Boe­re, be­waar jul er­fe­nis

Na aan­lei­ding van wy­si­gings aan die In­kom­ste­be­las­ting wet moet pro­du­sen­te let op die ge­va­re daar­van om in hul eie naam te boer teen­oor dié van ’n maat­skap­py of trust.

Landbouweekblad - - Lbw|rubriek Boedelbeplanning - Mnr. Wes­sel Lem­mer (foto) is ’n se­ni­or landbou-e­ko­noom by Ab­sa-A­gri­be­sig­heid in Jo­han­nes­burg. Me. Mar­li­se S­teen­e­kamp is ’n regs-en-ad­vies­spe­si­a­lis by Ab­sa op Ge­or­ge en mnr. Pie­ter de Ja­ger is ’n landbou-e­ko­noom by Ab­sa op Oudts­hoorn.

Boe­re in Ka­roo­s­tre­ke, soos Fra­ser­burg en Sut­her­land, waar nie net met wol­ska­pe ge­boer word nie, maar waar­van­daan skaap­vleis as pro­duk van oor­sprong on­der die Ka­rool­am­han­dels­merk in die res van Suid­A­fri­ka be­mark word, boer oor­we­gend in hul eie naam.

Bui­ten dié boe­re is daar ook tal­le an­der boe­re el­ders in SuidA­fri­ka wat on­be­wus is van die jong­ste wets­wy­si­gings en wat­ter in­vloed dit op die vol­gen­de ge­slag se boer­de­rye kan hê.

Se­dert 1 Maart 2016 het se­ke­re wets­wy­si­gings in wer­king ge­tree wat dit nood­saak­lik maak dat pro­du­sen­te wat in hul eie naam boer, moet her­be­sin oor die voort­set­ting van hul be­staan­de sa­ke­struk­tuur. As pro­du­sen­te nie daar­aan aan­dag gee nie, kan dit tot groot be­las­ting­ge­vol­ge ná hul af­ster­we aan­lei­ding gee.

Dit kan dus ’n reg­streek­se in­vloed hê op die voort­set­ting van die boer­de­ry deur naas­be­staan­des. Erf­ge­na­me moe­nie ge­dwing wees om die plaas te ver­koop om­dat kon­tant nie be­skik­baar i som be­las­ting ver­plig­tin­ge na te kom nie.

BANKREKENING

Die oor­le­de­ne se bankrekening word met af­ster­we ge­vries so­dra die bank in ken­nis ge­stel word. As jou sa­ke­re­ke­ning ook in jou eie naam is, word dit ook ge­vries.

By­voor­beeld, as jy tot af­ster­we kom kort voor­dat lo­ne uit­be­taal is, gaan jou naas­be­staan­des nie toe­gang tot die kon­tant kan kry om ver­plig­tin­ge na te kom nie.

As jou bankrekening eg­ter in die naam van ’n be­slo­te kor­po­ra­sie of maat­skap­py is, kan die re­ke­ning ná jou af­ster­we oop­ge­hou word. Dan is dit mak­li­ker vir naas­be­staan­des om toe­gang tot die geld te kry om ver­plig­tin­ge na te kom.

NEGATIEWE BE­LAS­TING

Ar­ti­kel 9 HA van die In­kom­ste­be­las­ting­wet( Wet 58 van 1962) het op 1 Maart ver­le­de jaar in wer­king ge­tree. Die ge­volg is dat as jy ná daar­die da­tum sterf, word jou boe­del as’ n af­son­der­li­ke be­las­ting en­ti­teit ge­re­gis­treer. E­ni­ge aan­ge­sla­ne be­las­ting verliese wat jy in jou eie naam op­ge­bou het, kan nie na jou boe­del oor­ge­dra word nie. Dit is ’n af­son­der­li­ke be­las­ting en­ti­teit.

Die prak­tie­se ge­volg is dat as jy le­wen­de ha­we, soos ’n wol­skaap­kud­de, in jou eie naam het en jy sterf, kry jou boe­del dit teen mark­waar­de. In jou eie boe­ke is dit eg­ter reeds na stan­daard­waar­de af­ge­skryf. Jou boe­del gaan in­kom­ste­be­las­ting be­taal op die ver­skil tus­sen die mark­waar­de en stan­daard­waar­de.

Wan­neer ’n mie­lie­pro­du­sent voor oes­tyd sterf, gaan die in­kom­ste van die oes in sy boe­del ten vol­le be­las word. Uit­ga­wes wat voor sy af­ster­we aan­ge­gaan is, kan nie daar­teen af­ge­skryf word nie. Ver­der kan daar ook ’n ver­ha­ling van be­las­ting wees op trek­kers, toe­rus­ting en werk­tuie waar­op die pro­du­sent waar­de­ver­min­de­ring af­ge­skryf het.

Al hier­die in­kom­ste wat in jou boe­del be­las word, kan daar­toe lei dat jy tot 45% in­kom­ste­be­las­ting moet oor­be­taal. Dit kan vir die mees­te boe­re wat as naas­be­staan­des in die vol­gen­de ge­slag moet voort­boer, ’n skok wees om eers ná die af­ster­we van die voor­gan­ger daar­van ken­nis te neem. Be­ne­wens die in­kom­ste­be­las­ting gaan naas­be­staan­des ook 20% boe­del­be­las­ting moet be­taal.

OP­LOS­SING

Pro­du­sen­te kan hul boer­de­ry­be­dry­wig­he­de na’ n maat­skap­py oor­dra. Deur ar­ti­kel 42 van die In­kom­ste­be­las­ting wet­te ge­bruik kan die be­dry­wig­he­de na ’n maat­skap­py oor­ge­dra word son­der be­las­ting­ge­vol­ge (sien die voor­beeld in die TABEL ). Pro­du­sen­te be­hoort kun­di­ge be­las­ting­ad­vies in te win om­dat se­ke­re ver­eis­tes na­ge­kom moet word om vir die be­las­ting vry­stel­ling te kwa­li­fi­seer. Pro­du­sen­te kan só die 45% in­kom­ste­be­las­ting spaar, maar hul­le gaan steeds 20% boe­del­be­las­ting be­taal.

Nog ’n ma­nier is om ’n trust te ge­bruik, maar win eers kun­di­ge be­las­ting­ad­vies in.

NA­SI­O­NA­LE KREDIETWET

’n Pro­du­sent wat in sy eie naam boer, is on­der­he­wig aan die ver­eis­tes van die Na­si­o­na­le Kredietwet (Wet 34 van 2005) ty­dens aan­soe­ke om fi­nan­sie­ring. ’n Pro­du­sent se be­taal­ver­moë moet be­wys word voor­dat fi­nan­sie­ring toe­ge­ken kan word. Maat­skap­pye en trusts met meer as twee trus­tees val bui­te die Na­si­o­na­le Kredietwet en is nie aan hier­die be­pa­ling on­der­he­wig nie.

TRUSTS

Trusts word op­ge­rig om ba­tes te be­skerm. Die ba­tes word deur trus­tees ten guns­te van be­guns­tig­des be­stuur. ’n Trust word nie vir be­las­ting­doel­ein­des op­ge­rig nie. As jy reeds ’n trust het, moet die trust­ak­te ge­reeld her­sien word. As jou trust­ak­te ver­ou­derd is of die trust word nie reg be­stuur nie, kan dit ver­oor­saak dat die trust­ba­tes by jou af­ster­we on­der­he­wig kan wees aan boe­del­be­las­ting teen 20%.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.