­se­glo­nie­ge­noeg­in­ons­self­nie .­Ek­v er­kies­om­t e­be­gin­le­we­en­die­ge­ne­t e­help­wat­ge­suff er­het­om­hul­mag­t e­rug­te­vat.­Mu­siek­het­my­in­so veel­op­sig­te­ge­red­en­al­wat­e­knou­wil­doen,­is­om­so veel­moont­lik­men­se­te­help.

“Daar­is­hier die­e­pi­de­mie­met­sek­su­e­le­wol­we­en­al­hier die­goed­was­nog­nooit­so­v o­lops­oos­dit­nou­is­nie .­M is­kie­nis­dit­om­dat­so­si­a­le­me­di­a­men­se­die­platf orm­gee­om­hier­die­s­oor t­goed­wat­ge­beur,­te­ex­po­se.

“Maar­ek­kom­van­’ n­skool­waar­jy­nie­praat­oor­hier die­din­ge­nie­en­ek­dink­dis­hoe­kom­ek­hier die­siek­sik lus­wil­ver­breek­in­ons­ge­meensk ap­pe.­Ek­wil­vir­slag­off ers­sê­dis­nie­jou­f out­nie,­man.­J y­hoef­nie­sk aam­te­wees­daar­oor­nie.”

Clai­re­is­ook­nou­r eg­om­haar­eerst e­sin­gle­in­am­per­ses­jaar ,­“I­wan­na­lo veYou”,­uit­t e­reik.­Sy­wil­die­lied­jie­en­haar­te­rug­keer­na­die­mu­sik ale­kol­lig­ge­bruik­as­k a­ta­li­sa­tor­om­van­die­juk­op­haar­skou­ers­ont­slae­t e­raak­–­die­f eit­dat­sys­o­veel­ja­re­die­las­van­sek­su­e­le­mis­bruik­moes­dra.

HAAR MU­SIEK

Clai­re­is­ook­har d­aan­die­w erk­in­die­a­tel­jee­aan­die­r es­van­die­al­bum­met­haar­ver­vaar­di­ger­van­baie­jar e,­Pa­trick“Ca­ra­mel”­Hickie.­Sy­be­plan­om­die­al­bum­in­2019­uit­t e­reik­as­al­les­v ol­gens­plan­ver­loop.

Dit­sal­die­der de­al­bum­w ees­van­dié­ta­lent­vol­le­mu­sik ant,­wat­in­Bel­har­op­dieKaap­se­Vlak­te­ge­bo­re­is­en­st eeds­daar­bly.­Sy­het­in­2007­ Say my Na­me uit­ge­rei­ken­dis­met­g root­lof­deur­k ri­ti­ci­en­mu­siek­lief­heb­bers­ont­vang.­In­2012­het­ By

Re­quest die­lig­ge­sien.­ Say my Na­me­het’n­Sa­ma­gew en­en­ By Re­quest is­vir­’ n­Sa­ma­ge­no­mi­neer.­By Re­quest is­ook­deur­die­tyd­skrif­You, as­CD­van­die­w eek­be­noem­net­ná­sy­uitr ei­king. *Volg Clai­re by @clai­re952 op T­wit­ter, @clai­rephil­lips952 op In­sta­gram, @clai­rephil­lipssa op Fa­ce­book en jy kan haar mu­siek vind op soun­d­cloud.com/ Clai­re-p­hil­lips.

Vir be­spre­kings, kon­tak ashleigh@ bruk­man.co.za of bel 084 448 9293.

Ek wil slag­of­fers sê dis nie jou fout nie, man. Jy hoef nie skaam te wees daar­oor nie. CLAI­RE P­HIL­LIPS

HOOFFOTO: Die Kaap­se jazz-san­ger Clai­re P­hil­lips is deur diep wa­ters.

Clai­re ty­dens ’n op­tre­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.