Die stryd teen kan­ker is ’n span­po­ging

Volksblad - - Nuus -

Ter­wyl daar wê­reld­wyd groot fo­kus is op kan­ker­na­vor­sing en steun aan kan­ker­pa­si­ën­te, is daar nou ook toe­ne­mend pro­gram­me en veld­tog­te wat die kol­lig laat val op ver­sor­gers en steun­net­wer­ke. Fa­mi­lie­le­de, vrien­de en vry­wil­li­gers speel ’n kar­di­na­le rol in die stryd teen kan­ker.

Die Kan­ker­ver­e­ni­ging van Suid-A­fri­ka (Kan­sa) se fo­kus ge­du­ren­de Au­gus­tus is op die ver­sor­gers en on­der­steu­ners wat dik­wels ag­ter die skerms werk. Kan­sa bied in­di­vi­du­e­le en groeps­on­der­steu­ning, as­ook aan­lyn by­stand. Hoe­wel hier­die on­der­steu­nings­net­werk, wat on­der meer be­ra­ding in­sluit, hoof­saak­lik op kan­ker­pa­si­ën­te fo­kus, is dit eg­ter ook be­skik­baar vir die ver­sor­gers van pa­si­ën­te.

“Kan­ker se in­vloed strek veel ver­der as die lig­gaam­li­ke. ’n Kan­ker­di­ag­no­se – vir die pa­sient, as­ook vir fa­mi­lie, vrien­de en ver­sor­gers – ver­oor­saak e­mo­si­o­ne­le span­ning. Dit is ’n nor­ma­le mens­li­ke re­ak­sie, maar dit is ook nood­saak­lik dat daar een of an­der vorm van ont­la­ding moet plaas­vind,” sê E­li­ze Jou­bert, uit­voe­ren­de hoof van Kan­sa.

S­teun­groe­pe

Ter­wyl be­ra­ding op ’n meer pro­fes­si­o­ne­le vlak aan­ge­bied word, is dit dik­wels die e­mo­si­o­ne­le en gees­te­li­ke by­stand van Kan­sa se s­teun­groe­pe waar­by die­ge­ne wat deur kan­ker ge­raak word, baat vind. Ak­tie­we s­teun­groe­pe be­staan land­wyd en ver­bind kan­ker­pa­si­ën­te, hul ge­lief­des en ver­sor­gers met men­se wat kan­ker oor­win het of reeds die pad ’n ent­jie ver­der ge­stap het.

“Niks kan die in­sig oor­tref van ie­mand met eer­ste­hand­se er­va­ring nie. Ie­mand wat kan­ker oor­win het of ’n ver­sor­ger wat die pad ge­stap het, bied be­grip wat an­der kan help om moed te skep vir die vol­gen­de tree op die pad na oor­win­ning,” sê Jou­bert.

Kan­sa se on­der­steu­nings­groe­pe by die KAN­SA Sorg­tuis­tes (soos O­lea en Kat­le­ho in Bloem­fon­tein) maak voor­sie­ning vir on­der­steu­nings­groe­pe vir ver­skil­len­de soor­te kan­ker, dag­s­org­groe­pe, TLC-groe­pe (Tough Li­ving with Can­cer) vir kin­ders en tie­ners met kan­ker of wat deur kan­ker ge­raak word, as­ook on­der­steu­nings­groe­pe vir ver­sor­gers.

“Dit is be­lang­rik om ver­sor­gers en on­der­steu­ners se han­de te ver­sterk. Die per­soon of per­so­ne wat op ’n daag­lik­se ba­sis di­rek by die kan­ker­pa­si­ënt se ver­sor­ging be­trok­ke is, dra dik­wels ’n swaar las waar­op min­der ge­fo­kus word om­dat so­veel van die aan­dag op die pa­sient self is. Daar­om is dit vir Kan­sa baie be­lang­rik om eer­stens ge­reeld er­ken­ning te gee aan hier­die on­baat­sug­ti­ge lief­des­diens, maar twee­dens om ook die no­di­ge by­stand te ver­leen.”

Kan­sa doen ’n be­roep op kan­ker­oor­win­naars om be­trok­ke te raak by die on­der­skeie s­teun­groe­pe. “Min din­ge is vir ’n kan­ker­pa­sient en hul ge­lief­des meer mo­ti­ve­rend as om met ie­mand te ge­sels wat kan­ker oor­win het. So ’n kan­ker­oor­win­naar is ’n le­wen­de mo­nu­ment vir in­spi­ra­sie en in­sig.”

