Sê jou sê

SA Jagter Hunter - - NEWS -

E-pos na ma­ri­sa.bee­ton@me­dia24.com

en­ce, and smell the veld a­round me and know that I do not want to hunt to­day, but on­ly to be the­re and ex­pe­rien­ce Mot­her Na­tu­re. The long dus­ty walks, the ti­red bo­dy and feet, the thirst, the ex­ci­te­ment and ap­pre­ci­a­ti­on of na­tu­re’s boun­ty and the pre­lu­de to the e­ve­ning braai.

Her­man, your dis­cus­si­on of an in­ten­se­ly e­mo­ti­o­nal and sen­si­ti­ve to­pic (# A­fri­kaans must fall) was well hand­led and you ma­de your point of view cle­ar­ly wit­hout po­li­ticking or de­fa­ming ot­hers. Well do­ne!

Need I say a­ny­thing a­bout the li­ving ex­pert Ron T­hom­son w­hom so ma­ny of us wis­hed we could join a­round the fi­re and he­ar him re­la­te his li­fe sto­ries? I’ve dri­ven pas­sed his hou­se on the hill and wis­hed I could in­vi­te him to a braai, but re­spected his pri­va­cy.

T­hanks guys for your con­ti­nu­ed con­tri­bu­ti­ons and en­ter­tai­n­ment. Hul­le bied aan dat ek na die be­taal van die de­po­si­to die res oor drie maan­de kan af­be­taal.

Van­dag is ek die trot­se ei­e­naar van ’n Mar­lin .30-06 met ’n Boyds Pep­per-kolf. Ek sal Cen­tu­ri­on Jag Hoe­kie met vry­moe­dig­heid aan­be­veel. My vrou se .243 sal ek de­fi­ni­tief ook by hul­le koop, al be­te­ken dit ek moet ’n paar rand meer be­taal.

BOER MAAK PLAN

Ek wil graag ook my stem laat hoor ten op­sig­te van die nu­we re­ël oor trom­prem­me, na aan­lei­ding van Ko­bus Ma­rais se brief (A­pril-uit­ga­we).

Staan ons nie be­kend as die boer-maak-’n-plan-volk nie, of was dit net op die ou­er gar­de van toe­pas­sing? Ek dink dit is on­no­dig dat ons in ’n ar­gu­ment be­trok­ke moet raak om die si­tu­a­sie op te los. Ek kan tog se­ker­lik ’n skerm tus­sen my en die naas­te skut aan my staan­maak. Hoe­kom som­mer sum­mier ’n re­ël daar­stel wat die ge­bruik van ’n trom­prem ver­ban?

Ver­der wil ek ook ’n pluim­pie gee: Ons SA Jag­ter-tyd­skrif is vir se­ker die bes­te! Om ’n skerm tus­sen jou en die vol­gen­de skut te plaas kan in te­o­rie ’n op­los­sing wees, maar wie gaan die skerms maak en rond­kar­wei van skiet­baan tot skiet­baan? Die klank word ook nie deur so ’n skerm ge­demp nie. Ek het een maal die on­ge­luk­ki­ge voor­reg ge­had om ty­dens ’n skiet­kom­pe­ti­sie langs ’n per­soon te lê wie se ge­weer met ’n blits­bre­ker toe­ge­rus was – ’n ui­ters on­aan­ge­na­me on­der­vin­ding. – Re­dak­teur

MAMBA SE GOEIE DIENS

Ek wil my te­vre­den­heid uit­spreek t.o.v. Cas­sie Nie­na­ber en die diens wat hy le­wer on­der Mamba Re­lo­a­ding Ser­vi­ces soos in die SA JAG­TER/HUNTER ge­ad­ver­teer.

Ek het van sy diens­te ge­bruik ge­maak in Ja­nu­a­rie 2015. Hy moes vir my Sa­va­ge LRP la­ding­ont­wik­ke­ling doen. My in­struk- sie aan oom Cas­sie was een­vou­dig: Die wa­pen moes op 100m drie sko­te skiet wat me­kaar sny.

Van die staan­spoor af het oom Cas­sie die uit­da­ging aan­vaar en al­les in sy ver­moë ge­doen om aan my ver­wag­tin­ge te vol­doen. Dit was ’n ui­ters in­te­res­san­te leer­pro­ses met dui­de­li­ke ont­le­dings en teg­nie­se ver­dui­de­li­kings, as­ook vi­de­o­ma­te­ri­aal van die he­le pro­ses.

Op die ou ein­de het hy ’n la­ding ver­skaf wat nie net op 100m sny nie, maar selfs vyf sko­te bin­ne 0.3MOA op 300m laat groe­peer.

Se­dert­dien het oom Cas­sie vir nog vyf van my wa­pens (as­ook van my vrien­de s’n) ont­wik­ke­ling ge­doen en kan ek Mamba Re­lo­a­ding aan­be­veel aan e­ni­ge per­soon wat nie die tyd of teg­nie­se ken­nis het om self sy wa­pen se op­ti­ma­le po­ten­si­aal te be­nut deur kor­rek­te la­ding­ont­wik­ke­ling nie.

Oom Cas­sie is ’n ui­ters be­kwa­me her­laai­kun­di­ge van wie se diens ek al­tyd weer ge­bruik sal maak.

GEEN VOORRAAD

Ek wil graag by Maart­maand se wen­brief aan­sluit, maar met ’n an­der be­na­de­ring. Ek hou van koop, selfs my vrou dink ek oor­tref my­self par­ty­keer.

Die vin­ni­ge ver­koops­per­soon van gro­ter be­sig­he­de wil wel als aan jou af­smeer (as ek dit so bla­tant kan stel) maar hul­le het ten min­ste voorraad om te ver­koop. Daar is soms win­kels wat se­ke­re goe­de­re ad­ver­teer, maar dan geen voorraad dra nie.

So suk­kel ek om mooi stap­ste­wels in die han­de te kry en sien toe­val­lig ’n ad­ver­ten­sie wat Tar­zan Bun­du com­bat boots ad­ver­teer. Dink jul­le ek kon hier­die skoe­ne in die han­de kry? Nie­mand hou dit aan nie. Dit lyk as­of die klei­ner be­sig­he­de suk­kel om voorraad aan te hou. Om my­self moei­te te spaar on­der­steun ek lie­wer die gro­ter na­me en be­taal maar meer vir be­ken­de be­skik­ba­re pro­duk­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.