O­plei­ding

Dui­sen­de jong men­se het na Nam­po ge­stroom en per­so­neel van die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat moes bont­staan om voor­ne­men­de stu­den­te se vrae te be­ant­woord. Dr. An­to­nie Gey­er was daar en vertel meer oor die stu­die­ge­leent­he­de aan dié u­ni­ver­si­teit.

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud - FO­TO’S: VER­SKAF

Leer en s­tu­deer is nie net be­doel vir skool­ver­la­ter­snie.Tal­le­boe­re­het al la­ter in hul le­we die boe­ke na­der ge­trek om hul­self be­ter te be­kwaam en om na­vor­sing te doen.

Dr. An­to­nie Gey­er, di­rek­teur van land­bou-ont­wik­ke­ling aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat (UV), sê die spek­trum van stu­di­een loop­baan­keu­ses strek wyd.

“Die u­ni­ver­si­teit bied al­les van plant- en die­re­kun­de tot land­bou-e­ko­no­mie aan. Die land­bou- sek­tor bied ’n ha­we vir die­ge­ne wat self een­dag wil boer, maar ook vir die­ge­ne wat na­vor­sing wil doen, in ’n la­bo­ra­to­ri­um wil werk of e­ko­no­mie­se nei­gings in die land­bou­mark wil ont­sy­fer. Daar is ge­volg­lik baie keu­ses.”

Die UV bied ver­skeie land­bou­ge­rig­te kur­sus­se en graad­pro­gram­me aan. Die fa­kul­teit van natuur- en land­bou­we­ten­skap­pe bied meer as 160 in­ter­na­si­o­naal ge­ak­kre­di­teer­de voor­graad­se en na­graad­se kwa­li­fi­ka­sies in ver­skeie vak­ge­bie­de aan. Dank­sy die ver­skei­den­heid keu­ses wat stu­den­te bin­ne die land­bou­we­ten­skap­pe kan uit­oe­fen, is vak­keu­ses wat op spe­si­a­lis­kwa­li­fi­ka­sies bin­ne die land­bou­sek­tor toe­ge­spits is, ook moont­lik.

Ge­spe­si­a­li­seer­de na­graad­se kwa­li­fi­ka­sies in vak­ge­bie­de, soos plant­we­ten­skap en vol­hou­ba­re land­bou, is ook vir ge­gra­du­eer­des be­skik­baar.

OORBRUGGING

Die UV bied land­bou-o­plei­ding oor ’n breë spek­trum aan. Twee oor­brug­gings­kur­sus­se is be­skik­baar vir leer­ders wat aan­vank­lik nie aan die a­ka­de­mie­se ver­eis­tes vir hoof­stroom­op­lei­ding aan die u­ni­ver­si­teit vol­doen nie, naam­lik ’n voor­be­rei­dings­pro­gram om ge­reed te maak vir u­ni­ver­si­teit en ’n ver­leng­de graad­pro­gram.

TOE­KOMS

Die toe­koms van land­bou-o­plei­ding by die UV is di­na­mies en op­win­dend, en die re­le­van­sie van toe­ge­pas­te land­bou-o­plei­ding moet ver­se­ker word. Baie be­plan­ning word ge­doen om te ver­se­ker dat land­bou-o­plei­ding ge­skik is vir die be­dryf en die prak­tyk. Dit sluit in:

■ Die daar­stel­ling van ’n land­bou-ad­vies­raad is in die fi­na­le fa­se van goed­keu­ring.

■ By die UV word land­bou in die eer­ste jaar pa­ral­lel in A­fri­kaans en En­gels aan­ge­bied.

■ ’n Land­bou­graad vir land­bou­skool­on­der­wy­sers is in die fi­na­le fa­se van be­plan­ning.

■ ’n Prak­tie­se jaar vir ge­gra­du­eer­de stu­den­te, soos ’n in­tern­skap, word be­oog.

■ ’n Nu­we spe­si­a­lis­kur­sus in land­bou­voor­lig­ting word van van­jaar af aan­ge­bied.

