A­gri­techni­ca: Hier’s wê­reld se topland­bou­teg­no­lo­gie

Die vin­ding­ryk­ste land­bou­ver­nu­wings is pas aan­ge­wys, net voor die wê­reld se groot­ste land­bou­skou, A­gri­techni­ca, gaan wys hoe die land­bou­teg­no­lo­gie­ta­fel ge­dek is. Land­bou­week­blad gaan daar wees en gee ook ’n eks­klu­sie­we voor­skou van die prys­wen­ners.

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud -

Han­no­ver in Duits­land skud sy ve­re reg vir die so­wat 450 000 be­soe­kers wat la­ter van­dees­maand die A­gri­techni­ca-land­bou­skou gaan by­woon. So­wat 2 800 uit­stal­lers gaan hul staal wys on­der die vaan­del van die Duit­se land­bou­ver­e­ni­ging (DLG).

Om hul­self te on­der­skei, kon die deel­ne­mers ou­der­ge­woon­te hul spog­pro­duk­te vir die skou se ver­nu­wings­pry­se in­skryf. Van­jaar is 320 pro­duk­te aan die streng be­oor­de­lings­kri­te­ria van die DLG on­der­werp. Slegs 31 kon met die lou­e­re weg­ge­stap, waar­on­der 2 met goue en 29 met sil­wer me­dal­jes. Dié pry­se is ’n aan­dui­ding van die teg­no­lo­gie­se toe­koms wat die land­bou gaan in­slaan.

OUTOMATIESE STROPERVERSTELLINGS

ver­stel­lings ou­to­ma­ties te op­ti­ma­li­seer. Ver­vol­gens moet die o­pe­ra­teur bloot die “oes­stra­te­gie”, soos “mak­si­mum deur­vloei”, “hoë dors­ge­hal­te”, “mi­ni­mum die­sel­ver­bruik” of “ge­ba­lan­seerd” kies. Daar­na moet die o­pe­ra­teur bloot die ge­was se­lek­teer. Die stro­per word dan ou­to­ma­ties daar­voor op­ge­stel en die stra­te­gie word so doel­tref­fend moont­lik uit­ge­voer. Claas is met ’n goue me­dal­je be­loon vir sy outomatiese stro­per­ver­stel­ling­stel­sel (Claas E­lec­tro­nic Op­ti­mi­sa­ti­on Sy­stem; Ce­mos). Die stro­pers word met sen­sors en be­heer­stel­sels toe­ge­rus wat met me­kaar ver­bind is en voort­du­rend met die stro­per se sen­tra­le re­ke­naar kom­mu­ni­keer om die stro­per se

OESRESTE SE MOSES

John Dee­re se Kem­per-kuil­voer­ta­fels het met ’n goue me­dal­je weg­ge­stap vir hul S­tal­kBus­ter-stel­sel. Dit be­hels ’n stel spe­si­a­le bos­sie­kap­pers aan die on­der­kant van die ta­fel wat die mie­lie­stam­me wat oor­bly, tot teen die grond ver­mor­sel. Dit word be­werk­stel­lig deur ’n stel spe­si­a­le swe­wen­de rat­kas­te wat dit vir die ver­har­de lem­me moont­lik maak om in­di­vi­du­e­le rye so na as moont­lik aan die grond te volg.

Die hoof­doel van hier­die stel­sel is om die ha­bi­tat vir stronk­boor­der­lar­wes so­ver moont­lik te ver­nie­tig. Dit is ver­al be­lang­rik in Eu­ro­pa waar boe­re nie GM mie­lies kan ver­bou nie. Ver­der ver­ge­mak­lik die ver­nie­ti­ging van die stam­me ook die la­te­re be­wer­king van die res­te.

ROBOT- EN BATTERYTREKKERS

Fendt het ’n sil­wer me­dal­je ont­vang vir sy pro­jek Mars waar­oor ek reeds in ’n vo­ri­ge ru­briek ge­skryf het (sien “Self­stuur­trek­kers: Na­by en tog ver”, LBW, 18 Au­gus­tus 2017). Kort­liks be­hels hier­die stel­sel ’n groep, of­te­wel swerm, ou­to­no­me e­lek­tries aan­ge­dre­we ro­bot­trek­kers van 40 kg elk wat saam werk om ta­ke te ver­rig.

Hoe­wel in­druk­wek­kend, voor­sien ek dat Fendt se e100 Va­rio-trek­ker van­jaar baie meer aan­dag sal ge­niet. Hier­die trek­ker is ge­grond op die on­der­stel van ’n “nor­ma­le” Fendt-boord­trek­ker van 50 kW, maar die en­jin en al die mee­gaan­de on­der­de­le is met ’n 100 kWh-ho­ë­span­nings­bat­te­ry en ’n mo­tor ver­vang. Die trek­ker kan vier uur lank teen ’n ma­ti­ge werks­la­ding werk voor dit her­laai moet word. Bui­ten vir die ver­van­ging van die

en­jin funk­si­o­neer die krag­af­tak­ker, drie­punt en hi­drou­lie­se stel­sel soos nor­maal­weg.

Ver­der kan die bat­te­ry ook ge­bruik word om werk­tuie e­lek­tries aan te dryf. Die trek­ker kan ook diens doen as ’n nood­krag­stel­sel ty­dens krag­on­der­bre­kings. As E­s­kom jou in die steek laat, kan hier­die Fendt in­spring om ’n paar ke­tels wa­ter te kook of die skaap­boud deur te trek as dit moet!

