Die her­laai van am­mu­ni­sie e DEEL XI Af­slui­ting

SA Jagter Hunter - - INHOUD - Deur CAS­SIE NIE­NA­BER

In Deel X het ons ge­sien dat vier to­taal uit­een­lo­pen­de en on­af­hank­li­ke ver­skaf­fers al­mal by­kans die­self­de mak­si­mum spoed aan­dui en daar­om het ons kon­sen­sus be­reik dat ons as her­laai­ers nooit hier­die waar­des vir die mak­si­mum spoed (lees dit as mak­si­mum druk) moet oor­skry nie.

Ek het daar­teen be­sluit om in hier­die afle­we­ring te ge­sels oor hoe om te maak vir ka­li­bers wat nie in die Som­chem/RDM­hand­lei­ding ver­skyn nie. Die me­to­des wat daar­voor ge­bruik kan word, verg ’n hoë ma­te van kun­dig­heid en kan daar­om by­dra tot on­vei­li­ge her­laai­prak- ty­ke. Sou jy dus só iets wou doen, be­ves­tig eer­stens of die ka­li­ber waar­voor jy da­ta be­no­dig nie reeds op Som­chem se web­blad ( www.som­chem­re­lo­ad.com) ge­pu­bli­seer is nie. In­dien nie, na­der ie­mand met be­we­se kun­dig­heid om jou hier­mee by te staan.

In hier­die laas­te afle­we­ring van die her­laai­reeks gaan ek my be­gin­sels en prak­tyk vir her­laai op­som.

AL­LES WAT EK OOR HER­LAAI VER­KON­DIG RUS OP VYF BE­NE: 1. VEI­LIG­HEID

Daar is ’n ver­band tus­sen koe­ël­spoed en ka­mer­druk. Die aan­ge­dui­de spoed in her­laai­ta­bel­le is die be­pa­len­de fak­tor, nie nood­wen­dig die la­dings nie. Jou wa­pen mag dalk meer of min­der kruit ge­bruik om die­self­de spoed te be­haal. Her­laai­ers moet nooit die waar­des vir die mak­si­mum spoed (lees dit as mak­si­mum druk) in her­laai­ta­bel­le oor­skry nie. Han­teer daar­om jou ge­weer en die her­laai van pa­tro­ne met die no­di­ge re­spek en moet NIE die MAK­SI­MUM snel­heid oor­skry nie. Aan­ge­sien Suid-A­fri­kaan­se her­laai­ers met Som­chem-dryf­mid­dels werk, be­hoort jy hul hand­lei­ding te ge­bruik. In die volks­mond noem ons dit som­mer die Som­chem-boe­kie of RDM-hand­lei­ding. Be­gin al­tyd by die aan­be­vo­le mi­ni­mum be­gin­la­ding en werk in k­lein in­kre­men­te sta­dig en ver­sig­tig op. Dit be­te­ken dat jy NOOIT ie­mand an­ders se la­dings goeds­moeds moet ge­bruik nie. Her­laai­ers MOET hul la­dings oor ’n chro­no­graaf toets om te be­ves­tig dat dit vei­lig is om hul self­ge­laai­de pa­tro­ne in hul wa­pen te skiet. Kies ak­ku­raat­heid bo spoed.

2. UNIFORMITEIT

Vir her­haal­ba­re en ak­ku­ra­te re­sul­ta­te is uniformiteit baie be­lang­rik. Dit be­hels dat al jou pa­tro­ne, een vir een, in al­le op­sig­te, ’n pre­sie­se weer­ga­we of kloon moet wees van sy maats. Die stap­pe van jou her­laai­pro­ses moet daar­om ten vol­le daar­op ge­rig wees om al­les u­ni­form en her­haal­baar te doen. Om jou pa­tro­ne so i­den­ties moont­lik te hê, is baie mak­li­ker as jy met kom­po­nen­te weg­spring wat u­ni­form is. Dit is vol­gens my on­re­a­lis­ties om van kom­po­nen­te wat nie so u­ni­form is nie, u­ni­for­me re­sul­ta­te te ver­wag. Dik­wels is dit veel goed­ko­per, met heel­wat min­der moei­te en boon­op meer ef­fek­tief, om uit die staan­spoor dop­pe te koop wat reeds aan die u­ni­for­mi­teit­ver­eis­tes vol­doen. Sul­ke u­ni­for­me dop­pe verg die mi­ni­mum aan­dag of voor­be­rei­ding en word groot­liks net so,

