HEERSENDE DROOGTETOESTANDE

The Poultry Bulletin - - FRONT PAGE -

Die laat somer­reëns en hoë dagtem­per­a­ture na ‘n droë vooraf­gaande seisoen, is ‘n kom­mer­wekkende situ­asie vir beide bo­ere en an­der rol­spel­ers in die voed­sel­waardeket­ting wat van land­bou se aankoop- en ver­skaffin­gsver­moë afhank­lik is. Dis reeds duide­lik dat die land­bou voor beson­dere uitdag­ings te staan gekom het wat nie son­der on­der­s­te­un­ing suk­sesvol hanteer sal kan word nie. Deur­drin­gende reëns sal nodig wees om die risiko van ve­ral saai­boere te ver­min­der. Die vo­er­be­hoeftes vir vee neem ook vin­nig toe.

Agri SA wil die gerusstelling gee dat alle rol­spel­ers in die open­bare en pri­vaat­sek­tor wat ‘n be­lang by die droogte se im­pak het, by die eval­uer­ing daar­van be­trek word asook met die be­sprek­ing van moont­like on­der­s­te­un­ing waardeur die nadelige gevolge daar­van ver­sag en on­twrigt­ing voorkom kan word. Agri SA sal gereeld hi­eroor toeligt­ing gee.¡

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.