’N GEWIGTIGE SAAK

Fendt het ’n der­de sil­wer me­dal­je in­ge­palm vir sy Va­rio Pull-stel­sel waar­mee die aan­heg­tings­punt van die trek­stang deur die o­pe­ra­teur van­uit die ka­juit ver­skuif kan word. Nor­maal­weg word die ge­wigs­ver­sprei­ding tus­sen die voor- en ag­ter­as be­paal deur die krag­la­ding op die trek­stang, die werk­tuig­ge­wig en die ge­wig van die trek­ker. Deur die aan­ge­heg­tings­punt van die trek­stang by­voor­beeld vo­ren­toe te skuif, kan daar meer ge­wig op die voor­as ge­plaas word son­der om by­ko­men­de kop­ge­wig­te toe te voeg. Nie net is dit ge­rief­lik nie, maar dit kan ook tyd en brand­stof bespaar.

MEGANIESE UITDUNNING

Die ver­nu­wings op van­jaar se skou is nie tot ak­ker­bou be­perk nie. Fruit-Tec se S­maArt Ca­me­ra Sy­stem is met ’n sil­wer me­dal­je be­loon vir sy outomatiese blom­uit­dun­ning­stel­sel. Die meganiese uitdunning van blom­me is deur­slag­ge­wend vir ’n boom se op­brengs­po­ten­si­aal en vrug­ge­hal­te.

Daar­om moet dit so ak­ku­raat moont­lik ge­doen word. Hier­die stel­sel be­paal die blom­la­ding van el­ke in­di­vi­du­e­le boom met be­hulp van ka­me­ras aan die voor­punt van die werk­tuig en ’n re­ke­naar wat die beel­de in­ter­pre­teer. Op grond daar­van pas die stel­sel daar­na ou­to­ma­ties die ro­tor­spoed en afstand aan om die ver­lang­de blom­la­ding te be­werk­stel­lig.

PRESISIESTUURSTELSELS

So­wel Claas as John Dee­re het ’n sil­wer me­dal­je ont­vang vir hul pre­si­sie­werk­tuig­stuur­stel­sels. Met steeds groei­en­de ver­brui­kers­druk teen die ge­bruik van che­mie­se on­kruid­do­ders sien al­ler­lei meganiese tegnologie vir on­kruid­be­kam­ping nou weer die lig. Claas se stel­sel ge­bruik ’n drie­di­men­si­o­ne­le ka­me­ra om ge­was­rye teen ’n hoë spoed te her­ken en die skof­fel dien­oor­een­koms­tig hi­drou­lies te skuif om nie die ge­was te be­ska­dig nie. Hier­die stel­sel is so ak­ku­raat dat dit ko­ring wat in 20 cm-rye ge­plant is, kan skof­fel wan­neer dit aan die Ein­böck Crop­star-skof­fel aan­ge­bring word.

John Dee­re se stel­sel ge­bruik nog veel­vou­di­ge, twee­di­men­si­o­ne­le ka­me­ras om rye te her­ken, maar an­ders as die Claas-stel­sel word die werk­tuig nie deur ’n spe­si­a­le skui­wen­de hi­drou­lie­se raam ge­stuur nie. In John Dee­re se stel­sel word die drie­punt­sta­bi­li­seer­ders ver­vang met hi­drou­lie­se si­lin­ders wat die drie­punt en werk­tuig stuur op grond van die re­ke­naar se be­ve­le. Hier­die stel­sel het die voor­deel dat spe­si­a­le skuif­ra­me nie op werk­tuie aan­ge­bring hoef te word nie. Ver­der is dit een­vou­di­ger en ver­kort dit die afstand tus­sen die trek­ker en die werk­tuig, wat ak­ku­raat­heid ver­hoog.

Van­jaar se prys­wen­ners en ve­le meer sal van 12 tot 18 No­vem­ber in Han­no­ver te sien wees. Be­soek https://goo.gl/Le­jxDo vir ’n vol­le­di­ge lys van die prys­wen­ners. Jan G­rey­ling van Land­bou­week­blad sal weer daar wees om die hoog­te­pun­te aan jou te bring. Jan is ’n boer, na­vor­ser, land­bou-e­ko­noom en do­sent aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch.

Stro­pers se ver­stel­lings word ou­to­ma­ties ver­stel met die Claas Ce­mos, ’n gou­e­me­dal­je­wen­ner.

Die Kem­per S­tal­kBus­ter is die eer­ste stop­pel-ver­nie­ti­gen­de tegnologie wat ’n in­te­gra­le deel van 'n mie­lie­kuil­voer­kop vorm.

John Dee­re se pre­si­sie­stuur­stel­sel ge­bruik twee­di­men­si­o­ne­le ka­me­ras om die rye te her­ken en stuur dan die werk­tuig deur hi­drou­lie­se si­lin­ders wat in die plek van die drie­punt­sta­bi­li­seer­ders aan­ge­bring word.

Hier­die Fendt e100 Va­rio is ge­grond op ’n 50 kW-boord­trek­ker, maar die bin­ne­brand­en­jin is met ’n 100 kVA-bat­te­ry en e­lek­trie­se mo­tor ver­vang. Dit kan tot vier uur lank teen ’n me­di­um­werks­la­ding werk.

Die blom­la­ding van el­ke boom kan be­paal word dank­sy ka­me­ras voor op Fruit-Tec se S­maArt Ca­me­ra Sy­stem. Daar­vol­gens word die meganiese uitdunning van el­ke boom be­re­ken.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.