Hidrouliese brek­ing in SA Eggs pas­teurised for pro­tec­tion Neg­a­tive im­port of ex­port ban

The Poultry Bulletin - - CONTENTS -

Ty­dens ‘n geleen­theid wat deur die Na­sion­ale Per­sklub in Pre­to­ria gereël is, het Agri SA sy po­sisie ten op­sigte van hidrouliese brek­ing vir skal­ie­gas-ont­gin­ning in die Ka­roo en el­ders in Suid-afrika her­beves­tig.

In sy sterk­ste uit­spraak, oor die on­der­w­erp tot dusver, het die Pres­i­dent van Agri SA, Jo­hannes Möller, gesê dat gegewe die oor­bly­wende on­sek­er­hede oor wa­ter-voor­sien­ing en be so ed el­ingsa an ge le en the de wat ver­band hou met skal­ie­gas- on­twikke­l­ing deur mid­del van onkon­ven­sionele ek­splo­rasieen pro­duk si eteg ni eke in die vorm van hidrouliese brek­ing, Agri SA nie tans die regering se voort­ge­sette pogings in hi­erdie ver­band kan on­der­s­teun nie.

Mnr Möller het bek­lem­toon dat Agri SA ni­etemin verbind bly tot steun aan die regering om ekonomiese on­twikke­l­ing in Suid-afrika te verseker.

Gegewe Suid-afrika se be­den­k­like wa­ter­si­tu­asie en die bedreig­ing vir voed-selsek­er­heid in­dien die risiko’s ver­bonde aan hidrouliese brek­ing en skal­ie­gas-on­twikke­l­ing sou ma­te­ri­aliseer, is Agri SA van mening dat hi­erdie aan­geleen­theid in Suid-afrika met uiter­ste ver­sigtigheid be­nader moet word.¡

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.