Agrisa en radikale trans­for­masie

The Poultry Bulletin - - CONTENTS -

Agri SA pres­i­dent, Jo­hannes Möller het voor die staat­srede gevra vir staats­man­skap om die vele ekonomiese en maatskap­like prob­leme in die land aan te spreek en dat die or­gan­isasie sy voor­be­houde uit­ge­spreek het oor die beoogde in­houd van “radikale trans­for­masie”.

“Pres­i­dent Zuma het wel op ‘n vi­sioenêre wyse gepraat oor ‘n aan­tal ver­wante aan­geleen­thede. Die be­gin­sels met be­trekking tot trans­for­masie wat hy uit­gestip het kan, na my mening, in die prak­tyk toegepas word, ve­ral op ‘n samew­erk­ings­grond­slag tussen die regering en die pri­vaat­sek­tor,” sê Möller. “Pres­i­dent Zuma het meld­ing gemaak van pry­senswaardige grond­her­vorm­ing in­isi­atiewe wat deur bo­ere, in samew­erk­ing met plaaswerk­ers, aangepak is. Hy het klem gelê op die be­lan­grikheid van die Na­sion­ale On­twikke­l­ings­plan en die Grondwet, wat ook die raamw­erke is wat Agri SA ge­bruik het om werk­bare grond­her­vorm­ing voorstelle aan die regering voor te lê. Kom­mer­wekkend is egter die on­sek­er­hede ten op­sigte van die On­teien­ingswet wat terugver­wys is na die par­lement; die voorgestelde wysig­ings aan die Mededing­ingswet om voor­sien­ing te maak vir kon­sen­trasie van eien­aarskap en selfs die beoogde Wet­son­twerp op Eien­dom­sprak­tisyns.”¡

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.