WAAR OM TE BE­GIN

Landbou Vee - - Herlewingslandbou - NA­VRAE: Dr. Hen­drik S­mith, e-pos: hen­drik.s­mith@grain­sa.co.za

’n Dek­ge­waskaart wat op die pe­ri­o­die­ke ta­bel van che­mie­se e­le­men­te trek, kan ’n nut­ti­ge gids wees vir ’n boer wat moet be­sluit wat­ter dek- en wei­ding­ge­was­se hy waar en wan­neer moet plant. Die dek­ge­was­ta­bel kan van die web­werf

www.ars.us­da.gov af­ge­laai word (die reg­streek­se ska­kel is https://goo.gl/

yf1txE). Dit gee die ba­sie­se fei­te oor 58 soor­te ge­was­se wat in­di­vi­du­eel of in meng­sels aan­ge­plant kan word. In­lig­ting oor el­ke ge­was sluit in: ■ Die groei­si­klus. ■ Die re­la­tie­we wa­ter­ge­bruik. ■ Die plant­vorm en groei­wy­se (die ar­gi­tek­tuur van die plant). ■ Die plant­diep­te. ■ Die wei­ding­ge­hal­te. ■ Die be­stui­wings­ei­en­skap­pe. ■ Voe­ding­stof­sir­ku­la­sie. Dit is mak­lik om die in­ter­ak­tie­we ta­bel te ge­bruik. ’n K­lik op ’n ge­was se naam neem jou na by­ko­men­de in­lig­ting oor die be­trok­ke ge­was. Ver­skil­len­de ge­was­se kan só met me­kaar ver­ge­lyk word.

Die in­lig­ting is hoof­saak­lik saam­ge­stel uit da­ta van na­vor­sing wat oor die he­le A­me­ri­ka en Ka­na­da ge­doen is, as­ook uit ar­ti­kels in vak­tyd­skrif­te en die hand­boek Ma­na­ging Co­ver Crops Pro­fi­ta­bly, wat on­der die vaan­del van die A­me­ri­kaan­se de­par­te­ment van land­bou se af­de­ling vir na­vor­sing en voor­lig­ting oor vol­hou­ba­re land­bou uit­ge­gee word.

Dr. Hen­drik S­mith, ko­ör­di­neer­der van be­wa­rings­land­bou by Graan SA, sê hoe­wel dié ta­bel vir A­me­ri­kaan­se toe­stan­de ont­wik­kel is, kan baie van die in­lig­ting met vrug na Suid-A­fri­kaan­se toe­stan­de deur­ge­trek word.

Sy raad aan boe­re is om so gou moont­lik met ver­skil­len­de ge­was­se te be­gin eks­pe­ri­men­teer, al is dit nog net op klein skaal. “Kyk wat­ter ge­was­se en kom­bi­na­sies werk in jóú om­stan­dig­he­de en jóú stel­sel. Wees op­por­tu­nis­ties en pas aan na ge­lang van die sei­soen.”

Hen­drik wys daar­op dat dek­ge­was­se nou al in by­kans ál Suid-A­fri­ka se kli­maat­stre­ke met suk­ses op saai­lan­de be­proef is. Hy meen dit kan o­ral, bui­ten mis­kien in die Swart­land, goed werk mits jy dit reg be­stuur. Goeie plek­ke om raad te vra, is me­de­boe­re in jou om­ge­wing wat reeds dek­ge­was­se aan­ge­plant of be­proef het, saad­maat­skap­pye se kun­di­ges en mnr. Ger­rie Tryts­man, dek­ge­was­ken­ner van die Land­bou­na­vor­sings­raad ( gtryts­man@arc.a­gric.za).

Graan SA ko­ör­di­neer as deel van sy be­wa­rings­land­bou­pro­jek en met fi­nan­sie­ring van die Mie­lie­trust ’n reeks dek­ge­was­proe­we op pla­se in ver­skeie dis­trik­te. Proef­per­se­le by kom­mer­si­ë­le boe­re is by Ot­tos­dal, Kroon­stad, Vre­de en Reitz, en by klein­boe­re in K­waZu­lu-Na­tal en die Oos-Kaap.

FO­TO: HEN­DRIK S­MITH

HEEL BO: Die dek­ge­was­meng­sel wat op die plaas D­rie­fon­tein ge­plant is met die sa­me­wer­king van die Riem­land-stu­die­groep. Dit is deel van proe­we wat deur Graan SA ge­ko­ör­di­neer is.

FO­TO: VER­SKAF

BO: Dr. Hen­drik S­mith met ’n Ja­pan­ne­se ra­dys uit ver­le­de jaar se dek­ge­was­proef op die plaas D­rie­fon­tein van mnr. Cal­lie Mein­tjies by Reitz.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.