READ­ERS GO BASSING

To fea­ture in “Read­ers go Bassing” send your story and pic­tures to ed­i­tor@sabass.com All pho­tos pub­lished in “Read­ers-go-Bassing” are for the ex­clu­sive use of SA BASS Mag­a­zine. Any pho­tos pre­vi­ously pub­lished by other mag­a­zines will not be con­sid­ered.

SA Bass - - Master Class -

KATHU-BAARSHENGEL

So diep in die Kala­hari en tog is daar baars om te vang! Kathu is ‘ n myn­dorp langs die N14 sowat 200km van Uping­ton af in die mid­del van die Groen Kala­hari... tog het ons ‘n dam wat wel mooi baars het. Die plaaslike dam waar ‘n klein groepie hen­ge­laars hen­gel, is ‘n pub­lieke dam aan die west­ekant van die dorp wat die dorp van tu­in­wa­ter ver­skaf.

Weens die ge­brekaanh en­gel ge rei­winke ls, is die gemid­delde hen­ge­laar hier toegerus met ‘n paar pakkies plas­tiek­wurms wat meestal uit Zoom “Su­per Flukes” bestaan. Hier end aaris‘nh en­gel a arm et‘ng rot er verskei­den­heid kun­saas. Uit ‘n buites­taan­der se oog­punt klink dit nie na groot op­wind­ing nie, maar tog word daar groot suk­ses be­haal.

Die dam het ‘n wye reeks struk­tuur wat goeie skuil­ing bied; on­der­meer kalkklippe, wa­ter­gras, stompe en ri­ete. Die ri­ete maak oew­er­hen­gel baie moei­lik en die dam moet verkies­lik aangepak word met ‘ n “kick­boat” of ka­noe, om­rede daar nie ‘n geskikte lanseerblad vir groter bote is nie. Maar soos elke dam het hi­erdie een ook sy posi­tiewe kant; vo­er­tuie is veilig en kan alleen gelaat word ter­wyl daar gehen­gel word. Daar is maar die gewone bevolk­ing karp en kurper in die dam wat vir ‘n groot gedeelte van die baars se dieet sorg, maar wat ek wel agtergekom het, is dat daar ook var­swa­ter krappe in die dam is. Met dit ingedagte het ek maar al­tyd my lood­koppe (jigs) naby en ge­bruik natu­ur­like kleure soos bruin en oranje om naas­tenby die­selfde kleur as die krappe te kry. Ek hen­gel my “jigs” stadig naby klip­perige gedeeltes in die dam.

Die kalkklippe ver­skaf ‘n jagveld vir ‘n groot ho­eveel­heid kleiner baars wat heeldag ak­tief is en kan met gemak met ‘n “square bill” of “jerk­bait” gevang word. Spin­ner­baits kan ook ge­bruik word en is baie ef­fek­tief in winderige toe­s­tande. Kleure spin­ner­baits wat goed werk is chartreuse en oranje en selfs wit. “Dou­ble blade spin­ner­baits” met goud­kleurige “wil­low leaf blades” is meer ef­fek­tief in die dam se skoon wa­ter. Wa­ter­gras banke ver­skaf goeie skuil­ing en moet deeg­lik en sis­tem­aties gehen­gel word om suk­ses te be­haal. Meeste van die plaaslike hen­ge­laars verkies die wa­ter­gras om­rede dit groter vis lewer. Dis waar die natu­ur­like kleur flukes ge­bruik en stadig gehen­gel word, of selfs doo­d­stil gelaat word (dead stick).

Daar is ‘n groot ho­eveel­heid ri­ete ron­dom die dam wat nie be­heer word nie en wat ook ‘n goeie ho­eveel­heid sports ver­skaf. Die beste manier om die ri­ete te hen­gel is om vanaf ‘n af­s­tand eers met “crankbaits” lang gooie te maak en die vis in die oop­wa­ter te vang. Gaan dan nader aan die ri­ete met ‘n Texas-strop en ‘n Senko wat ge-“pin” is. Laas­tens, hen­gel stadig met ‘ n “jig” diep binne die ri­ete - op hi­erdie manier kan jy verseker wees om geen vis te ver­jaag nie.

