Dui­de­lik­heid oor ei­en­doms­be­las­ting

Oudtshoorn Courant - - NEWS - HAN­NES VIS­SER

Felix Lot­ter, hoof fi­nan­si­ë­le be­amp­te van Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit het Dins­dag­aand ty­dens die be­sig­heids­ka­mer se net­werk­aand ver­dui­de­lik hoe ‘n dorp se ei­en­doms­be­las­ting be­paal word en waar­om ver­skil­len­de dor­pe nie met me­kaar ver­ge­lyk kan word nie.

Hier volg ‘n ver­dui­de­li­king wat hy aan die

Oudts­hoorn Cou­rant ge­stuur het:

Die ver­ge­ly­king van slegs die ei­en­doms­be­las­ting toe­ge­pas op ‘n en­kel waar­da­sie is baie sub­jek­tief aan­ge­sien dit net twee fak­to­re in aan­mer­king neem naam­lik die ta­rief en ‘n luk­ra­ke waar­da­sie soos by­voor­beeld R1 mil­joen.

Eien­doms­be­las­ting­in­kom­ste het ten doel om al­ge­me­ne plaas­li­ke o­wer­heids­funk­sies, ver­ant­woor­de­lik­he­de en plig­te wat in ter­me van die mu­ni­si­pa­le man­daat soos in die Grond­wet van die Re­pu­bliek van Suid-A­fri­ka en an­der mu­ni­si­pa­le wet­ge­wing uit­een­ge­sit is te fi­nan­sier. Hier­die diens­te is op ‘n ge­ly­ke ba­sis aan al­le in­wo-ners be­skik­baar en die vlak­ke en ge­hal­te van die diens­te ver­skil he­mels­breed van a­rea tot a­rea en van dorp tot dorp.

Wan­neer daar ‘n ver­ge­ly­king ge­doen word, kan daar nie sum­mier twee e­le­men­te uit­ge­trek word en dit dan op so ‘n wy­se ver­ge­lyk word en aan die groot klok ge­hang word nie, daar is le­gio fak­to­re wat ‘n rol speel in die be­pa­ling van die ei­en­doms­be­las­ting­ta­rief en ook die ge­paard­gaan­de im­pak op die ver­brui­ker en die be­las­ting­be­ta­ler.

In die eer­ste plek is to­ta­le be­las­ting­ba­sis, met an­der woor­de die to­ta­le waar­de van die on­der­skeie waar­da­sie­rol­le nie met me­kaar ver­ge­lyk nie, die ge­mid­del­de waar­de per eien­dom per dorp is ook nie ver­ge­lyk nie, die ma­te waar­in nie-re­si­den­si­ë­le ei­en­dom­me ‘n by­drae le­wer tot die mu­ni­si­pa­le eien­doms­be­las­ting­in­kom­ste is ook nie be­re­ken nie, so ook nie die ver­hou­ding van re­si­den­si­ë­le ta­rie­we tot an­der ka­te­go­rieë nie. Die im­pak wat ny­wer­he­de, be­sig­he­de en an­der ka­te­go­rieë ei­en­dom­me se be­las­ting­by­drae op die mu­ni­si­pa­li­teit se in­kom­ste het word ook nie ver­dis­kon­teer nie. Hier­die e­le­men­te be­ïn­vloed die be­pa­ling van ta­rie­we en moet dus in be­re­ke­ning ge­bring word in­dien daar ob­jek­tief na die aan­ge­leent­heid ge­kyk word.

An­der fak­to­re wat ook in be­re­ke­ning ge­bring moet word is die ma­te waar­in el­ke in­di­vi­du­e­le mu­ni­si­pa­li­teit kruis-sub­si­di­ë­ring van diens­te in­kom­ste deur mid­del van ta­rie­we doen, dit is dui­de­lik nie in die ver­ge­ly­king in be­re­ke­ning ge­bring nie. Dit is be­lang­rik dat die spreek­woor­de­li­ke “mand­jie van diens­te” ge­bruik word in­dien daar op ‘n ob­jek­tie­we ma­nier ‘n ver­ge­ly­king ge­tref wil word.

Dit is dui­de­lik dat wan­neer daar in ge­heel na die kos­te van diens­te en be­las­ting ge­kyk word dit ‘n to­ta­le an­der prent­jie skets as slegs ‘n ver­ge­ly­king van ‘n mil­joen rand eien­dom en ‘n ta­rief.

Dit is ook be­lang­rik om te ver­meld dat daar an­der mu­ni­si­pa­li­tei­te in die Wes-Kaap is wat ho­ër ei­en­doms­be­las­ting­ta­rie­we as Oudts­hoorn het, maar weer­eens moet die u­nie­ke om­stan­dig­he­de van daar­die mu­ni­si­pa­li­tei­te in aan­mer­king ge­neem word en is so ‘n ti­pe ver­ge­ly­king on­van­pas.

An­der e­ko­no­mie­se fak­to­re moet ook in be­re­ke­ning ge­bring word soos ge­mid­del­de ei­en­doms­pry­se, le­wens­kos­te, toe­gang tot en be­skik­baar­heid van ge­meen­skaps­fa­si­li­tei­te en­so­voorts. Hou ook in ge­dag­te dat ‘n mens se­ker­lik nie vir R1 mil­joen ‘n soort­ge­ly­ke huis in Ge­or­ge, Mos­sel­baai en Oudts­hoorn kan koop nie.

Fo­to: Han­nes Vis­ser

Felix Lot­ter, die hoof fi­nan­si­ë­le be­amp­te van Oudts­hoorn-mu­ni­si­plai­teit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.