VEI­LIGHEID EN SEKURITEITUITDAGINS

The Poultry Bulletin - - FRONT PAGE -

ED­co­nomic and phys­i­cal safety are un­der the spot­light

Vei­ligheid- en seku­riteit­suit­dag­ings in boerderyge­meen­skappe

ie mees on­aan­vaar­bare el­e­ment van die geweld­skul­tuur in boerderyge­biede is die onn­odige lewensver­lies wat die land­bouge­meen­skap in die on­langse verlede moes ver­duur. Dit is on­aan­vaar­baar dat voor­valle van geweld en bru­tal­iteit in boerderyge­meen­skappe steeds voort­duur. Agri SA is ern­stig bekom­merd oor die

ly­d­ing wat hierdie mis­dade tot gevolg het vir diegene wat afhank­lik is van die land­bou. Dit is teen hierdie agter­grond dat die Menseregtekom­missie sy ver­slag oor vei­lighei­den seku­riteit­suit­dag­ings in land­bouge­biede vryges­tel het.

Die Kom­missie het bevind dat mis­daad en krim­i­naliteit die hoof oor­saak van geweld teen boerderyge­meen­skappe en ve­ral plaa­seien­aars is. In sy ver­slag gee die Kom­missie erken­ning aan Agri SA se voor­leg­ging, naam­lik: Die in­ligt­ing wat voor­sien was aan die pa­neel was uiters be­lan­grik in die for­mu­ler­ing van sy aan­bevel­ings, ve­ral ten op­sigte van hoe die ge­brek aan vei­ligheid en seku­riteit in boerderyge­biede an­der as­pekte met be­trekking tot menseregte beïn­vloed.

Agri SA ver­welkom hierdie aan­bevel­ings, ve­ral die aan­bevel­ing dat ‘n spe­siale sub­komi­tee deur die Ge­sa­ment­like Mis­daad­voorkomin­gen Seku­riteit­sklus­ter­pri­or­iteit­skomi­tee aanges­tel word om ‘n ak­sieplan te on­twikkel ten einde die as­pekte wat in die ver­slag ge­noem word aan te spreek en om met die gemeen­skap te skakel. Die or­gan­isasie ver­welkom ook die Kom­missie se erken­ning dat die SAPD ‘n tekort aan hulp­bronne in boerderyge­biede het en dat die Lan­de­like Beveilig­ingstrate­gie inklusief en sen­si­tief is vir die be­hoeftes van lan­de­like gemeen­skappe. Agri SA is steeds van mening dat die SAPD se ka­p­a­siteit op stasievlak uit­ge­brei moet word om te kan reageer op in­si­d­ente in lan­de­like gemeen­skappe

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.