son­der ’n klomp ek­stra werk daar­aan, ge­bruik om pa­tro­ne te laai. Die­self­de uniformiteit be­gin­sel wat by dop­pe toe­ge­pas moet word, geld ook vir dryf­mid­dels, koe­ëls en slag­dop­pe. In­dien die lot­nom­mer van e­ni­ge kom­po­nent ver­an­der, mag dit ook die ver­rig­ting en ak­ku­raat­heid van jou am­mu­ni­sie be­ïn­vloed. Pro­beer dus so ver moont­lik gro­ter lot­te van kom­po­nen­te aan­koop om hier­die ver­an­der­li­kes uit te ska­kel. Dit is al­tyd voor­de­lig vir am­mu­ni­sie en dryf­mid­del om dit on­der toe­stan­de van be­heers­de tem­pe­ra­tuur en hu­mi­di­teit te laai en te stoor.

3. KONSENTRISITEIT

Konsentrisiteit en haaks­heid van die ak­sie, sluit­nok­ke, boor, kroon en pa­tro­ne is ui­ters be­lang­rik vir ak­ku­raat­heid. Daar­om is die her­laai van reg­uit pa­tro­ne een van die be­lang­rik­ste be­gin­sels vir die maak van ak­ku­ra­te am­mu­ni­sie. ’n S­keef­ge­laai­de koe­ël is on­sta­biel wan­neer dit die dop ver­laat en on­ge­luk­kig word dit nie “reg­uit” of sta­biel ge­maak soos dit deur die loop be­weeg nie. As die koe­ël die loop ver­laat, is dit ge­woon­lik steeds on­sta­biel en daar­om ver­oor­saak dit dat die koe­ël in vlug wag­gel en van rig­ting af­wyk. Die re­sul­taat van ’n ske­we dop­nek is ’n skeef ge­laai­de koe­ël. Dit is mak­lik om met ’n reg­uit dop ’n reg­uit pa­troon te maak. Daar­om moet ons dop­pe her­vorm son­der om die dop­nek­ke te buig.

4. BE­HEER DEUR METING

Wan­neer pas ’n dop styf of los in ’n ge­weer­ka­mer? Elk­een van ons in­ter­pre­teer waar­skyn­lik sul­ke ter­me ver­skil­lend. Vir een per­soon be­te­ken ’n sty­we pas dat hy die slot met een vin­ger kan toe­druk en vir ’n an­der dat die slot toe­ge­for­seer moet word. Die e­nig­ste lo­gie­se ma­nier om te be­paal of ons bin­ne per­ke is, is deur meting. Daar­om neem ons se­ke­re ma­tes van pa­troon­dop­pe, voor en na­dat ons daar­aan ge­werk het. So kan ons die pro­ses be­heer en ver­se­ker dat die pa­tro­ne wat ons laai kor­rek in ons wa­pens pas en reg funk­si­o­neer. Geel­ko­per ver­hard met oor­ma­ti­ge her­vor­ming en dit lei dus tot die ver­kor­te le­wens­duur van dop­pe. Ge­luk­kig kan oor­ma­ti­ge her­vor­ming met be­hulp van meting be­heer word. Hier dink ek al­tyd aan die leu­se: “Om te meet, is om te weet”.

