KERSFEESBOODSKAPPE

Here’s our wish to you and yours this fes­tive sea­son Hier is ons wense aan julle en jul naastes in die feesgety

The Poultry Bulletin - - FRONT PAGE -

Die Sapv-raad

2015 het die in­werk­stelling van die SAPV se nuwe samestelling gesien. Dit on­der­s­teun beter vol­hard­ing en ver­hoog ons toepaslikheid in land­bou en die samelew­ing. Spe­siale aandag sal aan die be­lange van die eier-lede en aan trans­for­masie gegee word.

Die regering moet steeds ‘n baie beter op­bouende omgew­ing in ons bedryf skep so­dat al die spel­ers, groot en klein, kan flo­reer. In­dien ons sake nie geï­soleerd aan­pak nie, maar dit op na­sion­ale en provin­siale vlak op een lyn bring, sal daar ge­noeg vleis op die spreek­wo­orde­like been wees. Daar is ge­noeg wel­wil­lend­heid en goeie ver­houd­ings, en goeie be­doel­ings is volop.

Ons bedryf, in samew­erk­ing met die volle on­der­s­te­un­ing van die regering, het die ver­moë om ‘n skit­terende lig in ‘n bedrukte ekonomie te wees. Dit is in staat om werks­geleen­thede te ver­skaf, te help met trans­for­masie, die ekonomie te help groei, voed­selseku­riteit te ver­skaf, die han­del­stekort te ver­min­der, en mielie­ver­bruik en die soja-strate­gie aan te help. Ons bied ons ver­bruik­ers en kliënte die mees bekostig­bare, mees veel­sy­dige en gesond­ste

Marthi­nus Stander, Chair­man.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.