In April het ons die eerste plaaslike hen­gelkom­petisie gehou en het ‘n re­de­lik op­koms gehad. Net jam­mer dat daar ‘n koue­front met twee dae se reën deurgekom het. Die wa­ter het baie afgekoel en baars het baie naby aan struk­tuur gebly wat die lewe baie moei­lik gemaak het vir die oew­er­hen­ge­laars. Ni­etemin het die hen­ge­laars van die bote af darem ‘n goeie ho­eveel­heid vis gevang gekry met “crankbaits”.

HOOKED

My brother, Morné, was out here to pay us a visit and we went fish­ing to­gether for the first time in 3 years! I took my youngest daugh­ter, Rilee aged 4, out on the boat be­cause she loves fish­ing and was bug­ging me for two days to go out onto the dam! With a lit­tle help, she man­aged to land her first bass and she is very proud of her catch! She used a four inch Yum Dinger weight­less to lure the bass into bit­ing. Rilee didn’t want to get off the boat or leave the dam af­ter catch­ing that bass, seems I have a new part­ner in the mak­ing… – Lee de Beer

MEMEL

Ek stuur graag die fo­tos van my seun Barend Bootha (PS: Die van is reg gespel). Hy was in Maart 2016 by ‘n plaas­dam naby Memel. Hy be­gin vol­gende jaar in die “ju­nior cir­cuit” vang saam Tim Williams-hulle in die No­ord Natal “league”. Dankie vir ‘n goeie tyd­skrif.

– Pi­eter Bootha

BIG BASS

The av­er­age size of bass in KZN is def­i­nitely a bit big­ger than up coun­try!

I have at­tached a photo of a nice bass I caught at Al­bert Falls weigh­ing in at just un­der 4kg. The wa­ter level has dropped dra­mat­i­cally to 37% with lit­tle sign of the level pick­ing up soon. The dam is still pro­duc­ing good catches how­ever. The fish in the photo was caught on a Zoom Green Wee­nie Su­per Fluke, rigged light Mojo style. The rod be­ing a Sen­sa­tion Magma 731 matched with a Sen­sa­tion Lu­bina reel. My main goal was to try and catch a 5kg bass be­fore leav­ing the KZN prov­ince but they are elud­ing me! I have a few months left and will def­i­nitely give it my best!

Thanks for the great mag­a­zine, I still read it reg­u­larly and of­ten think back of the mem­o­ries associated with SA Bass, fond mem­o­ries that is!! – Lee de Beer

*Lee de Beer and his brother Morné were the first Cast-for-Cash an­glers to rep­re­sent SA BASS in the USA, fish­ing an IFBAA tour­na­ment on the Lake of the Ozarks in Mis­souri - Pub­lisher.

EVEN­TU­ALLY

While out fish­ing with some friends at Rhenos­terkop, I caught this hand­some fel­low near the dam wall. The wa­ter was ex­tremely low and find­ing the fish was a bit of a strug­gle, but at least we caught some green beau­ties. Thanks for all the in­for­ma­tive ar­ti­cles.

– Rob­bie Walker

KLEIN PARADYS

I went fish­ing early March 2015 with my two sons, Ishaan, Shyaam, and wife to Klein Paradys near Brits. To our sur­prise Shyaam man­aged to reel out this 600g large mouth bass that was caught on a carp rig us­ing worms for bait. I sup­pose this was one hun­gry bass.

– Kam­lesh Pab­hoo

THUMBS UP

This week­end I was bound to break my PB and I did! I man­aged to land this whop­per of 2.6kg on a Pump­kin Seed 5” Senko on a wacky rig. I was fish­ing at a pri­vate dam on the lower KZN South Coast. I keep up with the mag­a­zine and the ad­vice. Thumbs up for the SA BASS!

– Ryno Pi­eterse

Daar swem mooi groot swart­baars in die Kala­hari rond

So lyk ‘n groot­bek swart­baar

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.