5. REKORDHOUDING

Baie be­lang­rik! Son­der re­kords raak din­ge erg deur­me­kaar. Maak ’n een­vou­di­ge ta­bel waar­in jy die vol­gen­de aan­te­ken: In­lig­ting om­trent die dop (die ver­vaar­di­ger en aan­tal ke­re ge­vuur); koe­ë­l­in­lig­ting (die ver­vaar­di­ger, be­skry­wing, ge­wig); ti­pe kruit en lot­nom­mer; die la­ding (kan ook po­w­der me­a­su­re- ver­stel­ling aan­te­ken); ti­pe slag­dop; al­ge­he­le pa­troon­leng­te en die tromp­snel­heid van die koe­ël. Om fou­te met die hoe­veel­heid kruit en koe­ël­ge­wig uit te ska­kel, weeg ek el­ke ge­laai­de pa­troon op my e­lek­tro­nie­se skaal, en kyk dat daar nie oog­lo­pen­de fou­te of af­wy­kings is nie. Ek be­re­ken ter­self­der­tyd die ge­mid­del­de mas­sa van die wat ek weeg en te­ken dit aan. In­dien ek vol­gen­de keer weer vol­gens hier­die re­sep laai, is dit vin­nig om te be­ves­tig dat die nu­we pa­tro­ne reg ge­laai is. Ek pro­beer dop­pe in groe­pe van sê 50 per hou­er te hou. So be­heer ek mak­lik hoe­veel keer dop­pe ge­vuur is. Ek te­ken ook el­ke keer aan wat­ter pro­ses en stap­pe ek volg vir dop­pe se voor­be­rei­ding.

SKIET VAN GROEPERINGS

As jy skiet, dra die kom­bi­na­sie van wa­pen en am­mu­ni­sie slegs 30% by tot ak­ku­ra­te skoot­pla­sing. Na­tuur­lik kan ons nie son­der goeie toe­rus­ting en pa­tro­ne mooi skiet nie, maar die oor­bly­wen­de 70% be­rus op die kon­sen­tra­sie en uit­voe­ring van die skoot deur die skut. Daar­om is een­vor­mi­ge snel­ler­druk en -be­heer een van die be­lang­rik­ste ak­sies om baas te raak vir ak­ku­ra­te skoot­pla­sing. Die skut moet ook aan­dag skenk aan a­sem­be- heer, na­tuur­li­ke aan­lê­po­si­sie (moet nie die ge­weer met jou lig­gaam in ’n rig­ting dwing/for­seer nie) en vol­le on­der­steu­ning van die wa­pen deur sag­ter on­der­steu­nings waar­op/waar­teen die ge­weer nie sal wip/ boun­ce nie. Die lê­hou­ding le­wer ge­woon­lik die mees sta­bie­le skiet­po­si­sie. Moe­nie te lank neem om die skoot ge­skiet te kry nie – as jy be­gin aan­lê moet die skoot bin­ne ses se­kon­des loop an­ders raak jy moeg en/of ver­loor jy kon­sen­tra­sie. Skuif dus rond en kry jou aan­lê ge­reed voor jy ’n pa­troon ka­mer, ook om­dat ’n pa­troon wat in ’n warm ka­mer lê en bak, heel an­ders gaan skiet. Som­mi­ge van ons skiet be­ter met ’n X-bag as voor­ste rus en ver­kies dit bo ’n twee­poot, maar vind dit is ’n voort­du­ren­de stryd om die sak op die reg­te hoog­te te kry en te hou. Daar­om het ek ’n plat­form »

» ge­bou met stel­skroe­we op die vier hoe­ke (sien fo­to bl. 44).