Die e­mo­si­o­ne­le tol van ’n kan­ker­stryd is hoog. Daar is die fi­sie­ke in­span­ning van ver­sor­ging, re­ë­lings wat vir be­han­de­ling ge­tref moet word en dik­wels in­gry­pen­de ver­an­de­rin­ge wat ’n huis­ge­sin raak. Dan is daar ook die e­mo­si­o­ne­le en gees­te­li­ke tol en hier is ver­sor­gers ge­neig om hul eie pyn en vrees weg te steek of te on­der­druk ten ein­de hul vol­le aan­dag by die pa­si­ënt te be­paal.

“Dit is mens­lik om al­les moont­lik te pro­beer doen om ons ge­lief­des te help.

“Maar om werk­lik ’n ver­skil as ver­sor­ger te maak, moet daar­die per­soon ook na sy of haar eie wel­stand om­sien. Om self siek te raak of e­mo­si­o­neel te knak, is tot nie­mand se voor­deel nie.

“Daar­om werk Kan­sa hard daar­aan om ook diens­te aan ver­sor­gers te le­wer.” Aan­lyn on­der­steu­ning

Be­ne­wens s­teun­groe­pe en an­der diens­te, is daar op Kan­sa se web­tuis­te (www.can­sa.org.za) ook tal­le pro­gram­me be­skik­baar om steun te ver­leen aan pa­si­ën­te en ver­sor­gers. Die Kan­kerSorg Han­te­rings­gids is ’n ou­di­o­pro­gram wat met be­hulp van kan­ker­oor­win­naars saam­ge­stel is. Dit bied prak­tie­se hulp­mid­dels vir die daag­lik­se vrae en kwes­sies wat volg op ’n kan­ker­di­ag­no­se, in­slui­tend in­lig­ting oor kan­ker­be­han­de­ling en ne­we-ef­fek­te, voe­ding, e­mo­si­o­ne­le re­ak­sies op ’n kan­ker­di­ag­no­se en ook hoe om po­si­tief met kan­ker te leef. Dit is be­skik­baar in CD of as ’n boe­kie.

Die iSur­vi­vor-pro­gram is e-pos­ge­grond en be­vat in­lig­ting en wen­ke vir die­ge­ne wat deur kan­ker ge­raak word. Die fei­te­blaaie be­vat die jong­ste na­vor­sings­be­vin­din­ge en in­lig­ting oor die ver­skil­len­de soor­te kan­ker. Die web­tuis­te bied ook do­ku­men­te en sja­blo­ne wat ge­bruik kan word om be­slui­te oor ge­vor­der­de be­han­de­ling en me­die­se pro­se­du­res te be­ves­tig.

Kan­sa se Fa­ce­book-groe­pe C­ham­pi­ons of Ho­pe – Can­sa Sur­vi­vors is ’n plek om an­der kan­ker­pa­si­ën­te, kan­ker­oor­win­naars en ver­sor­gers te ont­moet. Men­se kan nie net hier in­spi­ra­sie uit an­der se er­va­ring put nie, maar hul­le kan ook an­der in­spi­reer.

“Kan­sa maak ge­bruik van al­le moont­li­ke plat­forms en teg­no­lo­gie om on­der­steu­ning te bied. Ons wil dit so mak­lik as moont­lik maak vir ie­mand om in aan­ra­king te kom met an­der. Ons bood­skap is een­vou­dig: Jy is nie al­leen nie.” Dis ’n span­po­ging

Die stryd teen kan­ker is ’n span­po­ging. Dit kan net ge­wen word in­dien die he­le span sterk en ge­sond is en toe­gang het tot al­le moont­li­ke hulp­mid­dels en on­der­steu­ning.

Ja, die kan­ker­pa­si­ënt is uit­ein­de­lik die hoof­lid wat die stryd moet wen. Maar geen span­lid se suk­ses kan net aan sy of haar eie ver­moë toe­ge­skryf word nie.

Die oor­win­ning is die som­to­taal van we­ten­skap­li­ke ken­nis, soos me­die­se na­vor­sing en die nuut­ste be­han­de­ling, kun­di­ges soos dok­ters en ver­pleeg­per­so­neel wat hier­die ken­nis prak­ties toe­pas, as­ook ’n groot net­werk van men­se, in­slui­tend Kan­sa, fa­mi­lie en vrien­de en die pu­bliek wat al­mal ’n by­drae le­wer.

E­nig­ie­mand kan by Kan­sa se s­teun­groe­pe be­trok­ke raak. Vry­wil­li­gers hoef nie nood­wen­dig be­ra­ders, siel­kun­di­ges of an­der pro­fes­si­o­ne­le per­so­ne te wees nie. Die groot­ste sken­king wat jy kan maak, is tyd. Kan­sa ver­skaf op­lei­ding aan vry­wil­li­gers en wend vry­wil­li­gers aan waar hul ta­lent, ver­moë of by­drae ’n ver­skil kan maak.

Jou mens­lik­heid en ver­al jou mens­wees is wat no­dig is. Soms be­staan on­der­steu­ning net daar­uit om dáár te wees vir ie­mand.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.