Al­ber­ti­nia-hoof be­dank on­ver­wags

Suid-Kaap FORUM - - Nuus - Wil­ma A­damson

AL­BER­TI­NIA Die hoof van Ho­ër­skool Al­ber­ti­nia, Her­man Maar­tens, het on­ver­wags be­dank.

In ‘n te­le­fo­nie­se on­der­houd met Suid-Kaap

Fo­rum het Maar­tens ge­sê dat hy be­sluit het om in hier­die sta­di­um die tuig neer te lê. “Ek is 60 en het be­sluit ge­noeg is ge­noeg.”

Die af­ge­lo­pe tyd was daar re­de­lik rim­pe­ling na­dat ‘n ou­er ‘n brief aan die koe­rant ge­stuur het oor se­ke­re vak­ke - wis­kun­de, fi­sie­se we­ten­skap­pe, re­ke­ning­kun­de en le­wens we­ten­skap­pe-wat blyk­baar nie meer by die skool aan­ge­bied gaan word nie. Dié brief het in die uit­ga­we van 21 Sep­tem­ber ver­skyn.

Vol­gens Maar­tens het hy wel ‘n skry­we aan die ou­ers ge­stuur om hul ge­voel daar­oor te kry - en wat nie goed ont­vang is nie. “Die Wes-Kaap­se on­der­wys­de­par­te­ment sê net daar is so­veel pos­te - en ons moet bly af­skaal.”

Kom­men­taar op die brief deur die WKOD se me­dia woord­voer­der, Pad dy At­well, wat be­ves­tig het dat die skool tans 13 vak­ke vir ho­ër­skool leer­ders aan­bied, maar nie ge­noeg pos­te het om al die vak­ke aan te bied nie, het ook groot on­ge­luk­kig­heid ver­oor­saak. Vol­gens At­well het die leer­der­ge­tal in se­ke­re vak­ke oor die af­ge­lo­pe ja­re ge­daal, ter­wyl daar ‘n toe­na­me in an­der was. “The school go­ver­ning bo­dy has the­re­fo­re de­ci­ded to ra­ti­o­na­li­se sub­jects to ma­tch its s­taff es­ta­blishment. T­his was a de­ci­si­on of the SGB and not the WCED,” het hy ge­sê.

An­sie B­reyl, voor­sit­ter van die SBL het ‘n e-pos aan die koe­rant ge­stuur waar­in sy sê dat geen be­sluit deur die SBL van die skool ge­neem is om die vak­ke vir 2018 uit te fa­seer nie. Die skool en ou­ers het wel op 14 Sep­tem­ber ver­ga­der om ‘n be­sluit hier­oor te neem.

In ‘n skry­we aan die koe­rant het die ANC LLP van Hes­se­qua, Ca­me­ron Dug­mo­re, ge­noem dat hy die ou­ers, be­heer­lig­gaam­le­de en rdl. I­van Man­ga­li­so sa­lu­eer om­dat hul­le by hul stand­punt hou oor dié saak.

“It’s a­bout the fu­tu­re of our child­ren, no­thing el­se. I de­mand that the WCED ap­point an in­de­pen­dent in­ves­ti­ga­ti­on in­to t­his mat­ter. Tho­se re­spon­si­ble from the de­part­ment must fa­ce the con­se­quen­ces. We ha­ve been pus­hing for the last two y­e­ars that Al­ber­ti­nia High be­co­mes a no-fee school. T­his has fal­len on de­af e­ars. T­his is part of the pro­blem. I ha­ve sug­ge­sted to the cri­sis com­mit­tee that we con­ve­ne an ur­gent e­du­ca­ti­on sum­mit in Al­ber­ti­nia to ad­dress the skills and e­du­ca­ti­on cri­sis we fa­ce.”

• Com­ments by the We­stern Ca­pe E­du­ca­ti­on Mi­ni­stry

As the for­mer MEC for E­du­ca­ti­on, Mr Dug­mo­re s­hould be well a­wa­re that in South A­fri­ca, the Na­ti­o­nal De­part­ment of E­du­ca­ti­on de­ter­mi­nes the per­cen­ta­ge of schools in e­ach pro­vin­ce that must be­long to e­ach quin­ti­le. On t­his ba­sis, we ha­ve to de­ter­mi­ne which schools fall in­to which quin­ti­le. T­his sy­stem sup­po­sed­ly re­flects the po­ver­ty of the com­mu­ni­ty a­round the school, and al­so ta­kes in­to ac­count cer­tain in­fra­struc­tu­ral fac­tors. A school’s quin­ti­le ran­king is im­por­tant as it de­ter­mi­nes the a­mount of fun­ding that it re­cei­ves e­ach y­e­ar and w­het­her or not the school can char­ge fees.

Ho­we­ver, the quin­ti­le sy­stem is an un­re­a­lis­tic as­ses­sment of po­ver­ty. Al­ber­ti­nia High School is a ca­se in point. It is a quin­ti­le 4 school that ser­ves poor­er and lo­wer in­co­me hou­se­holds. I ha­ve in­for­med Mr Dug­mo­re on se­ver­al oc­ca­si­ons, she has sin­ce 2014 been cal­ling on the Na­ti­o­nal Mi­nis­ter of E­du­ca­ti­on, Mi­nis­ter An­gie Mots­hek­ga to a­mend the Quin­ti­le Sy­stem and that until such ti­me as the mi­nis­ter does t­his; I am not a­ble to a­mend the quin­ti­le sta­tus of Al­ber­ti­nia nor any ot­her school. In or­der to com­ply with the na­ti­o­nal po­li­cy, we would ha­ve to swap it with a­not­her school in quin­ti­le 1-3. The­re are no schools that we could do t­his with, as they are all e­qual­ly poor or e­ven mo­re so.

I would lo­ve to be a­ble to re-clas­si­fy a num­ber of schools’ quin­ti­le sta­tus. Mr Dug­mo­re must ta­ke his de­mands w­he­re they be­long - to the Na­ti­o­nal Mi­nis­ter and the Na­ti­o­nal T­re­a­su­ry. Be­cau­se on­ly if we get mo­re fun­ding and the po­li­cy is chan­ged, will we be a­ble to do so.

Pa­rents who are not a­ble to af­ford schools may ap­ply for an ex­emp­ti­on. Last y­e­ar my de­part­ment paid out 100% of the claims.

• Com­ments by the WCED

We ha­ve al­so es­ta­blis­hed that the SGB did not de­ci­de to ra­ti­o­na­li­se the num­ber of sub­jects taug­ht at the school. The SGB told our ci­r­cuit ma­na­ger du­ring a meet­ing on Wed­nes­day last week that they are op­po­sed to ra­ti­o­na­li­sa­ti­on, and they ha­ve in­for­med the pa­rent bo­dy that ra­ti­o­na­li­sa­ti­on will not ta­ke pla­ce.

The WCED’s next va­can­cy list will ad­ver­ti­se the post of prin­ci­pal. The de­pu­ty prin­ci­pal will act as prin­ci­pal in the me­an­ti­me. The school’s post al­lo­ca­ti­on of 14 pos­ts for 2018 will re­main the sa­me as that for 2017.

Die af­ge­lo­pe tyd was daar re­de­lik rim­pe­ling na­dat ‘n ou­er ‘n brief aan die koe­rant ge­stuur het oor se­ke­re vak­ke wat blyk­baar nie meer by die skool aan­ge­bied gaan word nie.

Her­man Maar­tens

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.