Self­dood, ‘n groot kom­mer

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - Lie­zl van Nie­kerk

Daar was die af­ge­lo­pe drie we­ke vier voor­val­le van self­dood in Oudts­hoorn. Een per­soon het die po­ging oor­leef. Een van die oor­le­de­nes was ‘n 13-ja­ri­ge seun.

Vol­gens dok­ter C­lif­ford van Wyk, ‘n psi­gi­a­ter op Oudts­hoorn, ly per­so­ne wat self­dood pleeg, of daar­aan dink om dit te doen, aan er­ge de­pres­sie en word dit deur die per­soon as die laas­te uit­weg vir ‘n pro­bleem ge­sien.

“Wan­neer men­se dié punt be­reik waar­by self­dood oor­weeg of ge­poog word, be­skik hul­le nie meer oor die ver­moë om op kon­struk­tie­we ma­nie­re te re­a­geer nie. Hier­die gaan ge­paard met in­ten­se ge­voe­lens van ho­pe­loos­heid vir die toe­koms en hul­le sien nie meer sin in die le­we nie. Hul­le in­sig en oor­deels­ver­mo­ëns in nie meer nor­maal nie. Dit is eg­ter be­lang­rik dat men­se moet be­sef dat die ge­voel net ty­de­lik is.”

Vol­gens hom is daar ook nie nood­wen­dig een spe­si­fie­ke re­de waar­om men­se be­sluit om self­dood te pleeg nie.

“’n Per­soon wat suk­ses­vol is daar­in het dit met al­le waar­skyn­lik al voor­heen pro­beer. Dit is ge­woon­lik ook meer as een pro­bleem wat ‘n per­soon dryf tot die punt wat hy voel hy kan nie ver­der nie. Daar kon pro­ble­me uit die per­soon se jeug wees wat hy of sy steeds nie ver­werk het nie. By­ko­mend tot dit kan daar ook werks­druk, span­ning in die huis of selfs fi­nan­si­ë­le pro­ble­me wees wat te veel word.”

Die per­so­ne wat self­dood oor­weeg moet, vol­gens Van Wyk, ont­hou dat geen pro­bleem te groot is nie.

“Per­so­ne wat self­dood oor­weeg moet pro­beer om met ie­mand te ge­sels. As jy voel dit is te per­soon­lik om met ‘n vriend of fa­mi­lie­lid te praat, praat met jou do­mi­nee of huis­dok­ter. Die Suid-A­fri­kaan­se De­pres­sie en Angs-groep (Sa­dag) het tol­vrye nom­mers wat 24 uur van die dag be­skik­baar is. Daar is per­so­ne wat op­ge­lei is om te help met pro­ble­me.”

Dit geld ook vir die­ge­ne wat weet van ie­mand wat self­dood oor­weeg.

“As jy weet van ‘n vriend, fa­mi­lie­lid of kol­le­ga wat ge­dag­tes van self­dood het, is dit in die bes­te be­lang om te pro­beer help. Baie ke­re dink men­se die per­soon sal dit nie doen nie of dat dit dalk net ‘n grap­pie is, maar die kan­se is goed dat die per­soon dit al vir ‘n ge­rui­me tyd oor­weeg en die ‘grap­pie’ ‘n moont­li­ke hulp­kreet is. Pro­beer praat met die per­soon of on­der­steun hom of haar waar jy kan.”

Vol­gens Van Wyk het or­ga­ni­sa­sies ook ‘n ver­plig­ting teen­oor hul werks­men­se om se­ker te maak dat hul gees­tes­toe­stan­de na wen­se is.

“Dit ge­beur soms dat men­se ver­plaas word na an­der tak­ke en dan is hul­le weg van hul on­der­steu­nings­raam­werk. Baie van die men­se suk­kel dan om die druk van ‘n nu­we werks­om­ge­wing en ‘n nu­we woon­plek te han­teer. Be­sig­he­de, ver­al wan­neer dit kom by be­roe­pe met hoë span­nings­vlak­ke soos in die on­der­wys of po­li­sie, moet se­ker maak dat hul per­so­neel se gees­tes­toe­stan­de reg is.”

Wan­neer dit kom by fa­mi­lie of vrien­de van die per­soon wat self­dood ge­pleeg het is on­der­steu­ning ge­wel­dig be­lang­rik.

“Na­by fa­mi­lie of vrien­de loop ge­woon­lik met baie self­ver­wyt bin­ne hul­self rond. ‘n Sag­te woord­jie, ‘n druk­kie of net ‘n gun­sie wat jy vir ie­mand doen be­te­ken reeds ge­wel­dig baie aan daar­die fa­mi­lie of vrien­de.”

Hulp­lyn

The South A­fri­can De­pres­si­on and Anx­ie­ty Group (Sa­dag) het ‘n by­stands­lyn waar men­se on­der­steu­ning kan kry. Die nom­mers is 0800 567 567 of 0800 12 13 14. Hul­le het ook ‘n Fa­ce­book-blad The South A­fri­can De­pres­si­on and Anx­ie­ty Group.

‘n Dok­ter aan diens by die Oudts­hoorn­hos­pi­taal kan ook by 044 203 7200 ge­ska­kel word.

Fo­to: Lie­zl van Nie­kerk

Dok­ter C­lif­ford van Wyk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.