Voor­ma­li­ge skool­hoof stort sy hart uit

Mossel Bay Advertiser - - News - Cor­nel­le Car­stens

Af­tre­de is ‘n myl­paal waar­na die mees­te men­se in die ar­beids­mark reik­hal­send uit­sien. Ver­al wan­neer dit by ar­beids­in­ten­sie­we be­roe­pe soos die on­der­wys kom, hoor ‘n mens dik­wels die ver­sug­ting na hier­die uit­ein­de­li­ke blaas­kans.

Die voor­ma­li­ge hoof van Hil­l­crest Se­kon­dê­re Skool, mnr Joey Ba­vu­ma is geen uit­son­de­ring nie. Hy het ver­le­de jaar in No­vem­ber uit diens ge­tree en al­hoe­wel hy sê dat hy die mees­te van sy af­tre­de pro­beer maak, is die om­stan­dig­he­de waar­on­der hy die skool ver­laat het, iets wat hom soos ‘n ska­du­wee volg se­dert Au­gus­tus ver­le­de jaar.

Die Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser het on­langs met hom gaan ge­sels aan huis.

On­ge­rymd­he­de

In Au­gus­tus 2016, het daar na­vrae ont­staan oor on­ge­rymd­he­de be­tref­fen­de die skool se fi­nan­sies. Ge­du­ren­de die tyd­perk waar­ty­dens die na­vrae ont­staan het, was die hoof, die skool se twee ad­junk-hoof­de, die de­par­te­ments­hoof fi­nan­sies en die fi­nans­klerk ver­ant­woor­de­lik vir die skool se fi­nan­sies, soos ge­sti­pu­leer in die skool se Per­so­neel Ad­mi­nis­tra­tie­we Maat­re­ëls.

Met die Wes-Kaap de­par­te­ment van on­der­wys (WKOD) se toe­tre­de tot die on­der­soek, is daar in­di­vi­du­e­le on­der­hou­de ge­voer met die skool se twee ad­junk-hoof­de, die de­par­te­ments­hoof fi­nan­sies en die fi­nans­klerk. Ter­wyl hier­die on­der­hou­de, wat nie ‘n ge­sprek met mnr Ba­vu­ma in­ge­sluit het nie, aan die gang was, het hy op­roe­pe van ‘n kol­le­ga in die WKOD ont­vang wat hom ge­pols het dat hy dalk vroeë af­tre­de moet oor­weeg.

“Ty­dens hier­die op­roe­pe en ge­sprek­ke met ver­skeie rol­spe­lers, is daar on­der an­de­re vir my ge­sê die de­par­te­ment het al­le be­wy­se teen my. Ek­self is eg­ter nooit in­ge­roep vir ‘n ver­hoor nie, slegs vir ‘n pro­gres­sie­we ver­ga­de­ring,” sê mnr Ba­vu­ma. Vir hom was daar la­ter geen an­der keu­se as om on­der die druk te swig en sy af­tre­de aan te kon­dig nie. Ná­dat sy af­tre­de reeds amp­te­lik ge­fi­na­li­seer is, het hy toe eers ‘n fi­na­le skrif­te­li­ke waar­sku­wing ont­vang as sank­sie vir die be­weer­de on­ge­rymd­he­de.

Na ge­sprek­ke met die WKOD, was die voor­ge­stel­de af­tree­da­tum waar­op oor­een­ge­kom is, 31 De­sem­ber 2016, maar toe mnr Ba­vu­ma by die de­par­te­ment se kan­to­re op­daag om die do­ku­men­te te on­der­te­ken, is hy deur ‘n amp­te­naar in­ge­lig om eers die on­der­soek­be­amp­te in die saak te ska­kel. Die per­soon het hom toe in­ge­lig dat sy af­tree­da­tum ver­vroeg is na 30 No­vem­ber 2016 . Vol­gens mnr Ba­vu­ma is daar ook geen re­de hier­voor ver­skaf nie.

Die fi­nans­klerk is na ‘n ver­hoor skul­dig be­vind en ont­slaan. Geen an­der se­ni­or per­so­neel be­trok­ke by die fi­nan­si­ë­le be­stuur van die skool, het e­ni­ge sank­sie ont­vang nie.