HOOFVAKKE

Met ’n groot ver­skei­den­heid land­bou­gra­de in die we­ten­skap, land­bou-e­ko­no­mie en be­stuur wil die UV die voorkeurkeuse wees vir e­ni­ge voor­ne­men­de stu­dent wat erns­tig is oor land­bou-o­plei­ding. Die UV, met sy ge­ves­tig­de gra­de en kun­dig­heid, word reeds in Suid-A­fri­ka as ’n top-u­ni­ver­si­teit vir land­bou­we­ten­skap­li­ke stu­dies ge­re­ken.

Hier volg ’n op­som­ming van die ver­skil­len­de hoofvakke en kom­bi­na­sies van vak­ke bin­ne ’n be­trok­ke graad­kur­sus. WE­TEN­SKAP

Land­bou-o­plei­ding in die we­ten­skap staan be­kend as die B.Sc.A­gric.-graad. Dit is ’n vier­jaar-graad­kur­sus waar­by die hon­neurs­graad in­ge­sluit is. Ná die ver­wer­wing van hier­die pro­fes­si­o­ne­le B.Sc.-graad, word dit op­ge­volg met ’n M.Sc.-graad. Die UV bied se­we hoof­rig­tings vir die B.Sc.-graad aan (sien TABEL 1 op bl. 82). LAND­BOU-E­KO­NO­MIE

Die o­plei­ding in land­bou-e­ko­no­mie spe­si­a­li­seer in twee gra­de (sien TABEL 2 op bl. 82).

’n B.Sc.-graad in land­bou­e­ko­no­mie kan bin­ne d­rie jaar ver­werf word son­der chemie en fi­si­ka in die eer­ste jaar. Wis­kun­de en sta­tis­tiek is wel be­lang­ri­ke vak­ke. Die kern van hier­die kwa­li­fi­ka­sie is land­bou-e­ko­no­mie en sta­tis­tiek. Dit word met ’n B.Sc.-hon­neurs­graad in land- bou-e­ko­no­mie op­ge­volg.

Die B.A­gric.-graad in land­bou-e­ko­no­mie is ’n drie­jaar­kur­sus wat met ’n B.A­gric.hon­neurs­graad in land­bou-e­ko­no­mie op­ge­volg word. Dit is ’n han­dels­ge­o­ri­ën­teer­de graad met land­bou-e­ko­no­mie en -be­stuur as die kern van die kur­sus. BE­STUUR

Land­bou-o­plei­ding wat in be­stuur spe­si­a­li­seer, staan as die B.A­gric.-graad be­kend. Spe­si­a­li­sa­sie in be­stuur bied se­we op­sies om van te kies (sien TABEL 3 op bl. 82).

VER­DE­RE STU­DIES

Die UV bied ver­skeie na­graad­se stu­die- en di­plo­ma­kur­sus­se aan.

■ Hon­neurs. Die hon­neurs­gra­de word heel­tyds vir ’n mi­ni­mum tyd­perk van een jaar aan­ge­bied. Dit is slegs van toe­pas­sing op die graad B.Sc.A­gric. waar die hon­neurs­graad in die vier­de jaar van die kur­sus aan­ge­bied word.

■ Di­plo­ma­kur­sus. Die UV Sen­trum vir Vol­hou­ba­re Land­bou bied ’n ge­vor­der­de di­plo­ma­kur­sus oor 18 maan­de in vol­hou­ba­re land­bou en lan­de­li­ke ont­wik­ke­ling aan. Die sen­trum word ge­re­ken as die kern van voor­lig­tings­na­vor­sing en -o­plei­ding in die Sui­der-A­fri­kaan­se Ont­wik­ke­lings­ge­meen­skap. Twee na­graad­se kwa­li­fi­ka­sies, naam­lik ’n jaar lan­ge na­graad­se di­plo­ma en ’n jaar lan­ge mees­ters­graad-

