R305 amp­te­lik ge­o­pen

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - El­za T­hi­art-Bo­tes kor­re­spon­dent

S­TIL­BAAI Die R305 tus­sen die N2 en S­til­baai, wat tus­sen 1960 en 1965 ge­bou is, en wat die af­ge­lo­pe twee jaar ge­re­ha­bi­li­teer is en ook ge­o­me­trie­se ver­be­te­rings ont­vang het, is Maan­dag 11 Ju­nie amp­te­lik deur die Wes-Kaap­se mi­nis­ter van ver­voer en o­pen­ba­re wer­ke, Do­nald Grant en die uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter van Hes­se­qua, Grant Ridd­les ge­o­pen. Die lint­knip-se­re­mo­nie het on­ge­veer 8 km bui­te S­til­baai plaas­ge­vind, waar­na gas­te na die plaas­li­ke gholf­klub ver­trek het waar die res van die funk­sie plaas­ge­vind het. Grant het ge­noem dat dit vir hom ’n eer was om dié pad, wat ’n R192 mil­joen-pro­jek was wat 26 maan­de ge­duur het, amp­te­lik te o­pen. “Die pad van 26 ki­lo­me­ter is nou ’n hoë kwa­li­teit en vei­li­ger pad,” het hy ge­sê. Die werk het in Ja­nu­a­rie 2016 ’n aan­vang ge­neem en is op 12 Maart 2018 amp­te­lik vol­tooi. Die pro­jek het ook in­ge­sluit 1,5 m breë skou­ers met ’n op­per­vlak­te aan weers­kan­te van die pad; ver­by­gaan­ba­ne op drie plek­ke vir vin­ni­ger ver­keer; die her­be­ly­ning van 1,6 km by S­kerp­kop­pies ver­ti­kaal, so­wel as ho­ri­son­taal om vei­lig­heid te ver­be­ter; ’n sy­paad­jie van­af die brug by S­til­baai tot by Melk­hout­fon­tein; ’n mi­ni-ver­keer­sir­kel by die brug om ver­keers­vloei te ver­be­ter, vei­lig­heids­re­lings, twee deur­gan­ge on­der­deur die pad vir vee (catt­le creeps), as­ook vyf groot duik­brûe on­der­deur die pad ter­wyl die uit­set­tingslas­te van die brug ook her­stel is. Werk­skep­ping was aan 260 men­se ge­du­ren­de die 26 maan­de ver­skaf, ter­wyl R11 mil­joen aan plaas­li­ke ar­beid be­stee is. Grant het ge­noem dat die waar­de wat ’n pad­re­ha­bi­li­ta­sie­pro­jek soos dié vir die mu­ni­si­pa­li­teit be­te­ken, nie on­der­skat kan word nie en dat dit die e­ko­no­mie van die streek sal kom­pli­men­teer. In sy toe­spraak het Ridd­les al die be­trok­ke par­tye, die in­ge­ni­eurs (Ha­tch), kon­trak­teurs (Mar­tin & East) en die pro­vin­si­a­le de­par­te­men­te vir hul pro­fes­si­o­na­li­teit be­dank. Hy het ge­noem dat meer as 2 000 werk­ne­mers van bui­te S­til­baai daag­liks van die pad ge­bruik maak en dat dit nou ook vir hul­le vei­li­ger is om te ge­bruik.

Mi­nis­ter Do­nald Grant spreek die gas­te by die S­til­baai­gholf­klub toe.

Mi­nis­ter Do­nald Grant knip die lint saam met bur­ge­mees­ter Grant Ridd­les. Fo­to’s ver­skaf

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.