GEBEURE / HAPPENINGS

Mossel Bay Advertiser - - Skole | Schools -

• Gebeure moet die Ad­ver­ti­ser teen Dins­dae om 14:00 be­reik.

• Happenings must re­ach the Ad­ver­ti­ser by Tu­es­days at 14:00.

VETERANE HOU VER­GA­DE­RING

Die Mi­li­tê­re Veterane Ver­e­ni­ging van Mos­sel­baai hou op om 15:00 'n ver­ga­de­ring by Gar­den Rou­te Ty­res. Die vol­gen­de pun­te is op die a­gen­da: in­han­di­ging van beurs­aan­soe­ke, in­han­di­ging van uit­staan­de en nu­we da­ta­ba­sis vorms, te­rug­voe­ring van Mot­hs-ver­ga­de­ring en funk­sies. Kon­tak Ben­nie Min­toor (071 291 8393), Mit­chel Ro­man (082 413 9733), Va­le­rie Vi­sa­gie (082 405 6529) of Wil­li­am Sam (082 387 6340).

Son­dag, 10 Sep­tem­ber ALL SAINTS HOU SANGMIDDAG

Die All Saints-ge­meen­te op F­rie­mers­heim bied 'n sangmiddag aan om geld vir die kerk in te sa­mel. Dit vind plaas op om 15:00. Ver­skeie sang­groe­pe sal op­tree. Toe­gangs­geld is R15 vir vol­was­se­nes en R5 vir skool­kin­ders. Vir meer in­lig­ting kon­tak 084 695 4730.

MIDBRAK-TUINBOUBYEENKOMS

Die vol­gen­de Midbrak-tuinboubyeenkoms word op om 10:00 ge­hou. Le­de gaan be­soek af­lê by Ric­key en Noe­lia Jar­di­ne wat ‘n ver­sa­me­ling cli­via’s het. Die groep ver­trek stip­te­lik om 09:20 van­af die De Dek­ke­par­keer­ter­rein. "Bring jul be­ker­tjies en stoe­le saam en kom ge­niet die og­gend saam met ons." Kon­tak Mag­da Ryk­sen (044 620 2930 of 072 374 2002).

11 Sep­tem­ber 10 Sep­tem­ber PHOTOGRAPHERS TO MEET

The E­den P­ho­to­graphic So­cie­ty hos­ts its

Tu­es­day, 12 Sep­tem­ber

meet­ing on at 18:30. The group meets at the Park Pre-P­ri­ma­ry School Sports Club. The en­tran­ce is on 18th A­ve­nue be­hind the school. Vi­si­tors are wel­co­me. For di­recti­ons and en­qui­ries, con­tact E­li­za­beth Ni­chol­son (076 582 7554).

MIDBRAK VRIENDSKAPSKLUB VERGADER

Le­de van die Midbrak Vriendskapsklub kom op om 10:00 by die Black Va­nil­la by­me­kaar vir 'n Len­te­tee. Vir na­vrae kon­tak Pe­tro T­re­doux (062 7547 620).

13 Sep­tem­ber

ACVV HOU AL­GE­ME­NE JAAR­VER­GA­DE­RING

Die Mos­sel­baai-ge­meen­skap word uit­ge­nooi na die ACVV se al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring wat op om 18:00 in die klein­saal van die ACVV Ke­na­ni-diens­sen­trum in Alp­hastraat, Mos­sel­baai plaas­vind. Kon­tak Be­lin­da Mei­ring (044 691 3861).

Woens­dag, 13 Sep­tem­ber MOS­SEL­BAAI VROUE IN AKSIE VERGADER

Mos­sel­baai Vroue in Aksie vergader op

om 14:30 by die San­tos T­rein-re­stau­rant. Die te­ma is "Woord en Lied" wat aan­ge­bied word met Mos­sel­baai se eie be­ken­de en ta­lent­vol­le Ger­da Kin­sey. Bring R35 vir eie ver­ver­sings. Gas­te wel­kom. "Kom ge­niet 'n bie­tjie "ek-tyd". Vir na­vrae kon­tak An­na-Ma­rie de Bruin (082 692 5322).

Woens­dag, 13 Sep­tem­ber ALZHEIMER'S MEET­ING

The next and fi­nal meet­ing for the y­e­ar of the Alzheimer's Support Group will ta­ke pla­ce on at San­tos Ha­ven 1

T­hurs­day, 14 Sep­tem­ber

at 15:00.

