In­jab­ulo owe­si­fazane en­gena emzini omusha

Northern Eyethu - - NEWS - Thando Ndlovu

OWE­SI­FAZANE was­esigo­dini sasOphansi kuWadi 20 enyakatho ne­si­fun­dazwe kuMasi­pala waseJozini akakhol­wanga nge­sikhathi enikezwa indlu kanokusho ena­m­agumbi amahlanu, aham­bisana nendlu yokugezela.

Lona we­si­fazane onguNksz Fik­ile Ntuli wehluleke nokukhu­luma, nge­sikhathi es­ed­luliselwa ngokusem­theth­weni lendlu, eyakhiwe ngu­masi­pala.

UNksz Ntuli lona obephila ngokuhamba ehlala ez­ihlot­sheni, kanti futhi uh­lushwa nawuku- gula, ase­hambe nakho iminyaka en­ga­lutholi usizo.

Uh­lushwa futhi nay­isim­ila, esamila ece­leni kwedolo nesin­gahlinzeki ngenxa yesisindo somz­imba wakhe.

Oy­iKhansela eliphethe kuleWadi uMnu Mokheni Nxumalo, un­come um­sebenzi ka­masi­pala wakhe, njen­goba usuwakhele imin­deni en­gaphezu kweshumi, eye­swele.

‘Asiku­naki ukuthi uk­wakhela abantu imizi akuqon­dene no­masi­pala, kodwa ukhona uMnyango Wezezindlu, ok­u­fanele uqhube loluh­lelo.’

‘Njen­goba siye sih­langane kuma War Room, ilapho sik­wazi ukuthi si­bon­isane khona ukuthi, asisheshe sib­hekelele labo asebe­ses­i­meni es­ibi, ngoba uh­lelo lom­nyango luthatha isikhathi ukuthi lufinyelele ebantwini.’Ligcine ngokubonga kakhulu ukubam­bisana na­mako­midi amaWadi, em­seben­zini, wokuguqula iz­impilo za­bantu, ukuthi zibe ses­i­meni es­i­fanele, njen­goba bekhethwe umphakathi ngoku­bethemba ukuthi bawuseben­zele.

Jozini Mu­nic­i­pal­ity hands over house to elderly woman

IKhansela leWadi uMnuz. Mokheni Nxumalo na­malungu om­phakathi bed­lulisela ngendlu

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.