TEGNIEKE

SA Bass - - Contents - >> Philip Kemp*

“TUBES” Hulle is vreemd... Ja, jy het reg gelees ... “Tubes” of in goeie Afrikaans, buis­plas­tiek-ase, is vir som­mige van ons baarshen­ge­laars seker so volksvreemd soos skaap­kop vir die Yanks – Philip Kemp

IJa, jy het reg gelees ... “Tubes” of in goeie Afrikaans, buis­plas­tiek-ase, is vir som­mige van ons baarshen­ge­laars seker so volksvreemd soos skaap­kop vir die Yanks. Ek moet bieg, toe die redak­teur my vra of ek my ken­nis oor die vreemde ase met lesers kan deel, het dit tot my be­sef gekom dat ek jare laas die vreemde ase uit my viskas gehaal het. Hoe kan ons ‘n aas, wat in die regte om­standighede so skit­terend werk, som­mer net so vergeet, of was dit net ek? n die vroeë 70’s is daar in Cal­i­fornië ‘n aas on­twerp wat kwan­suis die ide­ale aas blyk te wees om in die broei­seisoen te hen­gel. Bobby Gar­lin, die brein agter buis­plas­tiek-ase, het hulle som­mer uit die hand verkoop aan al wat ‘n baarshen­ge­laar was wat op daardie sta­dium gedink het dat dít die ware jakob vir die broei­seisoen te ge­wees het. As jy hulle sou koop, het jy twaalf buis­plas­tiekase in ver­skil­lende kleure gekry, saam met drie lood­koppe, wat jy dan binne die aas sou plaas om te hen­gel. Die groot nadeel van die hen­gel­me­tode was egter dat die hen­ge­laar in ar­eas moes hen­gel waar daar min on­der­wa­ter-skuil­ing soos wa­ter­gras en bome was. Die rede hi­er­voor was dat die hoek ont­bloot was en aan alles sou vashaak. As jy egter in die regte om­standighede die buis-aas sou hen­gel, was dit sek­er­lik die beste aas vir lente­hen­gel en natu­ur­lik die broei­seisoen. Die geheim daardie jare was om die aas op ‘n slap lyn te hen­gel. Deur die aas so te hen­gel, sou dit in ‘n sirkel­be­weg­ing val tot in die nes. Baars wat broei kan die be­weg­ing nie weer­staan nie, en het die aas met oor­gawe aangeval. Om­rede die hen­ge­laar met ‘n oop hoek sou hen gel, was diesuks es per sent a si en et soveel hoër.

Oor die al­ge­meen kan buis-ase op baie ver­skil­lende maniere gehen­gel word en was dit ook al­ge­meen ge­bruik in klip­perige ar­eas waar dit net soos ‘n lood­kop gehen­gel kon word. Dit het die buis-ase ve­ral gewild gemaak on­der klein­bek-baarshen­ge­laars om­rede hi­erdie baarsspe­sies ve­ral in klip­perige ar­eas voorkom. Die ase kan op verskeie maniere gehen­gel word waaron­der die Texas, Carolina, drop-shot en gewigloos, om maar net ‘n paar van die al­gemene maniere te noem om die buis-ase mee te hen­gel. Deur ‘n stukkie poli­s­tireen in die buis-aas in te druk, kan die aas selfs as ‘n dry­wende aas op die op­per­vlak gehen­gel word. Die kreati­witeit van die hen­ge­laar met die spe­si­fieke ase is le­gio en hen­ge­laars hoef net hulle ver­beeld­ing te ge­bruik om die ase suk­sesvol te maak en ver­skil­lende tegnieke te probeer. Ek het selfs al ‘n klein gloeis­tokkie in die buis gedruk en so­doende ‘n hele paar baars in die nag gevang. On­gelukkig was die baars nie van die groot­ste nie, maar dit het vir heel­wat pret gesorg.

