KLASKAMER

SA Bass - - Contents - >> Philip Kemp* *Philip Kemp is‘n ge sout es wart baa rh en­gel aaren‘n gereelde by­draer.

“Die Winde van Ve­ran­der­ing” Ter­wyl ek nou die dag deur my menigte aas­bok­sies en -sakke be­gin snuffel en weer op lankver­gete asies in al die kleure en geure van die reën­boog afkom, be­sef ek net weer dat; soos die winde van ve­ran­der­ing deur ons kabi­net kom waai het, dit in die baar­swêreld ook sy spoor gelaat het – Philip Kemp

Ter­wyl ek nou die dag deur my menigte aas­bok­sies en -sakke be­gin snuffel en weer op lankver­gete asies in al die kleure en geure van die reën­boog afkom, be­sef ek net weer dat; soos die winde van ve­ran­der­ing deur ons kabi­net kom waai het, dit in die baar­swêreld ook sy spoor gelaat het.

Voor jy omblaai en dalk besluit om nie verder te lees nie, want poli­tiek is nou nie juis jou ding nie, wil ek jou geruss­tel. Hi­erdie ar­tikel han­del oor alles be­halwe die blinkkoppe in ons huidige kabi­net, maar eerder oor ‘n paar blinkkoppe met blink idees in die wêreld van baarshen­gel. Kom ek ver­tel julle meer.

Ek het so ‘n ty­d­jie gelede gaan rond­krap in die baarshen­gel-anale om juis uit te vind wat­ter ve­ran­deringe die meer er­vare baarshen­ge­laars in hul teg­nieke gemaak het om baars vas te trek. Soms was dit dan juis daardie klein ve­ran­der­ings wat man van muis geskei het.

As baars al­tyd ge­doen het wat ons van hulle ver­wag het om te doen, sou hulle so voor­spel­baar ge­wees het dat dit vir geen baarshen­ge­laar ‘n kuns sou ge­wees het om een aan die hoek te kry nie. Ek het dus gaan kyk na teg­nieke wat deur die ouer blinkkoppe ge­bruik is om baars te vang as nie­mand an­ders ‘n vis aan die hoek kon kry nie. Van hi­erdie idees sal dalk vir jou ab­surd klink, maar tog het dit vir hi­erdie er­vare blinkkoppe groot suk­ses ge­bring.

Vlak­wa­ter­hen­gel

Ge­orge Cochran, ‘n boor­ling uit die Amerikaanse staat Arkansas, en twee-maal die Bass­mas­ters Classic wen­ner sowel as die FLW-wen­ner, is wel­bek­end vir sy ver­moë om in baie vlak water te hen­gel. Hy is baie lief om ‘n kun­saas wat ons lan­klaas gesien of van gehoor het, te ge­bruik. Wie het al van ‘n Strike King Spence Scout gehoor? Hi­erdie harde kunsvissie van bal­sa­hout gemaak en met ‘n wit of char­treuse frokkie, lyk glad nie soos enige an­der aas wat ‘n baars al gesien het nie. Dit was juis hi­erdie klein ve­ran­der­ing wat Cochran gehelp het om ‘n menigte baars in baie vlak water te vang. Die geheim was juis om die aas oor dekking te gooi en dan oor stompe, gras en takkies in te ka­trol.

Hen­gel ‘n raasaas (buzzbait) stadig

Gedurende ‘n B.A.S.S. to­er­nooi het Ge­orge Cochran voor die laaste dag in die derde plek gelê. Hy het op daardie sta­dium in ‘n area gehen­gel waar hy baie baars op ‘n harde kunsvissie gevang het. Hy kon egter die keer nie ‘n byt kry met die kunsvissies nie. Tog was daar baars wat gedurig die op­per­vlak van die water ge­breek het agter kos aan. Hy het verskeie bo-lop­erase probeer son­der enige suk­ses. Hy haal toe ‘n raasaas of an­ders genome, ‘n eierk­l­itser uit. Gewoon­lik word die raasaas vin­nig op die wa­terop­per­vlak gehen­gel om so­doende die water om te kl­its en so­doende die baars se aandag te trek. Toe hy dit so hen­gel, het die baars elke keer net die op­per­vlak ge­breek maar dan omge­draai en nie die aas gegryp nie. Hy het toe die­selfde aas net stadi­ger on­der die wa­terop­per­vlak be­gin hen­gel met groot suk­ses. Die teg­niek het hom gehelp om tweede te eindig in die to­er­nooi. Weereens het ‘n klein ve­ran­der­ing in die teg­niek hom gehelp om vis te vang. Vir een of an­der rede hen­gel ons al­mal die aas bo-op die op­per­vlak, maar dink nie daaraan om dit net on­der die op­per­vlak te probeer nie.

