Kom­men­taar

Volksblad - - Rubrieke -

Be­soe­de­ling ver­nie­tig toe­ris­me

▶ Be­soe­de­ling,­ri­ool­vuil­ver­nie­tig­toe­ris­me­langs­Vaal­ri­vier­by­Pa­rys­.­.­.­Is­daar­dang­een­or­ga­ni­sa­sie­wat­wil­in­gryp­om­on­s­ri­vie­re­te­red­wat­ons­slag­aar­van­be­sproei­ing­is­nie?­Wa­ter­is­le­we;­kom­help,as­se­blief!­– Be­kom­merd, Bloem­fon­tein ▶ “Aar­de­kreun­on­der­men­se”­het­be­trek­king.­Die­groot­ste­fout­wat­hul­le­ooit­kon­maak,­was­om­toe­lae­te­gee­vir­kin­ders.Om­dit­nou­on­ge­daan­te­pro­beer­maak,gaan­die­hel­los­maak.­– Rie­kie, Bloem­fon­tein ▶ M­cHard­y­straat­in­Brand­wag­is­vui­ler­as­vuil­ná­’n­ri­ool­lek­ka­sie.­Blyk­baar­wagBrand­wag­se­stads­raads­lid­tot­dat­Brand­wag­brand.­– He­le­ne van Nie­kerk, Bloem­fon­tein

▶ Die­kor­rup­sie­duur­voort.­Die­mis­daad­duur­voort.­Die­ag­ter­uit­gang­duur­voort.

Pla­se­is­vol­gen­de.­– Trot­se Nee-stem­mer

▶ Sa­sol-aan­de­leske­ma­net­vir­swar­tes.­Is­dit­nie­ras­sis­ties­nie?­Gaan­ons­pre­si­den­ting­ryp­en­hul­le­aan­kla­ter­wil­le­van­na­sie­bou?­– Pe­trus, Kroon­stad

Lof aan re­ge­ring vir dok­ters­ver­slag

▶ Groot­ste­lof­aan­ons­re­ge­ring­om­die­me­die­se­par­ty­tjie­oop­te­krap­en­stop­te­sit.­Dit­is­net­die­oor­tjies­wat­oop­is.Ko­men­de­uit­daar­die­krin­ge­was­dit­lank­al­groot­kom­mer­van­ver­pleeg­sters.­– El­na ▶ “Stem­me­ge­werf”­met­gra­tis­wild.­Hoe­kom­word­die­wild­nie­ver­koop­nie?­Ons­sit­o­ral­in­’n­gel­de­li­ke­ge­mors.­Sou­ook­graag­wou­weet­hoe­veel­wild­is­oor­op­pla­se­ná­’n­soort­ge­ly­ke­vo­ri­ge­pro­gram?De­fi­ni­tief­’n­vraag­wat­on­be­ant­woord­sal­bly­met­be­wy­se­van­be­staan­de­wild,­be­hal­we­as­dit­weer­in­ge­kleur­word­met­leu­ens.­– W­he­als, Bloem­fon­tein

Net een sin maak sin, Ashwin!

▶ Net­een­sin­in­Ashwin­Wil­lem­se­se­be­toog­maak­vir­my­sin:­Ek­was­stil­om­da­tek­niks­ge­had­het­om­te­sê­nie! – Dít Maak Sin

Bla­re­hark op die maan

▶ “A­pol­lo-in­lig­ting­wys­dit­wás­ef­fens­war­mer”­deur­El­sa­bé­B­rits­(11.07)­wys­ook­dui­de­lik­’n­bla­re­hark­se­mer­ke­o­ral.Se­ker­die­maan­se­mu­ni­si­pa­li­teit. – Ge­hark­te Maan

Drie kort­broe­ke teen Rus­sie­se koue

▶ Boe­re­wat­oor­weeg­om­in­Rus­land­te­gaan­boer,­sal­moet­leer­om­drie­kort­broe­ke­in­die­koue­daar­te­dra.­– Frans, P­re­to­ria

Trots op ka­non­poot-Ke­vin

▶ Wat­’n­spog­fo­to­op­die­voor­blad(Volks­blad,­12.07).­“Ke­vin­knak­die­ko­ning”.Suid-A­fri­ka­is­trots­op­hier­die­sport­man.– Han­nes Bloem­fon­tein

▶ Toe­wys­die­vol­bloed­Suid-A­fri­ka­ner­die­hal­we­Suid-A­fri­ka­ner­waar­Dawid­die­wor­tels­ge­gra­we­het.­Ke­vin,­jy­en­Ro­ger­laat­ons­vas­sit­op­ons­stoe­le.­Trots­op­jou­deur­set­tings­ver­moë.­– Ma­ri­na

▶ Ke­vin­An­der­son,­jou­ys­ter!­Lek­ker­om­ten­nis­te­kyk.­– Cas­sie, Sing­le­ton

▶ Boe­re,­in­wo­ners­en­po­li­sie­van­Zas­tron­hou­’n­op­tog­in­die­dorp­oor­aan­val­le­op­men­se­en­bid­op­hul­knieë­in­die­veld­vi­r­vei­lig­heid.­Wat­’n­prag­ti­ge­voor­beeld­vi­rons­land­met­al­sy­men­se!­Kom­ons­volg­die­“ge­beds­voor­beeld”,­want­ge­be­de­kan­men­se­se­har­te­ver­an­der.­– Ou­ma D­rey­er, Bloem­fon­tein

Stuur jou SMS na 45531. Ont­hou om jou naam, van en dorp of s­tad te ver­strek. ’n SMS kos R1,50.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.