Oudts­hoorn op pad na her­stel

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - HAN­NES VIS­SER

Oudts­hoorn se fi­nan­si­ë­le po­si­sie, po­li­tie­ke sta­bi­li­teit en mu­ni­si­pa­le be­stuur het die af­ge­lo­pe jaar dras­ties ver­be­ter. Dit was die kern van die bood­skap wat Felix Lot­ter, Oudts­hoorn se hoof fi­nan­si­ë­le be­amp­te, en raads­lid Ge­or­ge Ker­sop Dins­dag­aand by die Qu­eens Ho­tel aan on­ge­veer 60 gas­te oor­ge­dra het.

Lot­ter en Ker­sop was die gas­spre­kers ty­dens die Oudts­hoorn Be­sig­heids­ka­mer se maan­de­lik­se net­werk­aand. Die aand is deur Ja­mes King en Ba­den­horst Pro­ku­reurs ge­borg. Ty­dens sy ver­wel­ko­ming het Gi­de­on Ba­den­horst, voor­sit­ter van die be­sig­heids­ka­mer, ge­sê pre­sies ‘n jaar ge­le­de was die nu­we bur­ge­mees­ter, Co­lan Syl­ves­ter, die gas­spre­ker ty­dens die net­werk­aand. “Nou is dit ‘n jaar la­ter, en ek dink ek kan met se­ker­heid sê Oudts­hoorn be­vind hom­self nou in ‘n be­ter si­tu­a­sie as ver­le­de jaar hier­die tyd.”

Ge­or­ge Ker­sop, voor­sit­ter van die bur­ge­mees­ters­ko­mi­tee van fi­nan­sies, het ge­sê hul­le ver­trek­punt ver­le­de jaar na die plaas­li­ke ver­kie­sing was een van wa­n­or­de en cha­os. “Din­ge lyk tans baie be­ter dank­sy po­li­tie­ke sta­bi­li­teit en ge­son­de ad­mi­nis­tra­sie en fi­nan­si­ë­le be­stuur in die mu­ni­si­pa­li­teit. Ons is nog ver van ge­sond af, maar die sy­fers wys ons is be­slis op die reg­te pad na ‘n skoon ou­dit toe,” het hy ge­sê voor­dat hy Lot­ter aan die woord ge­stel het.

Self­be­heer­sing het ont­breek

Vol­gens Felix Lot­ter is die hoof­oor­saak van die fi­nan­si­ë­le cha­os waar­in Oudts­hoorn hom be­vind het, ‘n to­ta­le af­we­sig­heid van self­be­heer­sing on­der die vo­ri­ge be­stuur. “Daar is een­vou­dig net geld uit­ge­gee en die skuld­las het die dorp ban­krot ge­maak. Ons het af­ge­skop met E­s­kom­skuld van R54 mil­joen en an­der skuld van meer as R35 mil­joen met geen dag tot dag ka­pi­taal­be­dryfs­kos­te nie en nul rand in die bank.”

Wan­be­ta­lings het daar­toe ge­lei dat mu­ni­si­pa­le le­de­geld en ou­dit­fooie en ver­skeie an­der kos­tes nooit be­taal is nie en dit het ook Wes­bank en A­vis ge­noop om meer as 50 voer­tuie te­rug te neem. Ver­der was daar ook meer as 500 men­se on­reg­ma­tig aan­ge­stel en ‘n ge­kook­te be­gro­ting was on­re­a­lis­ties met ‘n te­kort van meer as R50 mil­joen, het hy ge­sê.

Streng be­heer

Vol­gens Lot­ter moes die to­ta­le prent­jie in ag ge­neem word met die op­stel van ‘n lang­ter­myn her­stel­plan wat reeds be­sig is om vrug­te af te werp. Die E­s­kom-skuld is van R54 mil­joen tot slegs R4 mil­joen ver­min­der en sal bin­ne die vol­gen­de twee maan­de af­be­taal wees. Die mu­ni­si­pa­li­teit het ook daar­in ge­slaag om die af­ge­lo­pe jaar ‘n bank­ba­lans van R50 mil­joen op te bou.

“Ons voer ui­ters streng be­heer uit oor uit­ga­wes om se­ker te maak dat ons tei­kens vir die her­stel­plan be­reik­baar is.” As deel van die her­stel­plan moes be­sin word oor die aan­tal per­so­neel­le­de en aan­tal voer­tuie wat nood­saak­lik is vir diens­le­we­ring. Per­so­neel is van­af 1300 tot 800 ver­min­der en die maan­de­lik­se huur van voer­tuie is van­af R600 000 na R300 000 ver­min­der.

Vol­gens Lot­ter is die i­de­aal om ten min­ste R450 mil­joen in die bank te hê, maar om dit te be­reik kan tus­sen vier en se­we jaar se goeie be­stuur neem.

“Die ver­wag­ting van men­se moet re­a­lis­ties wees. Be­hal­we vir die groot uit­da­gings wat ver­ou­der­de in­fra­struk­tuur mee­bring word ons ook ge­reeld deur van­da­lis­me ge­knie­hal­ter, wat ‘n groot fi­nan­si­ë­le las op in­wo­ners plaas,”

Lot­ter het die gas­te mee­ge­deel dat po­li­tie­ke sta­bi­li­teit op die dorp en die aan­stel­ling van kun­di­ge men­se deur­slag­ge­wend is vir die her­stel­pro­ses wat plaas­vind.

Op ‘n vraag uit die ge­hoor oor die ver­vol­ging van die­ge­ne wat ver­ant­woor­de­lik was vir Oudts­hoorn se fi­nan­si­ë­le on­der­gang, het Lot­ter die ver­se­ke­ring ge­gee dat ver­skeie on­der­soe­ke ten op­sig­te van kri­mi­ne­le klag­tes aan die gang is. “Hier kom ge­reeld on­der­soe­kers wat in­lig­ting en ver­kla­rings neem. Ek kan jul­le ver­se­ker dat daar ver­vol­gings kom. Dit neem net lank.”

Lot­ter het ook op ‘n vraag van die Oudts­hoorn Cou­rant oor die be­pa­ling van ei­en­doms­be­las­ting re­a­geer. Lees sy uit­een­set­ting in die be­rig hier­on­der.

Fo­to’s: Han­nes Vis­ser

Die per­so­neel van Ja­mes King Ba­den­horst wat die net­werk­aand aan­ge­bied het is, van links: Ja­mes King, Le­on Del­port, F­rie­de­lein K­leyn, He­le­ne Ba­den­horst, Lou­is Oost­hui­zen en Gi­de­on Ba­den­horst.

Raads­lid Ge­or­ge Ker­sop, bur­ge­mees­ters­ko­mi­tee­lid vir fi­nan­sies.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.