In­dien jy ver­skil­len­de groe­pies pa­tro­ne skiet, en al die pa­tro­ne van Groep A skiet, daar­na Groep B, en­so­voorts, kan die toe­stan­de ty­dens die skiet van die on­der­skeie groe­pe- rings ver­an­der en die ak­ku­raat­heids­po­ten­si­aal be­ïn­vloed. Teen die tyd dat jy die laas­te groep skiet, is die loop baie vui­ler, jou skou­er seer of het die wind dalk op­ge­steek. Jy kan dus weens ek­ster­ne fak­to­re moont­lik die ver­keer­de af­lei­dings maak. Daar­om ge­bruik ek die Round Ro­bin- me­to­de. Dit werk so: Jy skiet Pa­troon 1 van el­ke groep ge­laai­de pa­tro­ne op hul on­der­skeie mik­pun­te, dan skiet jy Pa­troon 2 van elk op hul­le mik­pun­te en so hou jy aan tot al die pa­tro­ne van el­ke ge­laai­de groep op hul eie mik­pun­te ge­skiet is. Om te ver­hoed dat die loop te warm word, wag ek min­stens twee mi­nu­te tus­sen el­ke skoot. Hier­die me­to­de le­wer nie nood­wen­dig die klein­ste groeperings nie, maar so ver­sprei jy al­le ek­ster­ne fak­to­re e­we­re­dig oor al die groeperings. Ek skiet meest­al vyf­skoot-groeperings om­dat die ak­ku­raat­heids­po­ten­si­aal daar­mee gro­ter is as met drie­skoot-groeperings. So­ge­naam­de fly­ers wys dui­de­lik met vyf­skoot­groe­pe­rings en kan dus ge­ïg­no­reer word (sien fo­to links).

Wat is ’n aan­vaar­ba­re groe­pe­ring­groot­te in MOA ( Mi­nu­te of Angle) vir ’n van-die-rak-af­jag­ge­weer? 1MOA is naas­ten­by 29mm op 100m; 58mm (29x2) op 200m; 87mm (3x29) op 300m; ens. In­dien ’n ge­weer vol­hou­dend drie sko­te in 1MOA skiet is dit ’n ak­ku­ra­te jag­ge­weer. Met vol­hou­dend vyf sko­te in 1MOA is dit ’n baie ak­ku­ra­te jag­ge­weer. Met hier­die ti­pe groeperings kan ’n bok po­ten­si­eel op 200m in sy brein ge­skiet word, moont­lik selfs op 300m. Dit is se­ker­lik vir die mees­te van ons ak­ku­raat ge­noeg vir jag? Die won­der­li­ke al­les-in-een-gat-groeperings wat ons so lief is om te ver­toon, is waar­skyn­lik maar soos ’n ho­le-in-one in gholf, dit tref jou net per ge­luk. Me­ni­ge loop en baie geld is reeds weg­ge­skiet op soek na daar­die e­wig ont­wy­ken­de su­per­klein groeperings. Om ge­reeld met jag­stok­ke uit veld­po­si­sies te skiet en jou ge­weer deeg­lik te leer ken en ge­reeld te skiet, gaan ’n baie be­ter op­brengs le­wer as su­per­klein groeperings.

Elk­een van ons en ons vroue soen mos maar soos dit ons pas. Jy, en nie jou maats of toe­skou­ers nie, moet self te­vre­de wees met die ver­rig­ting van jou ge­weer en pa­tro­ne.

El­ke ge­weer het sy eie re­sep wat ge­vind moet word, daar­om her­laai ons!

In die vol­gen­de reeks gaan ons ge­sels oor hoe om QuickLOAD vir la­ding­ont­wik­ke­ling te ge­bruik. Lek­ker skiet! * Kon­tak Cas­sie via sy web­blad: www.mam­ba-re­lo­a­ding.co.za

BO: Om te meet is om te weet. Hou vol­le­dig re­kord van dit wat jy doen en vol­gens wat­ter spe­si­fi­ka­sies jy jou pa­tro­ne laai. REGS: Ge­bruik or­dent­li­ke toe­rus­ting wat sal ver­se­ker dat jou ge­laai­de pa­tro­ne so kon­sen­tries as moont­lik is.

In­dien jy or­dent­lik wil toets hoe ak­ku­raat jou ge­weer/pa­troon­kom­bi­na­sie skiet, sorg dat jy van­af ‘n be­hoor­li­ke rus skiet. Ek het hier­die plat­vorm ge­bou en ge­bruik sand­sak­ke daar­mee saam om die ge­we­re wat ek toets be­hoor­lik te sta­bi­li­seer.

Skiet vyf­skoot­groe­pe­rings as jy vir ak­ku­raat­heid toets. Fly­ers kan soms ge­ïg­no­reer word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.