kwa­li­fi­ka­sie in vol­hou­ba­re land­bou, word aan­ge­bied. Al­bei jaar­kur­sus­se sluit die kern­ge­bie­de van die be­stuur van na­tuur­li­ke hulp­bron­ne, land­bou-e­ko­no­mie, die reproduksie en land­bou­voor­lig­ting in. ’n Dok­tors­graad in vol­hou­ba­re land­bou word ook aan­ge­bied. Die sen­trum het ’n trot­se ge­skie­de­nis van ge­gra­du­eer­des wat die program vol­tooi het en die uitdagings van mo­der­ne land­bou­toe­stan­de suk­ses­vol trot­seer. Die leer­plan word deur­lo­pend ge­ë­va­lu­eer en aan­ge­pas wan­neer no­dig om in te ska­kel by ’n voort­du­rend ver­an­de­ren­de land­bou-om­ge­wing. Groot klem word ge­lê op teg­no­lo­gie, be­stuurs­vaar­dig­he­de e nom stu­den­tes e denk­pro- ses­se te ver­be­ter. Die re­sul­taat is be­ter af­ge­ron­de be­roeps­lui wat ge­sog is in die o­pen­ba­re en pri­va­te land­bou­sek­tor.

■ Na­graad­se di­plo­ma. Die Sen­trum vir Om­ge­wings­be­stuur bied ’n nu­we na­graad­se di­plo­ma (een jaar) in ge­ïn­te­greer­de wa­ter­hulp­bron be­stuur aan. Die sen­trum bied ook se­dert 1994’ n suk­ses­vol­le mees­ters graad­kur­sus in om­ge­wings- be­stuur aan. Aan­soe­ke vir hier­die pro­gram­me vir 2019 se a­ka­de­mie­se jaar sluit op 30 Sep­tem­ber 2018. Be­soek die Sen­trum vir Om­ge­wings­be­stuur se web­werf by www.ufs. ac.za/cem vir nog in­lig­ting.

■ Nog pro­gram­me. Die Di­sas­ter Ma­na­ge­ment Trai­ning and E­du­ca­ti­on Cen­t­re for A­fri­ca bied ’n na­graad­se di­plo­ma in ramp­be­stuur, ’n mees­ters­graad in ramp­be­stuur, en ’n Ph.D. in ramp­be­stuur aan.

DOEN SÓ AAN­SOEK

Maak jou eer­ste keu­se die reg­te keu­se. Be­soek www.ufs.ac.za vir die vol­le­di­ge lys van graad­aan­bie­din­ge in die fa­kul­teit natuur- en land­bou­we­ten­skap­pe. Volg die “How to ap­ply”-ska­kel op die web­werf om die pro­ses te be­gin.

Hou e­lek­tro­nie­se af­skrif­te van die vol­gen­de do­ku­men­te by­der­hand: ■ Jou i­den­ti­teits­do­ku­ment of pas­poort (as­ook dié van jou ou­ers as jy jon­ger as 18 jaar oud is). ■ Jou fi­na­le gr. 11-uit­slae, as­ook jou gr. 12 Ju­nie-rap­port met die skool­stem­pel daar­op. ■ As jy ’n stu­dent by ’n an­der in­stel­ling is, moet jy ook jou be­staan­de a­ka­de­mie­se re­kords in­sluit.

Die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat bied ver­skeie op­sies aan stu­den­te wat graag in die land­bou wil s­tu­deer. Be­soek www.ufs.ac.za vir die vol­le­di­ge lys gra­de wat in die fa­kul­teit natuur- en land­bou­we­ten­skap­pe aan­ge­bied word.

Dr. An­to­nie Gey­er is die di­rek­teur van land­bou-ont­wik­ke­ling aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat se fa­kul­teit natuur- en land­bou­we­ten­skap­pe. Hy is ook die fa­kul­teit se pro­gram­di­rek­teur van land­bou-e­ko­no­mie en land­bou­be­stuur.

Vee-, wild- en wei­ding­kun­de is ’n hoof­vak vir die B.Sc.A­gri­cgraad met wild­le­we­pro­duk­sie as vak­ge­bied. Spe­si­a­li­seer in die wild­be­dryf met die B.A­gric.graad of kies dit as vak in e­ni­ge van die twee land­bou-e­ko­no­mie-graad­kur­sus­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.