Be­sig­heids­ka­mer be­sin oor streek­ont­wik­ke­ling

Mossel Bay Advertiser - - News - Nic­key le Roux

Mos­sel­baai Be­sig­heids­ka­mer het weer eens die voor­tou ge­neem in streek­e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling met ‘n kon­fe­ren­sie wat ver­teen­woor­di­gers van ver­skeie sek­to­re van­uit die gro­ter Suid-Kaap by ge­sprek­ke oor e­ko­no­mie­se groei, werk­skep­ping en voor­uit­gang be­trek het.

Die ge­spre­klei­er, voor­ma­li­ge re­dak­teur van on­der meer Die Bur­ger en die reis­tyd­skrif Weg, Bun Booy­ens, het ge­sê die Suid-Kaap het die u­nie­ke voor­deel dat plaas­li­ke o­wer­he­de hier, an­ders as in baie de­le van Suid-A­fri­ka, be­hoor­lik funk­si­o­neer. “In Suid-A­fri­ka, waar so­wat 10 pro­tes­op­tog­te wat ge­weld­da­dig word per dag oor on­der meer diens­le­we­ring plaas­vind, moet drin­gend ant­woor­de ge­soek word om die pro­ble­me aan te spreek.

Die E­den-dis­trik s mu­ni­si­pa­li­teit se port-fo­lio-ko­mi­tee-voor-sit­ter van paaie en ver­voer ont­wik­ke­ling, Ro­wan S­pies, het on­der an­de­re ge­sê plan­ne vor­der om die a­rea te ves­tig as die vol­gen­de Me­tro in die Wes-Kaap, met Mos­sel­baai/Ge­or­ge as die kern daar­van. Deel van hier­die plan­ne is die ver­an­de­ring van die E­den-dis­trik s m un is i p al­te i t se naam na die Tuin­roe­te-en Klein Ka­roo-dis­trik s mu­ni­si­pa­li­teit.

“Van­te­vo­re was be­plan­ning be­perk tot een po­li­tie­ke ter­myn. Om hier­die vi­sie deur te voer, moet vir ‘n lan­ger ter­myn be­plan word. Van die kern­e­le­men­te wat drin­gend aan­dag verg, is wa­ter­se­ker­heid, her­nu­ba­re e­ner­gie, ef­fek­tie­we o­pen­ba­re ver­voer en aan­sien­li­ke be­ter toe­gang tot da­ta so­dat kom­mu­ni­ka­sie baie meer ef­fek­tief en oor ‘n breë spek­trum kan plaas­vind.”

Mo­del en te­le­vi­sie-aan­bie­der Min­ki van der West­hui­zen het op die streek se u­nie­ke toe­ris­me-aan­trek­lik­he­de ge­wys en ge­sê daar is baie ge­leent­he­de om ‘n sterk film­be­dryf hier te ves­tig. “Ve­ral bui­te-sei­soen bied die a­rea so­veel om pro­duk­sie­span­ne hier­heen te lok; li­sen­sie voor­waar­des vir ver­fil­ming is hier nog nie so be­per­kend nie, die a­rea se kli­maat is uit­ste­kend en dit is heel­wat stil­ler as in die ge­roe­se­moes van die ste­de. Tog is al­les hier be­skik­baar en met die ef­fek­tie­we ver­voer­stel­sels bin­ne be­reik.” Sy het die Mos­sel­baai-mu­ni­si­pa­li­teit ge­luk­ge­wens met die dorp se net­jies-vers­og­de voor­koms.

Die voor­ma­li­ge S­pring­bok-rug­by­kap­tein en tans be­sig­heid s per­soon­lik­heid met be­lan­ge in Mos­sel­baai, Je­an de Vil­liers, het daar­op ge­wys dat s­port e­ko­no­mie­se groei kan aan­wak­ker. Hy het na internasionale voor­beel­de, on­der meer die Hong Kong Se­vens-rug­by ver­wys, waar een sport­soort, wat van­te­vo­re nooit in Ja­pan be­oe­fen is nie, ont­wik­kel het in ‘n toe­ris­te-aan­trek­lik­heid wat e­nor­me internasionale aan­hang het en jaar­liks der­dui­sen­de toe­skou­ers lok.

“Be­sig­heid kan nie meer in si­lo’s funk­si­o­neer nie. Vir sport­toe­ris­me om te slaag, is dit no­dig dat be­sig­he­de en sport­lui saam moet werk om suk­ses te be­reik. All Black-rug­by slaag om­dat hul on­der­lig­gen­de struk­tu­re ge­sond is en goed funk­si­o­neer. Vir sport­toe­ris­me om te slaag, moet ef­fek­tie­we ven­noot­skap­pe ge­sluit word. By­een­koms­te moet ef­fek­tief be­mark word en ont­wik­kel word om on­der­skei te word as dié by­een­koms waar­aan al­mal wil deel­neem of mee wil as­so­si­eer.

Dit moet ge­ken­merk word aan on­oor­tref­li­ke diens­le­we­ring. Die oor­heer­sen­de kern­e­le­ment is eg­ter dat al­mal saam moet werk om suk­ses te be­reik. Om die jeug te be­reik en te be­trek, is dit eg­ter van ui­ter­ste be­lang dat daar in die for­maat wat hul­le ver­kies met hul­le ge­kom­mu­ni­keer word – teg­no­lo­gie is on­ont­beer­lik.”

De Vil­liers het af­ge­sluit deur te wys op die be­lang­rik­heid om te glo in die streek en die pro­duk­te wat die streek pro­du­seer. “Skep ver­troue in dit wat ons hier het. Ver­troue word ge­skep deur die me­dia, dit wat ons lees en hoor en dit waar­oor ons praat. Praat met ver­troue oor die po­si­tie­we wat die streek ken­merk.”

Ge­leent­heid­spre­ker Min­ki van der West­hui­zen, be­ken­de mo­del en te­le­vi­sie-aan­bie­der (links) saam met Fu­ad C­hoon­a­ra (S­tan­dard Bank) en Za­lin­da Tru­ter.

Je­a­net­ta Ma­rais (Mos­sel­baai Be­sig­heids­ka­mer) by Va­nia Cloe­te en, ag­ter, Da­wid Kel­ler van die Trans­net Na­si­o­na­le Ha­we­o­wer­heid.

Voor­sit­ter van die Mos­sel­baai Be­sig­heids­ka­mer, Fa­nus Tru­ter saam met die ge­spre­klei­er, voor­ma­li­ge re­dak­teur van on­der meer Die Bur­ger en Weg, Bun Booy­ens.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.