‘n An­der kant

In Ok­to­ber 2016 het die ont­slaan­de fi­nans­klerk in ‘n be­ë­dig­de ver­kla­ring be­ken dat mnr Ba­vu­ma “geen­sins be­trok­ke was by fi­nan­si­ë­le ongrymd­he­de nie”. Sy sê in haar ver­kla­ring ook sy “het geen on­der­steu­ning reg­tig ont­vang van­af my (haar) toe­sig­hou­ers (nie). Geen on­der­steu­ning ten op­sig­te van wat my plig­te teen­oor my pos as fi­nans­klerk be­tref nie”.

“Die da­me­tjie het met die he­le sto­rie vo­ren­dag ge­kom. Sy het ge­sê sy is aan­ge­spoor deur an­der om vol te hou dat ek be­trok­ke was.

“Ek ont­ken nie my aan­spreek­lik­heid ten op­sig­te van die skool se fi­nan­sies nie, maar ek het ‘n be­stuur ge­had wat ook be­paal­de fi­nan­si­ë­le ver­ant­woor­de­lik­he­de ge­had het. Daar­om be­vraag­te­ken ek die dis­si­pli­nê­re pro­ses, om­dat dit my so be­na­deel het. Vol­gens die kon­tro­le­maat­re­ëls, die fi­nan­si­ë­le s­tel­sels van die skool wat in plek was, moes hul­le ook ken­nis ge­dra het en ook aan­ge­kla ge­wees het. Hul­le het eg­ter skot­vry daar­van af­ge­kom.”

Hy stel dit dui­de­lik dat hy nie vry­wil­lig uit diens ge­tree het nie. “Ek is ver­keer­de­lik ge­ad­vi­seer om dit te doen.”

Ver­ne­de­ring en ver­lies

As langs­die­nen­de hoof by Hil­l­crest, het mnr Ba­vu­ma be­plan om eers in 2019 af te tree. Ver­keer­de ad­vies en ‘n skyn­baar twy­fel­ag­ti­ge dis­si­pli­nê­re pro­ses, het sy eer­vol­le uit­tre­de ge­kel­der.

“Ek het nooit, ooit ge­dink daar­aan om uit te gaan nie. Ek was be­reid om pa te staan vir die moei­lik­heid. Ek sou die punch ge­vat het.”

Hy sê hy sou nooit kon droom dat hy op so ‘n ver­ne­de­ren­de ma­nier die on­der­wys sou ver­laat nie. Die feit dat hy be­trek is by din­ge waar­van die be­wy­se teen hom nie ge­toets is nie en hy die be­wy­se tot nog toe, nie on­der oë ge­had het nie, is pyn­lik, nie net vir hom nie, maar ook vir sy ge­sin en fa­mi­lie.

“Hier­die sto­rie is ver­sprei. My naam is be­swad­der. Dis al am­per ‘n jaar la­ter en ek is nog steeds nie daar­oor nie. Dit bly in my ag­ter­kop wat men­se van my dink en ook die we­te dat hul­le nie al die fei­te ken nie. My re­pu­ta­sie is ge­skend en die ge­meen­skap se ver­troue in my, het ska­de ge­ly.”

Hy be­sef nou dat die erg­ste sank­sie teen hom, ‘n fi­na­le skrif­te­li­ke waar­sku­wing en ‘n groot boe­te sou kon wees. Dit is, in­dien die kor­rek­te dis­si­pli­nê­re pro­se­du­re ge­volg is, meen hy.

On­be­ant­woor­de vrae

Oor hoe­kom hy ‘n jaar la­ter eers sy sto­rie ver­tel, sê mnr Ba­vu­ma dat hy ver­skeie po­gings aan­ge­wend het om ant­woor­de op sy vrae van die WKOD te ver­kry.

“My werk­ge­wer kon nie my vrae be­ant­woord nie, wat doen ek nou? Ek voel dis die reg­te tyd, vir die wat nog won­der, om die reg­te sto­rie te hoor. Daar is net een ma­nier om my naam te her­stel en dit is om die fei­te op die ta­fel te sit. En hier­voor, moes ek die me­dia in­span.”