The en­try fee is R10 and do­na­ti­ons are wel­co­me. Dr An­dré Le­o­nard, a Mos­sel Bay neu­ro­lo­gist, will speak on the to­pic, The im­por­tan­ce of e­ar­ly de­tecti­on and di­ag­no­sis of de­men­tia, which is the in­ter­na­ti­o­nal the­me for Wor­ld Alzheimer's Month in Sep­tem­ber. Con­tact Ma­ria van S­ta­den (044 698 1509 or 072 236 5488) for mo­re in­for­ma­ti­on.

TUINBOUKLUB BYEEN

Mos­sel­baai-tuinbouklub se vol­gen­de ver­ga­de­ring is hul o­pe­dag wat ge­hou word op die by die Mos­sel­baai­blom­me­skou. Die klub het ‘n stal­le­tjie waar plan­te wat die le­de self ge­kweek het, ver­koop sal word. Daar is ook tee­tuin waar die pu­bliek kan kof­fie/tee en muf­fins ge­niet. Le­de word ge­vra om hul­le plan­te vry­dag­og­gend om 08:00 te bring. "Kom kyk na die prag­ti­ge uit­stal­ling van fyn­bos en plan­te wat in ons om­ge­wing groei. Daar is pro­gram­me by al die kwe­ke­rye as jy wil deel­neem aan die skou." Al die ka­te­go­rieë is in die pro­gram­me aan­ge­bring en die in­skry­wings is gra­tis. Vir ver­de­re in­lig­ting ska­kel oor die tuin­bou­stal­le­tjie ska­kel Lin­da (044 695 0712) of T­ho­ra (044 698 2072).

15 en 16 Sep­tem­ber HE­RI­TA­GE SO­CIE­TY AGM

E­ver­yo­ne is in­vi­ted to a talk, tit­led: "Does Mos­sel Bay ha­ve a ma­ri­ne na­tu­ral he­ri­ta­ge?" to be de­li­ver­ed by Dr En­ri­co Gen­na­ri of O­ce­ans Re­se­arch in Mos­sel Bay. T­his will be part of the pro­cee­dings of the An­nu­al Ge­ne­ral Meet­ing of the He­ri­ta­ge So­cie­ty on

at 18:00 in The Gra­na­ry at the Di­as Mu­seum. Con­tact Ca­ri­na Wig­gill (082 6879 744) for mo­re in­for­ma­ti­on.

Sep­tem­ber Wed­nes­day, 20 KLUB VIR OUES HOU AJV

Die It­hem­ba­let­hu Old Age Club hou op

20

hul­le al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring om 12:00 by die K­waNon­qa­ba-ge­meen­skap­saal. Al­mal is wel­kom. Vir meer in­lig­ting, kon­tak die voor­sit­ter Jo­han­na Cu­pi­do (078 650 9120).

KANKERBEWUSMAKINGSTAP Maan­dag,

Die NG kerk Brand­wacht bied op

of­te­wel Na­si­o­na­le Braai­dag 'n stap vir kan­ker aan.

In­skry­wings o­pen om 09:00 die og­gend van die stap, wat óf oor 3km, óf oor 10km kan strek in die prag­ti­ge Leeu­k­loof­val­lei. Die be­gin- en eind­punt is by Ri­ven­dell Leeu­k­loof (GPS S 33.950556 E 022.07431). Die kos­te be­loop R60 vir vol­was­se­nes/ho­ër­skool- en R30 vir la­er­skool­kin­ders. Boe­re­wors­rol­le en ver­ver­sings sal te koop aan­ge­bied word. Kon­tak Lie­sel (044 696 5141) of Je­a­net­te (044 631 0050).

25 Sep­tem­ber, BENEVOLENT PARK HOU AJV

Benevolent Park se al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring vind op om 18:30 in die eet­saal van die te­huis plaas. E­ni­ge per­soon wat sa­ke by hier­die ver­ga­de­ring ter ta­fel wil lê, moet so­da­ni­ge mo­sie skrif­te­lik stuur aan: Die Sen­trum­hoof: J Jos­hua by 044 6912 481, 044 6912 664 (faks), 082 5746 132 of benevolent@tel­kom­sa.net

Al­le be­lang­stel­len­des van­uit die ge­meen­skap is wel­kom, ook om aan te sluit (om le­de van die or­ga­ni­sa­sie te word) en om ‘n kop­pie tee saam te ge­niet.

Be­ves­tig by­wo­ning voor 22 Sep­tem­ber deur mid­del van e-pos, te­le­fo­nies, sel­foon of fak­si­mi­lee soos hier­bo. In­dien u nie die ver­ga­de­ring kan by­woon nie, kan u ‘n af­ge­vaar­dig­de / ver­teen­woor­dig­de stuur.

26 Sep­tem­ber

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.