Mielies: Só lyk toekoms & bemarkingsraad

Baie mie­lie­boe­re gaan van­jaar nie ’n wins maak nie, al is die na­si­o­na­le ge­mid­del­de op­brengs waar­skyn­lik na­by aan 6 ton/ha. Die re­de is een­vou­dig: Dit is nie moont­lik is om die in­set­kos­te met so ’n lae prys te delg nie, sê die Bu­ro vir Voed­sel- en Land­boub

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud - NAVRAE: tra­cy@bfap.co.za

Vir e­ni­ge mie­lie­boer is die ge­brek aan wins sleg­te nuus, maar ver­al vir klein­boe­re wat op mielies staat­maak om ’n in­kom­ste te kry. “In die lig van die ri­si­ko’s ver­bon­de aan die weer en die ge­paard­gaan­de lae mar­ges, word skaal en dus groot­te die in­he­ren­te be­per­ken­de fak­tor,” lui die ver­slag.

Die be­we­se BFAP-span het on­der meer ge­kyk hoe­veel grond no­dig is om ’n wins met mielies te maak. Die TABEL hier­on­der skets die si­tu­a­sie van drie ti­pie­se ont­wik­ke­len­de boe­re ge­du­ren­de die 2014-’15-sei­soen, met in­ag­ne­ming van hul op­brengs en in­set­kos­te. Daar word aan­vaar dat nor­ma­le weers­toe­stan­de ge­heers het.

Boer A volg ’n tra­di­si­o­ne­le stel­sel van mi­ni­mum in­set­kos­te, boer B be­stee meer geld aan pro­duk­sie­mid­de­le, maar suk­kel weens ’n ge­brek aan op­lei­ding en on­der­steu­ning, ter­wyl boer C meer be­dre­we is en nóg meer van ver­be­ter­de pro­duk­sie­mid­de­le ge­bruik maak. Twee pro­duk­sie­stel­sels word ook

met me­kaar ver­ge­lyk om­dat me­ga­ni­sa­sie nood­saak­lik word na­ma­te die grond­groot­te en druk op huis­hou­de­li­ke ar­beid toe­neem.

Met die in­ag­ne­ming van die maan­de­lik­se sa­la­ris­se van ’n plaas­wer­ker (R2 420, die mi­ni­mum loon wat toe ge­geld het), ’n wer­ker in die gas­vry­heids­be­dryf (R2 751), ’n huur­mo­tor­be­stuur­der (R2 847) en ’n myn­wer­ker (R6 000 op in­tree­vlak), is dit dui­de­lik dat ’n re­de­lik suk­ses­vol­le boer met goeie re­ën­val 11 hek­taar mielies moet plant om die­self­de in­kom­ste as ’n myn­wer­ker oor ’n tyd­perk van ses maan­de (die pro­duk­sie­tyd van mielies) te ver­dien.

MIELIES SE RE­LA­TIE­WE WINSGEWENDHEID IS VERDAG

’n Goeie be­grip van die ver­skil in winsgewendheid oor kom­mo­di­tei­te en streke heen is no­dig ten ein­de ge­leent­he­de te i­den­ti­fi­seer en ri­si­ko’s te be­stuur. Sul­ke ver­skil­le in re­la­tie­we winsgewendheid kan ge­ë­va­lu­eer word wat be­tref die bru­to waar­de van pro­duk­sie, wat die to­ta­le pro­duk­sie­vo­lu­me ver­me­nig­vul­dig met die ge­mid­del­de prys per ge­was per jaar weer­spie­ël.

GRAFIEK 1 op bl. 44 toon die re­la­tie­we bru­to pro­duk­sie­waar­de per ge­was op na­si­o­na­le, saam­ge­stel­de vlak. Die ge­was­se se pro­duk­sie­kos­te moet nog van die in­kom­ste­sy­fers af­ge­trek word om die mar­ges te be­paal.

Ver­ge­le­ke met ver­le­de jaar sal die al­ge­he­le, to­ta­le, bru­to in­kom­ste van mielies van­jaar met 2% daal om­dat die la­er mie­lie­prys die gro­ter vo­lu­me mielies by­kans neu­tra­li­seer. Geel mielies se op­brengs het ver­le­de jaar nie so­veel as wit mielies ge­daal nie, met die

ge­volg dat die her­stel ge­du­ren­de van­jaar klei­ner is as dié van wit mielies.

Die bru­to in­kom­ste van al­le kom­mo­di­tei­te (be­hal­we son­ne­blom­me) be­hoort aan­staan­de jaar te her­stel. Na­ma­te min­der wit mielies aan­ge­plant word, sal geel mielies toe­neem. Geel mielies se in­kom­ste sal ook aan­staan­de jaar her­stel dank­sy gro­ter vo­lu­mes en mar­gi­na­le be­ter pry­se, ter­wyl wit mielies se in­kom­ste met 16% sal daal.

BRU­TO IN­KOM­STE HER­STEL

Die BFAP se ver­slag toon se­ke­re streke in Suid-A­fri­ka het ver­le­de jaar weens min­der aan­plan­tings en klei­ner oes­te kwaai fi­nan­si­ë­le druk er­vaar. Al sal die pry­se van­jaar la­er wees, be­hoort die bru­to in­kom­ste in die Vry­staat en Noord­wes aan­sien­lik te her­stel, dank­sy die gro­ter vo­lu­mes. Die bru­to pro­duk­sie­waar­de in die Vry­staat, Oos-Kaap en Noord­wes sal van ver­le­de jaar tot van­jaar na ver­wag­ting on­der­skei­de­lik met 63%, 21% en 18% styg. Die la­er prys­si­klus sal die an­der streke al­mal be­na­deel en die in­kom­ste sal ge­mid­deld 40% la­er wees.

GRAFIEK 2 toon die ge­lyk­speel­vlak vir mielies in die be­lang­rik­ste pro­duk­sie­stre­ke. Die BFAP re­ken dat die be­raam­de plaas­hek­pry­se die ge­lyk­speel­pry­se in ál die streke tans oor­tref, maar in die Noord-Kaap en WesVry­staat is die mar­ges taai en winsgewendheid sal in baie ge­val­le van suk­ses­vol­le be­mar­king­stra­te­gieë af­hang om die bes­te moont­li­ke pry­se te be­haal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.