LYNX/SAJWV P­RE­SI­DENT­SKIET­KOM­PE­TI­SIE 2018

SA Jagter Hunter - - VOORBLAD -

AN­DRÉ VAN DER MER­WE

Die Lynx Op­ti­cs/SAJWV Pre­si­dent skiet kom­pe­ti­sie is op 15 Sep­tem­ber 2018 baie suk­ses­vol aan­ge­bied deur die Val­sch­ri­vier­tak op die E­lands­rand-skiet­baan on­ge­veer 12km suid­wes van Kroon­stad op die pad na Hen­ne­man.

Op Vry­dag was daar ge­leent­heid vir skuts om op dié skiet­baan in te skiet op 100- tot 300m-af­stan­de in goed ge­or­ga­ni­seer­de af­los­sings on­der toe­sig van baan­of­fi­sie­re. Die wind het ge­du­ren­de die dag toe­ne­mend ster­ker be­gin waai en teen drie-uur het dit by tye tot 30km/h be­reik en niks goeds voor­spel vir die vol­gen­de dag se kom­pe­ti­sie nie. Sa­ter­dag was daar aan­vank­lik baie min wind, maar dit het toe­ne­mend be­gin ster­ker raak soos die dag ge­vor­der het. Dit was ’n warm dag en vroeg­og­gend het die lug­spie­ë­ling ( mira­ge) al ’n rol be­gin speel.

Baie ge­luk en baie dan­kie aan Jaap Eras­mus (voor­sit­ter) en die span van die Val­sch­ri­vier­tak wat hom by­ge­staan het, vir hul­le be­son­der­se gas­vry­heid, aan­dag aan de­tail, vrien­de­li­ke ad­mi­nis­tra­tie­we per­so­neel en die af­slui­ting met ’n heer­li­ke ete en prys­uit­de­ling – dit was werk­lik spe­si­aal!

Die baan­of­fi­sie­re on­der lei­ding van hoof­baan­of­fi­sier, Ba­sie Berg (Vi­se-Pre­si­dent: Jag­sa­ke) het op sy (teen nou) be-

ken­de, ge­mak­li­ke ma­nier ver­se­ker dat al­les glad ver­loop op die skiet­baan in ter­me van dis­si­pli­ne en vei­lig­heid.

Die Pre­si­dent skiet kom­pe­ti­sie op streek- en na­si­o­na­le vlak is van­jaar vir die vier­de keer ge­skiet met drie ek­stra sko­te uit die vry­hand sit po­si­sie op 100 m vir die Vlak­te skiet­oe­fe­nin­ge n drie ek­stra snap­sko­te op 50m vir die Bos­veld skiet­oe­fe­ning( vir’ n to­taal van 24 sko­te vir die kom­pe­ti­sie).

Hier­die vry­hand­sko­te is dui­de­lik nie meer so ’n groot fak­tor soos in die ver­le­de nie, aan­ge­sien 63 skuts vir die na­si­o­na­le Pla­ti­num toe­ken­ning ge­kwa­li­fi­seer het. Baie ge­luk aan die wen­ners van die ver­skil­len­de klas­se: O­pe­klas en kam­pi­oen­skut: Gi­de­on S­chee­pers – Bloem­fon­tein­tak Da­mes­klas: Y­vet­te Ag­gen­bach – Sui­ker­bos­rand­tak Se­ni­or­klas: Hen­nie de Beer – Dui­ker­tak Ju­ni­or­klas: Her­man Nieu­woudt – Bloem­fon­tein­tak

O­pe­klas: VLNR: VP: S­kiet­sa­ke: An­dré van Heer­den doen die oor­han­di­ging, NJ Lot­ter (3de), G S­chee­pers (1ste) en WF van der Ryst (2de).

Se­ni­ors: VLNR: VP: S­kiet­sa­ke: An­dré van Heer­den doen die oor­han­di­ging, EJD Ge­nis (3de), HS de Beer (1ste) en RC du P­reez (2de).

Ju­ni­ors: VP: S­kiet­sa­ke: An­dré van Heer­den doen die oor­han­di­ging, M van der Mer­we (2de) en X Bai­ley (3de), Her­man Nieu­woudt (1ste), af­we­sig ty­dens die neem van die fo­to.

Da­mes: VLNR: VP: S­kiet­sa­ke: An­dré van Heer­den doen die oor­han­di­ging, Y Ag­gen­bach (1ste) en M Laing (2de), TM Bos­hoff (3de), af­we­sig ty­dens die neem van die fo­to.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.