GRONDREGTE: OBLIGASIE PLEKS VAN TITELAKTE

Landbouweekblad - - Lbw Briewe - Ruim­sig

Mnr. Jo­han­nes M­öl­ler, voor­ma­li­ge voor­sit­ter van A­gri SA, het reeds in 2015 na die al­ge­meen be­ken­de fi­nan­sie­rings­pro­ble­me van voor­heen be­na­deel­de men­se ver­wys.

Dalk is die op­los­sing om grond­ei­sers op ’n al­ter­na­tie­we, kon­struk­tie­we ma­nier te ver­goed en ter­self­der­tyd ei­en­doms­reg, grond­pry­se en die e­ko­no­mie te be­skerm.

Ons moet kyk na die moont­lik­heid om vol­gens die waar­de van die grond ’n ver­han­del­ba­re in­stru­ment, ’n ver­band, ’n obligasie of ’n skuld­brief te for­mu­leer om die be­voor­deel­de op­sies te gee om grond, aan­de­le in grond, pla­se of land­bou­maat­skap­pye en selfs werk­tuie aan te koop.

Die uit­be­ta­lings kan ook ge­kop­pel word aan ’n men­tor­skap­pro­gram.

’n Aan­trek­li­ke “voor­a­f­aan­bod” van die obligasie kan aan men­se wat in elk ge­val die kon­tant

HIER IS DIE FEI­TE

In die fo­to­by­skrif van An­gus Al­li­an­ce se pro­duk­sie­vei­ling (LBW, 20 Ok­to­ber, bl. 82) word ver­keer­de­lik ge­meld dat die vei­ling op Hert­zog­vil­le was. Die vei­ling was op die plaas Van Wyks­rust, Bot­ha­vil­le.

Land­bou­week­blad kor­ri­geer graag on­juist­he­de in ar­ti­kels wil neem, dié op­sie bied, wat ook van die romp­slomp sal uit­ska­kel.

’n Uit­kla­ring­ser­ti­fi­kaat wat ser­ti­fi­seer dat die grond­ei­se ten op­sig­te van ’n eien­dom af­ge­han­del is, sal die grond­waar­de ver­hoog. Die boer kan dan on­be­lem­merd sy eien­dom ge­bruik en ge­niet. ADV. HEIN VAN DER WALT en nuus­be­rig­te. Stuur in­lig­ting oor reg­stel­lings so gou moont­lik ná die pu­bli­ka­sie­da­tum en ver­kies­lik skrif­te­lik aan I­zak Mal­her­be, Land­bou­week­blad, Pos­bus 1802, Kaap­stad 8000; faks e-pos:

tel. Ver­skaf ook u te­le­foon­of sel­nom­mer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.