A Page IN TIME

Au­gus­tus 1954

The Poultry Bulletin - - PDMA UPDATE - Deur Da­jak

Te goed om waar te wees

In ‘n oors­ese pluimvee­blad het ons kort gelede ‘n berig gelees dat die Amerikaanse on­der­soek­ers, Ol­son en Jen­nings, daarin ges­laag het om deur mid­del van in­spuit­ings on­der die vel, B.W.D. te be­stry. Vol­gens die Bedryf­pluimvee­houder, waaraan ons hi­erdie berig ontleen, sou ‘n nuwe an­tibi­otikum, nl.

Syn­nema­tine, ‘n beson­der goeie in­spuit­ingsmid­del, teen B.W.D. wees en sou alle salmonella pul­lo­rum basille na on­der­huidse in­jek­sies heel­temal verni­etig word. Geen verdere beson­der­hede oor hi­erdie toetse en oor die onkoste hi­er­aan ver­bonde het ons tot dusver on­der die oë nie, maar sulke berigte gee ‘n mens moed dat ons een­maal nog op ‘n an­der manier die gevreesde B.W.D. sal kan be­stry as net deur mid­del van bloed­toetse en af­s­lagt­ing. Hoewel ons nie die in­druk kry dat stefte on­der kuikens as gevolg van B.W.D. nog steed toe­neem nie, bly dit tog maar een van die gevaar­lik­ste siek­tes waarmee ons te kampe het. En met be­lang­stelling sien ons uit na verdere berigte oor hi­erdie proefne­m­ings.

Ver­sigtigheid met an­tibi­otika

Sins die ge­bruik van an­tibi­otika in ons kuiken­mengsels toege­laat word, het reeds heel­wat boere proewe hi­er­mee ge­neem en dit sou no­gal in­ter­es­sant wees om rap­porte hi­eroor te kan lees. Per­soon­lik het ons proefne­m­ings gemaak en dit lyk asof sterfte on­der kuikens stel­lig iet­sie min­der is, hoewel ‘n mens met proewe op gewone plase al­tyd ver­sigtig moet wees, om­dat die geleen­theid vir die nodige teen­toetse nie al­tyd aan­we­sig is nie en dinge soms toegeskryf word aan ‘n bepaalde metode of vo­er­sis­teem, wat eint­lik maar net die gevolg van an­der om­standighede kan wees. Va­nuit die Kaap het ons verneem van proewe wat duide­lik beves­tig dat die kuikens baie vin­niger groei as die A.B. kuiken­meel ge­bruik word. Die ge­bruik van A.B. kuiken­meel vir kuikens wat vir slag­doelein­des groot­ge­maak word kan gelukkig nie veel kwaad doen nie maar of dit wens­lik is om alle kuikens, ook by tel­ers bv. op hi­erdie meel te voer be­twyfel ons tog. In som­mige lande is nog strenge beperk­ings op die ge­bruik van an­tibi­otika in kuiken­mengsels geplaas. Die groot vraag is wat­ter uitwerk­ing die ge­bruik van an­tibi­otika op die hoen­der­stapel van die toekoms gaan hê. Op die oog af lyk dit baie mooi om kuikens in hul groe­ityd teen die nadelige in­werk­ing van aller­lei siek­tekieme te beskerm, maar die toekoms mag miskien vir ons leer dat hi­erdie kun­smatige beskerming die natu­ur­like weer­standsver­moë van die hoen­ders ver­swak het. Bowen­dien mag moont­lik met die an­tibi­otika die­selfde gebeur as wat met D.D.T. gebeur het, wat blyk­baar op die oomb­lik nie meer die­selfde do­de­like uitwerk­ing op vlieë het as wat in die be­gin die geval was nie. In so ‘n geval mag hoen­ders met ‘n ver­swakte natu­ur­like weer­standsver­moëbaie mak­liker die prooi van aller­lei siek­tes word as in die tyd toe die ge­bruik van an­tibi­otika nog on­bek­end was. Daarom lyk dit vir ons toe asof, ve­ral tel­ers, ver­sigtig moet wees met die ge­bruik van an­tibi­otika in hul kuiken­mengsels.

Reko­rds van broeis henne

Hoewel broeisheid maar baie min meer on­der die Wit Leghorns aange­tref word, bly, ve­ral on­der die Aus­tralorp henne, die neig­ing om broeis te word nog taam­lik sterk en, hoewel miskein in min­dere mate, tog ook nog on­der die R.I.R. henne maar dit mag as bek­end veron­der­s­tel word dat die neig­ing tot broeisheid glad nie beteken dat sulke henne geen goeie pro­duseerders sou wees nie. Ons het by ‘n vorige geleen­theid al ver­wys na die lê­bat­terye wat mnr. Win­ter van Kroon­stad op sy boerdery het.

Be­gin van die jaar het hy heel­temal willekeurig 13 R.I.R henne wat broeis was in sy lê­bat­terye geplaas en die gemid­delde pro­duk­sie oor die 1ste helfte van 1954 dus oor die maande Jan­uarie tot en met Ju­nie 117 eiers. Die pro­duk­sie van die 5 hoog­ste pro­duseerders was 148-147138-136 en 132 eiers. 4 Henne het on­der die 100 eiers gelê. Hi­erdie syfers be­wys duide­lik tot wat­ter goeie pro­duk­sie henne met ‘n sterk broeise neig­ing in staat is, maar tege­lyk be­wys dit ook die vo­ordeel van lê­bat­terye vir sulke henne, want nie een van die 13 het in die bat­terye weer op­nuut broeis geword nie. En met sulke goeie lêre­sul­tate in die skaars tyd van die jaar be­hoort hoen­der­boerdery nog heel­temal be­tal­end te wees.¡

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.