Drank­ver­ko­pe by sko­le lig wenk­broue

Suid-Kaap FORUM - - News -

WES-KAAP Die goed­keu­ring van die pro­vin­si­a­le Wy­si­gings­ont­werp op skool­on­der­wys met in­slui­ting van drank­ver­ko­pe by sko­le het wenk­broue laat lig.

Die Wes-Kaap­se mi­nis­ter van On­der­wys, Deb­bie S­chä­fer het op 4 Ju­lie aan­ge­kon­dig dat die wets­ont­werp goed­ge­keur is. Dié wet­ge­wing ra­ken­de drank­ver­ko­pe by sko­le is na aan­lei­ding van o­pen­ba­re kom­men­taar en voor­stel­le ge­wy­sig. Sko­le sal voort­aan skrif­te­lik kan aan­soek doen om drank ty­dens skool­funk­sies te mag ver­koop. Die toe­stem­ming is aan voor­waar­des on­der­wor­pe en kan, in­dien nie na­ge­kom nie, te­rug­ge­trek word. Wy­si­gings­wets­ont­werp op

skool­on­der­wys

• Die daar­stel­ling van ‘n e­va­lu­e­rings o­wer­heid wat be­kend sal staan as die Wes-Kaap­se Sko­le-e­va­lu­e­rings o­wer­heid.

• Die spe­si­fie­ke voor­sie­ning vir sa­me­wer­king­sko­le en sken­ker be­fond­se sko­le.

• Die ves­ti­ging van in­ter­ven­sie fa­si­li­tei­te vir leer­ders wat weens erns­ti­ge wan­ge­drag skul­dig be­vind is as al­ter­na­tief vir uit­set­ting.

• Voor­sie­ning vir die aan­spreek van be­per­ken­de wet­ge­wing ra­ken­de die ver­koop en die ver­bruik van al­ko­hol op skool­per­se­le.

•Dié sko­le-e­va­lu­e­rings o­wer­heid sal sko­le on­af­hank­lik e­va­lu­eer en skool e­va­lu­e­rings ver­slae ont­wik­kel. Die in­lig­ting sal vir ou­ers en ge­meen­skap­pe be­skik­baar wees.

Vol­gens S­chä­fer het dié pro­jek die de­par­te­ment nie geld ge­kos nie. “Ons het pri­vaat be­fond­sing hier­voor be­kom. Hier­voor is ek baie dank­baar, ver­al in die hui­di­ge fi­nan­si­ë­le kli­maat.

“Ek is vol ver­troue dat dit ‘n be­dui­den­de ver­skil in die ver­be­te­ring van on­der­wys in die Wes-Kaap sal maak. Ons het die mo­del in 42 sko­le in die pro­vin­sie uit­ge­rol en baie po­si­tie­we te­rug­voe­ring ont­vang. As pro­vin­si­a­le re­ge­ring het ons aan­spreek­lik­heid, deur­sig­tig­heid en in­no­va­sie as be­lang­ri­ke ei­en­skap­pe ge­ï­den­ti­fi­seer en ons wet­ge­wing moet dit ook weer­spie­ël.”

Deb­bie S­chä­fer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.