“Bundu” Baarshen­ge­laar!

SA Bass - - Sa Baars / Begineers - >> Louis Bezuiden­hout

Me estes w art baar henge la ars be­gin as‘n“bun du”hen­gel aar; me tan derwo or de hull eh en­gel vanaf die oewer in die hoop om daardie groen vissies te vang!

Dit is ver­basend ho­eveel bundu-hen­ge­laars glo dat hulle nie soveel baars en ook nie sulke groot vis kan vang nie weens verskeie re­des: “ek’t nie ge­noeg er­var­ing nie” of, “ek het net nie die regte kun­saas nie!”... Ek was self ook ‘n bundu-hen­ge­laar en het die­selfde ge­glo.

Vir ‘n lang tyd het ek ook so gedink, maar na ‘n naweek op die wa­ter saam ‘n hen­gelvriend wat nog nuut is in die sport, het ek be­sef dat dit nie so is nie en dat baie an­der begin­ners ook so glo!

Die vol­gende is basiese punte waarna hen­ge­laars moet oplet wat ‘n ver­skil kan maak in hulle hen­gel­suk­ses:

Er­var­ing en ken­nis

Ongetwyfeld maak er­var­ing en ken­nis wel ‘n ver­skil! Die per­soon wat meer tyd op die wa­ter span­deer sal natu­ur­lik sy teg­nieke verfyn en sy ken­nis ver­breed omtrent; hoe vis rea geer­in­vers kill end ewe er so ms tan dig he de, wa­ter tem­per­atuur, hoe die vis byt op sekere tye en natu­ur­lik aan­bied­ings.

My raad sal wees om soveel tyd as moont­lik op die wa­ter te span­deer en kon­sen­treer op die vol­gende punte: t .FU XBUTF LVOTBBT JT EJF CBBST HFWBOH %JU TMVJU JO EJF kun­saas se grootte, kleur, geur en teg­niek. t *O IPF EJFQ XBUFS JT EJF CBBST HFWBOH %JF EJFQUF NBBL ‘n groot ver­skil, want dit sal jou ‘n goeie aan­duid­ing gee waar om vis te soek, veral as jy reeds vier visse op min of meer die­selfde diepte gevang het. Diepte word deur we er so ms tan dig he de­beïnv lo ed. t .FU XBUUFS UFHOJFL JT EJF CBBST HFWBOH %JU TMVJU JO EJF vis­stok se lengte, tipe vis­lyn, tipe sinker en die sinker se gewig. t8BUXBTEJFX FF STPN TUB OEJHIFEF&LTUFS OF GBLUPSF buite die wa­ter beïn­vloed die vis se gedrag en maak dat swart­baars soek na die ide­ale skuilplek. Die weer het ‘n in­vloed op die wa­ter tem­per­atuur en lig­pen­e­trasie in die wa­ter wat weer die vis se gedrag bepaal. t 4FJTPFOF 7JTHFESBH WFSTLJM WBO TFJTPFO UPU TFJTPFO FO er­var­ing sal help om nie tyd te mors in on­pro­duk­tiewe ar­eas nie. Byvoor­beeld in win­ter is mensge­maakte

Werk kun­saas naby en par­al­lel verby die struk­tuur vir ‘n beter kans om swart­baars te vang

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.