Landbouweekblad - - Lbw|rubriek Meganisasie -

Han­no­ver in Duits­land skud sy ve­re reg vir die so­wat 450 000 be­soe­kers wat la­ter van­dees­maand die A­gri­techni­ca-land­bou­skou gaan by­woon. So­wat 2 800 uit­stal­lers gaan hul staal wys on­der die vaan­del van die Duit­se land­bou­ver­e­ni­ging (DLG).

Om hul­self te on­der­skei, kon die deel­ne­mers ou­der­ge­woon­te hul spog­pro­duk­te vir die skou se ver­nu­wings­pry­se in­skryf. Van­jaar is 320 pro­duk­te aan die s­treng be­oor­de­lings­kri­te­ria van die DLG on­der­werp. Slegs 31 kon met die lou­e­re weg­ge­stap, waar­on­der 2 met goue en 29 met sil­wer me­dal­jes. Dié pry­se is ’n aan­dui­ding van die teg­no­lo­gie­se toe­koms wat die land­bou gaan in­slaan.

OU­TO­MA­TIE­SE STROPERVERSTELLINGS

ver­stel­lings ou­to­ma­ties te op­ti­ma­li­seer. Ver­vol­gens moet die o­pe­ra­teur bloot die “oes­stra­te­gie”, soos “mak­si­mum deur­vloei”, “hoë dors­ge­hal­te”, “mi­ni­mum die­sel­ver­bruik” of “ge­ba­lan­seerd” kies. Daar­na moet die o­pe­ra­teur bloot die ge­was se­lek­teer. Die stro­per word dan ou­to­ma­ties daar­voor op­ge­stel en die stra­te­gie word so doel­tref­fend moont­lik uit­ge­voer. LIG­GING Claas is met ’n goue me­dal­je be­loon vir sy ou­to­ma­tie­se stro­per­ver­stel­ling­stel­sel (Claas E­lec­tro­nic Op­ti­mi­sa­ti­on Sy­stem; Ce­mos). Die stro­pers word met sen­sors en be­heer­stel­sels toe­ge­rus wat met me­kaar ver­bind is en voort­du­rend met die stro­per se sen­tra­le re­ke­naar kom­mu­ni­keer om die stro­per se

OESRESTE SE MOSES

John Dee­re se Kem­per-kuil­voer­ta­fels het met ’n goue me­dal­je weg­ge­stap vir hul S­tal­kBus­ter-stel­sel. Dit be­hels ’n stel spe­si­a­le bos­sie­kap­pers aan die on­der­kant van die ta­fel wat die mie­lie­stam­me wat oor­bly, tot teen die grond ver­mor­sel. Dit word be­werk­stel­lig deur ’n stel spe­si­a­le swe­wen­de rat­kas­te wat dit vir die ver­har­de lem­me moont­lik maak om in­di­vi­du­e­le rye so na as moont­lik aan die grond te volg.

Die hoof­doel van hier­die stel­sel is om die ha­bi­tat vir stronk­boor­der­lar­wes so­ver moont­lik te ver­nie­tig. Dit is ver­al be­lang­rik in Eu­ro­pa waar boe­re nie GM mie­lies kan ver­bou nie. Ver­der ver­ge­mak­lik die ver­nie­ti­ging van die stam­me ook die la­te­re be­wer­king van die res­te.

RO­BOT- EN BATTERYTREKKERS

Fendt het ’n sil­wer me­dal­je ont­vang vir sy pro­jek Mars waar­oor ek reeds in ’n vo­ri­ge ru­briek ge­skryf het (sien “Self­stuur­trek­kers: Na­by en tog ver”, LBW, 18 Au­gus­tus 2017). Kort­liks be­hels hier­die stel­sel ’n groep, of­te­wel swerm, ou­to­no­me e­lek­tries aan­ge­dre­we ro­bot­trek­kers van 40 kg elk wat saam werk om ta­ke te ver­rig.

Hoe­wel in­druk­wek­kend, voor­sien ek dat Fendt se e100 Va­rio-trek­ker van­jaar baie meer aan­dag sal ge­niet. Hier­die trek­ker is ge­grond op die on­der­stel van ’n “nor­ma­le” Fendt-boord­trek­ker van 50 kW, maar die en­jin en al die mee­gaan­de on­der­de­le is met ’n 100 kWh-ho­ë­span­nings­bat­te­ry en ’n mo­tor ver­vang. Die trek­ker kan vier uur lank teen ’n ma­ti­ge werks­la­ding werk voor dit her­laai moet word. Bui­ten vir die ver­van­ging van die

Stro­pers se ver­stel­lings word ou­to­ma­ties ver­stel met die Claas Ce­mos, ’n gou­e­me­dal­je­wen­ner.

Die Kem­per S­tal­kBus­ter is die eer­ste stop­pel-ver­nie­ti­gen­de teg­no­lo­gie wat ’n in­te­gra­le deel van 'n mie­lie­kuil­voer­kop vorm.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.