Daar’s en­ke­le we­ke oor

Uit 25 se­mifi­na­lis­te word 14 top­fi­na­lis­te aan­ge­wys vir eind­ron­de

Volksblad - - Nuus­ ­ - He­le­na­ Bar­nard

En­ke­le we­ke is oor voor­dat die top­fi­na­lis­te in van­jaar se Ma­tri­ku­lant van die Jaar-kom­pe­ti­sie aan­ge­kon­dig word.

Uit al die in­skry­wings sal 25 se­mif­in­a­lis­te in dié kom­pe­ti­sie van die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat (UV) en Volks­blad aan­ge­wys word.

Pry­se ter waar­de van dui­sen­de ran­de is vir die wen­ner en die fi­na­lis­te op die spel.

Ma­tri­ku­lan­te van oor die land heen wat van 2019 af heel­tyds aan die UV wil stu­deer, kon hul­le in­skryf.

Uit die 25 se­mifi­na­lis­te word 14 top­fi­na­lis­te aan­ge­wys wat ty­dens die Ma­tri­ku­lant van die Jaar-na­week aan die eind­ron­de deel­neem. Dié na­week vind van Vry­dag 28 Sep­tem­ber om 08:00 tot Son­dag-og­gend 30 Sep­tem­ber plaas.

Die wen­ner se pry­se is ’n oor­se­se reis vir twee ge­skenk deur XL Astra Tra­vel, prys­geld van R10 000 van die bor­ge, Ko­v­sie Alum­ni­trust, Ma­zars, Ab­sa en Pick n Pay Hy­per­mar­ket, ’n R12 000-stu­die­beurs van UV-be­mar­king, en ge­sken­ke en die Ma­tri­ku­lant van die Jaar-na­week ter waar­de van

R8 000.

Die 13 an­der top­fi­na­lis­te kry elk R10 000 van die bor­ge, Ko­v­sie Alum­ni-trust, Ma­zars, Ab­sa en Pick n Pay Hy­per­mar­ket, ’n stu­die­beurs van R7 500 van UV-be­mar­king, en ge­sken­ke en die na­week ter waar­de van R8 000.

Twee spe­si­a­le pry­se van R5 000 elk, ge­borg deur Ko­v­sie Alum­ni­trust, word aan die bes­te pres­teer­der in sport en die bes­te pres­teer­der in kul­tuur toe­ge­ken.

’n Von­kel­per­soon­lik­heid sal ook dié na­week aan­ge­wys word.

Die 11 se­mifi­na­lis­te wat nie die groep van top­fi­na­lis­te ge­haal het nie, ont­vang elk R3 000-prys­geld van Ko­v­sie Alum­ni-trust en ’n stu­die­beurs van R3 500 van UV-be­mar­king.

Al­le beur­se en prys­geld word in 2019 reg­streeks in die stu­dent se Ab­sa-re­ke­ning in­be­taal so­dra die stu­dent aan die UV ge­re­gis­treer het.

Bel Lin­da G­rey­ling by die UV by 051 401 3384 (sog­gens) met na­vrae of stuur e-pos aan haar by grey­linl@ufs.ac.za.

Il­se­ Coet­zee,­ ’n­ hok­kie­kap­tei­nen­ wis­kun­de­men­tor­ aan­ dieEu­ni­ce­ High­ S­chool­ in­ Bloem­fon­tein,wil­ me­dies­ of­ BSc­ (ge­ne­ti­ka­en­ fi­si­o­lo­gie)­ stu­deer.­ Il­se­het­ die­ Mid­mar­myl­ vyf­ keer­ge­swem,­ is­ ’n­ crè­che-as­sis­tent­by­ die­ T­ri­ni­ty-Me­to­dis­te­kerk,het­ tal­le­ wis­kun­de-­ en­ we­ten­skap-o­lim­pi­a­des­ge­doen­ en­ ook­ska­du­werk­ by­ die­ U­ni­ver­si­tas­hos­pi­taal.

Bi­an­ca­ Re­tief,­ ’n­ pre­fek­ aan­ dieHo­ër­skool­ Jim­ Fou­ché­ in­Bloem­fon­tein,­ wil­ fi­si­o­te­ra­pie­of­ BRek­ stu­deer.­ Sy­ is­ ’na­ka­de­mie­se­ uit­blin­ker­ en­ speel­hok­kie­ vir­ die­ eer­ste­ span,­ is­ lid­van­ die­ Be­lis­si­ma­ En­sem­blesang­groep,is­ be­trok­ke­ by­ die­skool­koe­rant­ en­ ’n­ Chris­te­li­ke­jeug­ver­e­ni­ging.­ Bi­an­ca­ is­ ook­be­trok­ke­ by­ ge­meen­skaps­dien­sen­ het­ o­lim­pi­a­des­ vol­tooi.­

Mi­ke­ Cra­ven­ van­ der­ Nest,on­der­hoof­seun:­ sport­ en­ huis­ko­mi­tee­lid­van­ die­ Ho­ër­skool­Wit­te­berg­ in­ Beth­le­hem,­ wilBSc­ (weer­kun­de­ of­ e­ko­no­mie)stu­deer.­ Hy­ is­ kap­tein­ van­ dieeer­ste­ rug­by­span­ en­ lid­ van­ dieG­rif­fon-o.19-rug­by­span­ en­ die­toer­span­ na­ En­ge­land­ enWal­lis.­ Mi­ke­ is­ by­ tal­le­ pro­jek­te­be­trok­ke,­ on­der­ meer­ pro­jek­te­vir­ min­der­be­voor­reg­tes.­

Sonél­ Beu­kes,­ hoof­mei­sie­ van­die­ Ho­ër­skool­ Kat­hu­ en­kap­tein­ van­ die­ eer­ste­ hok­kie­span,wil­ me­dies­ of­ fi­si­o­te­ra­pie­stu­deer.­ Dié­ jeug­lei­er­ by­So­lu­ti­ons­ Kat­hu­ het­ aan­ dieNa­ma­kwa­land­fees­ in­ to­neel­deel­ge­neem,­ is­ die­ ont­van­ger­van­ die­ Yster-eer­be­wys­ vi­r­lei­er­skap­ en­ lo­ja­li­teit­ by­ haar­skool­ en­ het­ tal­le­ o­lim­pi­a­des­vol­tooi.­

Fe­le­ci­ty­ Mo­di­se,­ hoof­mei­sie­van­ die­ Ho­ër­skool­Del­ports­hoop,­ wil­ haar­ a­son­der­wy­ser­ of­ maat­skap­li­ke­wer­ker­ be­kwaam.­ Sy­ is­ se­dert­gr.­ 7­ el­ke­ jaar­ ’n­ klas­lei­er.Fe­li­ci­ty­ het­ net­bal­ ge­speel­ en­aan­ o­pen­ba­re­ re­de­voe­ring­deel­ge­neem.

Ans-cilé­ de­ P­les­sis,on­der­hoof­mei­sie­ van­ dieGoud­veld­ Ho­ër­skool­ in­Wel­kom,­ wil­ ar­beids­te­ra­pie­stu­deer.­ Sy­ is­ voor­sit­ter­ van­die­ ATKV-tak,­ speel­ net­ba­len­ is­ ’n­ kra­ni­ge­ re­de­naar.Ans-cilé,­ ’n­ a­ka­de­mie­se­uit­blin­ker,­ het­ tal­le­o­lim­pi­a­des­ vol­tooi.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.