Die sleepteg­niek

Die teg­niek is seker die mees al­ge­meen­ste, en is vroeër jare al­ge­meen ge­bruik om buis­plas­tiek-ase mee te hen­gel. Deur die aas op die bo­dem te sleep, het baie vis vir klein­bek-baarshen­ge­laars opgelewer. Om die aas net oor die bo­dem te trek, is eint­lik ‘n baie een­voudige teg­niek, maar tog is dit vir baarshen­ge­laars moei­lik om hul­self te oor­reed om die teg­niek te ge­bruik. Wat ek gewoon­lik sal doen, is om die aas teen die wind te gooi en dan net die aas te laat sink. Son­der om die aas in te ka­trol, sal ek die boot net laat dryf oor die area waar daar poten­siële vis sal wees en die buis­plas­tiek-aas net laat saam­sleep. Om te voorkom dat die aas vashaak, sal ek ‘n koeëlsinker ge­bruik en die hoek se punt lig­gies in die aas terug­steek (skin hook) om so­doende nie vas te haak nie.

Die Texas-strop

Die teg­niek sal ek in swaar dekking en struk­tuur ge­bruik. Die “tube” of buis­plas­tiek-aas val mak­lik deur die digte dekking en is ve­r­ant­wo­orde­lik vir die groot­ste aan­tal van my vis. Die grootte van die aas is ve­ral geskik vir vuiler wa­ter waar die vis se sig drasties in­geperk is. In hi­erdie gevalle sal ek ook groot glas­ra­tels in die buis druk om die vis te help om die aas op te spoor deur mid­del van die klank in die wa­ter. ‘n An­der uitweg is ‘n kraletjie tussen die hoek en die koeëlsinker. Vir hi­erdie metode sal ek ten min­ste 20 pond lyn met ‘n nomer 4/0 hoek ge­bruik.

Ek verkies om ‘n tung­sten sinker vir my Texas-strop te ge­bruik. Die teg­niek werk ve­ral goed as die baars styf teen die struk­tuur lê . So­dra die dekking net te dig is, verkies ek om ‘n rub­ber­stop­per op die lyn voor die koeëlsinker te plaas, so­dat die sinker nie op die lyn kan gly nie. Dit ver­hoed dat die aas vashaak in die digte dekking . Ek kan op die manier die aas on­der­armw­erp en dit laat val in die kle­in­ste denkbare openinge.

Die Mojo-strop

In medium dekking wat nie te dig is nie, verkies ek om die Mojo-strop vir my buis-ase te ge­bruik. Ek verkies om die Mo­josinker om en by ses tot nege duim vanaf die aas op te sit. Deur rub­ber­stop­pers te ge­bruik, kan die af­s­tand van die sinker ver­s­tel word. Ek verkies om in kouer wa­ter die sinker verder weg van die aas te hen­gel. Dit veroor­saak dat die aas stadi­ger deur die wa­ter val en baars, wat stadi­ger is om te byt as gevolg van die kouer wa­ter, oor­reed om die aas te vat. In warmer wa­ter sal ek die spoed van die aas ver­snel deur my sinker nader aan die aas te skuif. Ek het gevind dat ek met die strop net die aas kan laat stil lê. Baars sal die aas soms net soos ‘n lood­kop op­tel en dit sag­gies probeer ver­wyder van die nes. Die hen­ge­laar moet dus ‘n ul­tra sen­si­tiewe stok vir die aan­wend­ing ge­bruik en sy lyn ook fyn dophou. Ek verkies om flouro­car­bon lyn te ge­bruik, om­rede die lyn nie baie rek het nie en ek die lig­ste byt dade­lik kan voel.

Lood­koppe

Die mees al­gemene metode is sek­er­lik om die buis­plas­tiek-aas met ‘n lood­kop te hen­gel. Som­mige lood­koppe is on­twerp om binne in die buis in te druk met die hoek oop. Hi­erdie metode word al­ge­meen in oop ar­eas met min dekking en struk­tuur gehen­gel. Ek ge­niet dit om hi­erdie metode te ge­bruik wan­neer ek sighen­gel en die aas in die baars se nes gooi. Om­rede die hoek oop is, sal ek die aas net verby die nes gooi en dit dan soos ‘n jig hop op die bo­dem tot binne in die nes. Ek sal ook die aas gooi en op ‘n slap lyn laat sak tot binne in die nes. ‘n Buis­plas­tiek-aas val in ‘n sirkel­be­weg­ing tot op die bo­dem. Baars is die val-ak­sie nie gewoond nie en sal gewoon­lik baie ag­gressief reageer.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.