Ufuna oy­om­siza ngezin­suku zakhe zokugcina

Northern Eyethu - - NEWS - Muzi Zin­c­ume

USEKHALELA ukuthola umuntu oy­om­siza ngezin­suku zakhe zokugcina uMnuz Ab­sa­lom Nt­sele waseN­to­bozi, KwaMbonambi ohlala yedwa emzini wakhe wom­x­haso kahu­lu­meni (RDP).

UMnuz Nt­sele (81) ongaboni nhlobo emehlweni uthi isi­fiso sakhe esikhulu ukuthola umuntu ozohlala naye, oyok­wazi ukum­vala amehlo uma es­ed­lula emh­labeni.Isimo sokuh­lala yedwa sen­zeke nge­muva kokushiywa ngunkosikazi wakhe nezin­gane, abamshiya bay­ohlala eNg­welezana, eminyak­eni em­i­ningi eye­d­lule.

‘Noma kungaba umuntu nje we­sil­isa, en­gahlala kwelinye lam­agumbi ku­lo­muzi wami, ngoba mina ngiseben­zisa igumbi elilodwa.

‘Ngiyak­wazi ukuziphekela, futhi ngeke ngibe yinkat­hazo kuye ngoba ngi­hola ne­mali yem­pesh­eni,’ kubeka uNt­sele, ohlala endlini en­ge­nawo ugesi.

‘Ngipheka nge­sitofu se­gesi en­giyigcwal­isa njalo, uma ngi­ho­lile. Uma kodwa isiphelile, ngiz­ibasela phan­dle umlilo, ukuze ngik­wazi ukupheka. Kuyen­zeka kwezinye izikhathi ngiphelelwe wukudla ngaphambi kokuphela kwenyanga. Ngenhlanhla kodwa ng­in­a­ban­gani abangi­sizayo uma sen­gib­hekene nenkinga yend­lala.

‘Ngiyabonga kakhulu ukuthi uNku­lunkulu wangipha aban­gani abane­sihe, na­bang­i­nakile, kanti ukuphila kwami konke kukuThixo,’ kubeka uMnuz. Nt­sele, on­gathan­danga uk­wanda kakhulu ngom­n­deni wakhe.

Khona­man­jalo uMnuz. Amose Mt­shali wase Amangwe Vil­lage, uthem­bise uku­vakashela uMnuz. Nt­sele ukuthola ukuthi ikuphi abangam­siza ngakho. KwaMbonambi blind man is des­per­ately look­ing for com­pan­ion

UMnuz. Ab­sa­lom Nt­sele ongaboni ufisa ukuthola umuntu ozohlala naye

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.