In­ter-Provin­siale

Kam­ploen­skappe

SA Bass - - Sa Bass / Sabaa News - >> Wes­sel du Toit*

Die jaar­likse in te r-prov in si alekam­pi­oen­ska pp eh et van­jaar in Ok­to­ber op Loskop­dam plaas­gevind.

Die to­er­nooi was ver­teen­wo­ordig deur elf van die ses­tien hen­gel provin­sies, met 44 bote en 88 hen­ge­laars, bestaande uit sewe pa-en-seun en een man-en­vrou kom­bi­nasie; el­keen op­soek na sy per­soon­like beste en mak­si­mum punte vir sy provin­sie.

Maandag was “scan­ning” dag, waar bote se COF’s en COC’s nage­gaan is om te verseker dat dit vol­doen aan al die nodige vereistes. Later die mid­dag was dit reg­is­trasie, asook al die an­der nodige doku­men­tasie wat afge­han­del moes word, soos toeken­ning van boot­nom­mers en wat­ter spanne in wat­ter vlug wegtrek - rooi, blou en groen ens.

Maanda­gaand was dit ook die ver­wel kom­ings­braai by die lapa waar al die provin­sies se “rook­ies” bek­endges­tel en inge­lyf is. Daar was in to­taal 29 nuwelinge, met Zu­l­u­land wat 5 nuwelinge bek­end ges­tel het.

Dins­dag was die ampte­like oe­fendag en bote moes al­reeds teen 05:30 op hul plekke wees vir “live-well” in­speksie en uit­deel van “tags”.

Teen Dins­dag­mid­dag was al­mal baie posi­tief oor die vis wat gesien is en be­w­er­ings wat gemaak is, soos; “ek gaan my PB die week vang”. Die wa­ter­helder­heid was baie skoon en die bo­dem was sig­baar tot op 5 me­ter.

Woens­dag om 04:00 was daar al­reeds van die hen­ge­laars gereed om bote te lanseer en beamptes op hul pos om te help. Mpumalanga het koffie en beskuit gereed gehad.

Dit was ‘n warm dag en teen 15:00 het die kwik op 38ºC ges­taan. G’n wonder van die meer be­jaarde hen­ge­laars van No­ord-Natal, Dave Thomp­son en Jon Swart, was teen 10:00 reeds van die wa­ter af, maar bygesê; met hul sak van vis.

Die weegstasie was deuren­tyd be­sig ge­wees met mooi vis wat in­ge­weeg is. Vis van oor die 3kg was in­ge­bring.

Mike Steyn, die to­er­nooi-or­gan­iseerder, het seker gemaak alles ver­loop seep­glad en die uit­slae was lewendig te sien op die web­w­erf waar al­mal dit kon be­sigtig en mense tuis kon dus die nodige aan­moedig­ing gee.

Don­derdag het aange­breek en was aan­sien­lik koeler, met die gevolg dat min­der visse ge­weeg is. Vir die dag was 110 visse ge­weeg, die gemid­delde gewig was 1.57kg en die gemid­delde sak was 4.8kg.

Vrydag was die laaste dag van die kom­petisie en elke

span was gereed. Mpumalanga en Gaut­eng-No­ord was kop aan kop, maar die punte vir die dag was weer­hou as ver­rass­ing by die pr y suit de ling sfunksie.

Teen 16:00 was al die hen­ge­laars van die wa­ter af en is daar gereed gemaak vir die groot par­tytjie by Loskop­dam. Baie geluk aan Mpumalanga wat met 5.79 gewen het! Spe­siale dank aan Mpumalanga wat ook die gasheer provin­sie was en gesorg het dat niks skeefloop nie. Dit was voor­waar ‘n eer en voor­reg ge­wees om deel te wees van julle span en spe­siale dank aan Mike Steyn wat van vroeg-oggend tot laat-aand op sy pos was.

Sien julle vol­gende jaar op Clan­william.

*Wes­sel du To it is self‘ nerv are provin­siale sw art baar henge la ar en die or­gan­ise er derv an die Lim­popo Cast-for-Cash sw art baar henge l toe rnooie.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.