Breek deur digte dekking

Randy Dear­man van Onalaska in die staat Texas hen­gel reeds sedert 1983 pro­fes­sioneel en het verskeie kere on­der die top tien geëindig ty­dens die Bass­mas­ter Clas­sics. Na swaar reën in ‘n to­er­nooi het die op­drif­sels so dig teen die oewer saamgepak dat hy met selfs sy swaar half-ons lood­kop (jig) nie kon deur­breek nie. En dit ter­wyl die meeste baars on­der hi­erdie digte op­drif­sels gaan skuil­ing soek het. Hy moes aas swaarder as een-ons ge­bruik om deur die op­drif­sels te breek. Deur ‘n een-ons koeëlsinker bokant die half-ons lood­kop vas te pen, kon hy die 1½-ons lood­kop deur die digte op­drif­sels kry met groot suk­ses. Die teg­niek het hom gehelp om die to­er­nooi te wen.

Twee pad­das in ‘n ry

As ‘n gesoute en er­vare hen­ge­laar het Randy Dear­man al hoe meer be­gin eksper­i­menteer met an­der tipe teg­nieke en net soos die winde van ve­ran­der­ing in sy teg­nieke, het die prak­tiese an­der­sheid hom soms gehelp om die an­der

meer tra­di­sionele hen­ge­laars een voor te wees. So het hy met ‘n StrikeKing hol­padda in ‘n to­er­nooi oor digte gras en ri­etop­drif­sels gehen­gel. Die baars het let­ter­lik op die vi­brasie wat die padda bo-op die op­drif­sels gemaak het, in­stink­tief na die aas gegryp maar elke keer gemis om­rede hulle nie die padda kon sien nie. Daar waar die baars die op­per­vlak ge­breek het, was daar nou ‘n open­ing in die op­drif­sels en as ‘n an­der hen­ge­laar sy padda in die open­ing sou gooi, sou die baars die padda kon sien en hom suk­sesvol gryp. Randy besluit toe om twee pad­das, ‘n voet uit­mekaar, met vleg­lyn (braid) en ‘n draaiskakel (swivel) te verbind. Die baars sal dan na die vi­brasie van die eerste padda gryp en Randy sou dan die padda wat op die eerste een volg in die open­ing wat deur die baars gemaak is, in­trek. Ne­gentig persent van die tyd sal die baars dan die padda wat op die eerste een volg, gryp.

Eien­aardige Carolina strop (C-strop)

Waar baars skool, sou Randy som­tyds in plaas van ‘n sinker, ‘n half-ons lood­kop voor die oor­spron­k­like aas vas­bind. Die baars sal dan die lood­kop gryp en om­rede daar an­der baars ook in die omtrek is, sal hulle probeer om die lood­kop uit die an­der baars se bek te steel. Die baars sal dan meeste van die tyd die tweede aas gryp en die hen­ge­laar kan dan moont­lik met twee baars aan die lyn sit.

Die winde van ve­ran­der­ing waai sterk in ons land. Hoekom probeer ons nie ‘n paar van hi­erdie vreemde teg­nieke nie? Hi­erdie ve­ran­deringe is dalk net dit wat die ou “groot­bekke” soek. Nou praat ek nie van ons kabi­net nie. Lekker hen­gel.

‘n Raasaas of ‘n “buzzbait” soos ons dit ken

Die StrikeKing Spence Scout. As jy een het; be­waar hom met jou lewe!

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.