Bakhala ngezil­wane za­s­esiqi­wini

Northern Eyethu - - NEWS - Thando Ndlovu

SIKHULU isililo em­phakathini wak­waNi­bela, ngaseHluh­luwe, ngezil­wane ezi­phun­yuka es­iqi­wini i-Big 5 Hluh­luwe, bese zib­hub­hisa im­fuyo yawo.

Okhu­lumela iza­khamuzi za­ku­leyan­dawo uMnu Am­brose Mdlet­she, ukhale kakhulu ngendlela uthango lwal­en­dawo, ol­ungekho es­i­meni es­i­fanele ukuthi zin­ga­phumi kalula.

‘Miningi im­ih­langano es­esi­benayo, nabazic­haza nj en ga bakhul um el au mph aka thikod­waisigci no sakhona ingabi nasix­azu­l­ulo, nokugcina kukhal­isa wonke umuntu.

‘Uthe ba­bethen­jiswe ukuthi uMnyango Wezemvelo uzoba­sula izinyem­bezi, ngokubanika okuthile, kodwa kuze kube manje abakaze bathole lutho.

‘Si­funa ukubona iqin­iso lenzeka, ngoba ok­wen­zekayo kusinika ubun­z­ima ikakhu­lukazi kwezithinta im­fuyo kanye nokuphepha kom­phakathi, njen­goba ezinye zezil­wane zigcina sez­ih­lasela umphakathi.

‘Oy­iMeya yaloMkhandlu uKhansela Ve­lenkosini Hlabisa ukuc­hazile ukuthi, bayazwe­lana naba­fuy­ile, kodwa njen­go­masi­pala abak­wazi ukun­genelela od­abeni lwez­iqiwu, ngoba ukhona umnyango oqon­dene nalokho.

‘Si­zozama uku­son­dela eMnyang­weni Wezemvelo, noma si­wu­son­deze ebantwini, ukuze si­bon­isane ngalenkinga ekhona.’

Com­mu­nity un­happy with the Hluh­luwe Game Re­serve

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.