Mnr Ba­vu­ma is ook reeds in ‘n ge­vor­der­de sta­di­um om si­vie­le reg­stap­pe te neem teen die­ge­ne wat sy beeld in die ge­meen­skap ska­de be­rok­ken het.

Die Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser het ver­skeie vrae aan­gaan­de mnr Ba­vu­ma se uit­diens­tre­de aan die WKOD ge­rig. Dit sluit in vrae oor die dis­si­pli­nê­re pro­se­du­re ge­volg; wat die for­me­le klag­staat was wat ty­dens mnr Ba­vu­ma se “ver­hoor” voor­ge­lê sou word; die for­me­le uit­koms van die “ver­hoor”; of die be­wy­se teen mnr Ba­vu­ma amp­te­lik on­der­soek is; waar­om die an­der per­so­neel­le­de ver­ant­woor­de­lik vir die skool se fi­nan­sies nie ook aan­ge­kla is nie en waar­om mnr Ba­vu­ma se af­tree­da­tum son­der sy goed­keu­ring ver­vroeg is.

In hul­le re­ak­sie het die WKOD ge­sê dat mnr Ba­vu­ma be­sluit het om op 30 No­vem­ber 2016 uit diens te tree na­dat hy ‘n fi­na­le skrif­te­li­ke waar­sku­wing ont­vang het vir sy ge­brek­ki­ge mo­ni­te­ring van die skool se fi­nan­sies. Vol­gens mnr Ba­vu­ma se do­ku­men­ta­sie, het hy hier­die skrif­te­li­ke waar­sku­wing eg­ter eers ont­vang na­dat sy af­tre­de reeds ge­fi­na­li­seer is.

Voorts het die WKOD vol­ge­hou dat mnr Ba­vu­ma nie uit sy pos “ge­boe­lie” is nie. “Dit is die reg van e­ni­ge staats­amp­te­naar om af te tree of te be­dank. Mnr Ba­vu­ma het be­dank nog voor­dat e­ni­ge dis­si­pli­nê­re stap­pe teen hom ge­neem is.

“Neem as­se­blief ken­nis dat e­ni­ge dis­si­pli­nê­re stap­pe teen e­ni­ge amp­te­naar ‘n saak tus­sen die werk­ge­wer en die werk­ne­mer is,” was Mil­li­cent Mer­ton van die WKOD se di­rek­to­raat kom­mu­ni­ka­sie se te­rug­voe­ring. Sy het by na­vraag ge­sê dat sou die ou­er­ge­meen­skap ver­de­re vrae hê, hul­le dit met die WKOD se dis­triks­kan­toor kan op­neem.

‘Niks ver­keerd ge­doen nie’

“Ek het by­kans 36 jaar van my le­we vir Hil­l­crest ge­gee. Na die voor­val was ek nog net een­keer by die skool. Ek het ge­voel soos ‘n uit­ge­wor­pe­ne. As­of ek nooit deel was van die skool was nie.”

Aan an­der wat dalk sy on­be­ny­dens­waar­di­ge pad sal moet stap, gee hy die vol­gen­de raad. “Maak se­ker jy word reg­ver­dig be­han­del en dat die reg­te pro­se­du­re ge­volg word.”

Hy be­dank dié wat van die be­gin af aan sy on­skuld ge­glo het. Hy ver­trou ook dat an­der men­se nou be­ter be­grip het vir wat aan­ge­gaan het.

“Ek wil net my naam her­stel. Ek wil hê men­se moet weet ek is nog net so be­skik­baar en dat hul­le my kan ver­trou.”

El­ke dag as hy by sy huis uit­stap sê hy, sien hy die skool. “My skool sit mos net hier­bo. En die klok. Dis ‘n e­lek­tro­nie­se klok. El­ke keer as hy lui, dan bring dit her­in­ne­rin­ge.”

Uit­ein­de­lik, sê hy, voel hy soos ‘n slag­of­fer van voor­oor­deel en ne­po­tis­me.

Fo­to: Cor­nel­le Car­stens

Joey Ba­vu­ma, die langs­die­nen­de skool­hoof van Hil­l­crest Se­kon­dê­re Skool, voel dat die on­der­wys­sis­teem hom be­na­deel het met be­trek­king tot sy on­be­plan­de af­tre­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.