Her­rie oor die roy­als!

Se­dert die be­gin van hul war­rel­windro­man­se, kan die wê­reld net nie ge­noeg kry van Prins Har­ry en sy her­to­gin, Meg­han, nie.

Kuier - - Kuierhoekie -

Die­paar tjie­is­op­19­Mei­2018ge­troud­–­min­der­as­tw ee­jaar­ná­hul­eer­ste­af spraak.­

Meg­han­slaan­a­sems­w eg­met­haar­uit­rus­tings­(en­hul­pry­se).­Prins­C­har­les­be­taal­vir­al­Meg­han­se­k le­re­wat­sy­aan­trek­na­k on­ink­li­ke­ge­leent­he­de­en­v er­plig­tin­ge.­ Ty­dens­hul­on­lang­se­r eis­naAus­tra­lië­moes­Meg­han­op­die­vlieg­tuig­aan­trek­en­sy­het­ver­geet­om­die­pr ys­van­haar­rok­af­te­haal .­Harr y­gee­blyk­baar­vi­rMeg­han­baie­r aad­oor­die­k le­re­waar­van­hy­hou­en­sy­ge­niet­dit . Al­het­hul­le­nooit­on t­moet­nie,bring­Meg­han­ger eeld­hul­de­aan­haar­oor­le­de­sk oonma,­Di­a­na.­V an­die­di­a­man­te­in­haar­v er­loof­ring­is­uit­Di­a­na­se­v er­sa­me­ling.­Harr y­het­die­blom­me­vir­haar­tr ou­rui­ker­self­ge­pluk­uit­sy­ma­sy­tuin.­Meg­han­dr a­ge­reeld­vanDi­a­na­se­juw ele­wan­neer­sy­in­die­o­pen­baar­ver­skyn.­ Die­B­rit­se­k on­ings­huis­het­op­15­Ok­to­ber­aan­gek on­dig­Meg­han­is­sw an­ge­ren­die­paar tjie­ver­wag­’n­pienk­voet­in­ons­her fs­(len­te­in­die­noor de­li­ke­half­rond)­van­2019.­Die­ba­ba­sal­se wen­de­in­lyn­staan­vir­die­k roon.­Hy­of­sy­sal­nie­ou­to­ma ties­’n­prins­of­prin­ses­w ees­nie,­ten­sy­die­k on­in­gin­só­be­sluit,­soos­met­P rin­ses­C­har­lot­te­en­P rins­Ge­or­ge.­Dit­sal­ook­af­hang­of­Harr y­enMeg­han­wil­hê­hul­k ind­moet­’ n­ti­tel­hê .­As­dit­’ n­seun­tjie­is,­sal­h y­waar­skyn­lik­as­die­Graaf­van­Dum­bar ton­be­kend­staan­en­’ n­dog­ter tjie­as­Gr a­vin­Mount­bat­tenWind­sor.­Men­se­het­alr eeds­be­gin­w ed­den­skap­pe­plaas­oor­die­naam­en­tans­isVic­to­ria,­Al­bert­en­A rt­hur­die­guns­te­lin­ge .­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.